St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

6 Endringer etter saldert budsjett 2005

Inntekter:

1 000 kroner

Kap.PostFormålSaldert budsjettEndringer foreslått tidligereEndringer i forbindelse med innsparingsfullmakter og lønnsoppgjørEndringer foreslått i denne proposisjonenStatus etter endringene
3101Utenriksstasjonene (jf. kap. 101)
1Gebyrer22 22012 780--35 000
3204Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 204)
2Salgsinntekter mv.-236--236
3220Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 220)
2Salgsinntekter mv.11 548-236--11 312
3222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 222)
2Salgsinntekter mv.4 309500--4 809
61Refusjon fra fylkeskommuner8221 000--1 822
3225Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 225)
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter52 038-20 771--31 267
3230Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 230)
1Inntekter ved oppdrag72 564-24 650--47 914
3281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 281)
1Inntekter ved oppdrag-18 464--18 464
3286Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 286)
80Avkastning1 982 3396 678--1 989 017
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser (jf. kap. 305)
2Gebyr - lotterier3 40042 600--46 000
3Refusjon43 490-33 550--9 940
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 322)
1Ymse inntekter-200--200
3334Film- og medieformål (jf. kap. 334)
72Inntektsavhengig vederlag fra TV22 000-900--1 100
3410Rettsgebyr (jf. kap. 410)
1Rettsgebyr1 485 568-136 000--1 349 568
4Lensmennenes gebyrinntekter365 742-42 200--323 542
3430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 430)
3Andre inntekter21 604-4 400--17 204
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 440)
1Gebyrer410 04050 000--460 040
6Gebyr - utlendingssaker57 200-3 000--54 200
3450Sivile vernepliktige, driftsinntekter (jf. kap. 450)
1Inntekter av arbeid39 4767 600--47 076
3520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520)
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter546 570-195 886--350 684
3521Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521)
1Tilbakevending for flyktninger8 841-8 841--0
2Norskopplæring for voksne innvandrere17 850-17 850--0
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet12 691-8 428--4 263
3571Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571)
90Tilbakeføring av forskudd4 000145 542--149 542
3630Aetat (jf. kap. 630)
80Innfordret misbruk av dagpenger35 60024 400--60 000
81Innfordret misbruk av attføringsytelser11 1003 900--15 000
3634Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 634)
2Opplæringstjenester1 90018 100--20 000
60Refusjon, forsøk dagpenger1 500-900--600
3640Arbeidstilsynet (jf. kap. 640)
1Diverse inntekter1 800-500--1 300
5Tvangsmulkt1 60022 000--23 600
3642Petroleumstilsynet (jf. kap. 642)
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet1 300-800--500
3Refusjon av tilsynsutgifter54 0005 000--59 000
3720Sosial- og helsedirektoratet (jf. kap. 720)
4Gebyrinntekter6 521-2 804--3 717
3732Regionale helseforetak (jf. kap. 732)
90Avdrag på investeringslån116 00028 000--144 000
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 854)
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter21 424-16 024--5 400
3855Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855)
60Kommunale egenandeler727 000-121 100--605 900
3900Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 900)
3Salgsinntekter1 4301 817--3 247
3901Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 901)
3Mønsteravgifter2 2001 200--3 400
4Forskjellige avgifter4 700-1 700--3 000
3904Brønnøysundregistrene (jf. kap. 904)
1Gebyrinntekter396 70020 000--416 700
3Inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen-100--100
3907Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 907)
4Gebyrer for skip i NIS40 000-4 500--35 500
3908Skipsregistrene (jf. kap. 908)
1Gebyrer NOR6 2001 800--8 000
3927Språkteknologisenter (jf. kap. 927)
95Avskriving av innskuddskapital-25 000--25 000
3939Støtte til skipsbygging (jf. kap. 939)
50Tilbakeføring fra fond for støtte ved skipskontrakter40 00021 000--61 000
3950Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 950 og 5656)
80Salg av aksjer SND Invest AS-50 600--50 600
96Salg av aksjer10 0003 591 000--3 601 000
3961Selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 5609)
70Garantiprovisjon, Statkraft SF226 600-73 100--153 500
71Garantiprovisjon, SIVA SF4 900-500--4 400
72Låneprovisjon, SIVA SF3 400250--3 650
92Avdrag på utestående fordringer, SIVA SF100 00040 000--140 000
4020Havforskningsinstituttet (jf. kap. 1020)
3Oppdragsinntekter164 93065 000--229 930
4021Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 1021)
1Oppdragsinntekter82 50040 000--122 500
4023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 1023)
1Inntekter NIFES9 10030 000--39 100
4050Diverse fiskeriformål (jf. kap. 1050)
95Inntekter omdanning EFF AS-103 850--103 850
4062Kystverket (jf. kap. 1062)
1Gebyrinntekter532 3907 660--540 050
4100Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 1100)
40Salg av eiendom-11 000--11 000
51Avvikling av fond-615--615
92Uttak av innskutt kapital i Biopolis BA-300--300
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (jf. kap. 1150)
70Tilbakeføring av tilskudd ifm jordbruksavtalen m.m.-3 381--3 381
80Markedsordningen for korn145 000-17 600--127 400
4312Oslo Lufthavn AS
90Avdrag på lån-388 800--388 800
4380Post- og teletilsynet (jf. kap. 1380)
1Diverse avgifter og gebyrer170 4001 322--171 722
96Aksjer-800--800
4425Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond (jf. kap. 1425)
52Refusjoner fra Statens fiskefond16 500-2 500--14 000
4427Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 1427)
90Inntekter ved salg av aksjer-270--270
4441Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 1441)
8Inntekter fra salg av bilvrak32 77440 206--72 980
4471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471)
1Salgs- og utleieinntekter17 887-10 887--7 000
4500Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 1500)
2Ymse inntekter180-180--0
4522Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 1522)
4Inntekter, Norsk lysingsblad16 069-8 369--7 700
4546Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 1546)
1Premieinntekter180 500-8 500--172 000
4547Gruppelivsforsikring (jf. kap. 1547)
1Premieinntekter34 4008 600--43 000
4550Konkurransetilsynet (jf. kap. 1550)
2Ymse inntekter-180--180
4602Kredittilsynet (jf. kap. 1602)
1Bidrag fra tilsynsenhetene154 300--1 700156 000
4610Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 1610)
11Gebyr på kredittdeklarasjoner206 80018 200--225 000
4618Skatteetaten (jf. kap. 1618)
1Utleggs- og tinglysingsgebyr (Namsmannen)22 00012 000--34 000
5Gebyr for utleggsforretninger9 50012 500-4 00026 000
4620Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 1620)
1Salgsinntekter2 000---1 500500
2Spesialoppdrag113 700--11 300125 000
4631Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 1631)
1Økonomitjenester13 000--7 00020 000
2Andre inntekter---9 0009 000
4634Statens innkrevingssentral (jf. kap. 1634)
2Refusjoner17 70012 300--30 000
81Bøter, inndragninger1 050 000--20 0001 070 000
84Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m.110 00015 000--20 000105 000
85Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning115 00010 000-15 000140 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 1720)
1Driftsinntekter32 464400--32 864
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben (jf. kap. 1725)
1Driftsinntekter87 701-26 871--60 830
4731Hæren (jf. kap. 1731)
1Driftsinntekter40 792-5 409--35 383
4732Sjøforsvaret (jf. kap. 1732)
1Driftsinntekter16 215-1 488--14 727
4733Luftforsvaret (jf. kap. 1733)
1Driftsinntekter56 161-700--55 461
4740Forsvarets logistikkorganisasjon (jf. kap. 1740)
1Driftsinntekter117 08234 068--151 150
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 1760)
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter204 340-100 000--104 340
4800Olje- og energidepartementet (jf. kap. 1800)
2Ymse inntekter-120 000--120 000
4810Oljedirektoratet (jf. kap. 1810)
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet32 90016 500--49 400
4811Statoil ASA
90Salg av aksjer-12 478 300--12 478 300
4820Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 1820)
1Gebyr- og avgiftsinntekter25 100900--26 000
4827Miljøvennlig gassteknologi (jf. kap. 1827)
80Fondsavkastning45 900380--46 280
4829Konsesjonsavgiftsfondet (jf. kap. 1820 og 1830)
50Overføring fra fondet144 00010 000--154 000
4860Statsforetak under Olje- og energidepartementet
70Garantiprovisjon, Statnett SF10 100-600--9 500
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse850 127160 000--466 300543 827
5310Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410)
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter9 5003 500--13 000
72Gebyr137 000-2 000--135 000
90Avdrag7 490 000-55 000--7 435 000
91Tap og avskrivninger630 00030 000--660 000
93Omgjøring av studielån til stipend4 133 00036 000--4 169 000
5312Den norske stats husbank (jf. kap. 2412)
90Avdrag9 425 0002 306 000--11 731 000
5322Statens miljøfond, avdrag
91Innbetaling av avdrag10 3008 700--19 000
5325Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5625)
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning5 00016 350--21 350
90Avdrag på utestående fordringer30 300 0005 800 000--36 100 000
5327Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv.
50Tilbakeføring av tilskudd70 00015 000--85 000
51Tilbakeføring av tapsfond20 000-8 000--12 000
5341Avdrag på utestående fordringer
91Alminnelige fordringer10 369---7 6912 678
5343Statens varekrigsforsikring
50Avvikling-1 600--1 600
Sum endringer Inntekter under departementene24 992 705--427 491
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (jf. kap. 2440)
1Pro et contra - oppgjør-233 100--233 100
24Driftsresultat:73 200 00034 800 000--108 000 000
30Avskrivninger14 900 000-1 800 000--13 100 000
50Overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond-900 000--900 000
80Renter av statens kapital7 700 000-1 000 000--6 700 000
Sum endringer Inntekter fra petroleumsvirksomheten33 133 100--
5446Salg av eiendom, Fornebu
1Leieinntekter, Fornebu-1 000--1 000
2Refusjon og innbetalinger, Fornebu-10 560--10 560
40Salgsinntekter, Fornebu233 920104 600--338 520
5460Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 2460)
50Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen5 0001 300--6 300
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift (jf. kap. 2445-2490)
30Avskrivninger319 09617 596-534337 226
Sum endringer Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.135 056-534
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv.20 044 000-33 000--161 00019 850 000
72Fellesskatt106 860 000-131 000-1 271 000108 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift1 876 000---143 0001 733 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71Ordinær skatt på formue og inntekt46 400 000--15 500 00061 900 000
72Særskatt på oljeinntekter76 300 000--26 900 000103 200 000
73Produksjonsavgift200 000--200 000400 000
74Arealavgift mv.500 000---400 000100 000
5508Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
70Avgift3 600 000---200 0003 400 000
5511Tollinntekter
70Toll1 298 000--341 0001 639 000
71Auksjonsinntekter fra tollkvoter40 000--38 00078 000
5521Merverdiavgift mv.
70Avgift149 450 000--350 000149 800 000
5526Avgift på alkohol
70Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer9 653 000---387 0009 266 000
5531Avgift på tobakkvarer
70Avgift7 509 000---685 0006 824 000
5536Avgift på motorvogner m.m.
71Engangsavgift på motorvogner m.m.15 610 000--2 090 00017 700 000
72Årsavgift7 201 000--114 0007 315 000
73Vektårsavgift367 000---36 000331 000
75Omregistreringsavgift1 943 000---34 0001 909 000
76Avgift på bensin9 341 000---682 0008 659 000
77Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift)4 990 000--128 0005 118 000
5537Avgifter på båter mv.
71Avgift på båtmotorer226 000--65 000291 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Forbruksavgift6 550 000---525 0006 025 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Avgift på mineralolje682 000---96 000586 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift4 047 000---151 0003 896 000
71Svovelavgift91 000---7 00084 000
5545Miljøavgifter i landbruket
71Miljøavgift, plantevernmidler75 000-20 000--55 000
5546Avgift på sluttbehandling av avfall
70Avgift på sluttbehandling av avfall720 000---262 000458 000
5547Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier
70Trikloreten (TRI)9 000---7 0002 000
5548Miljøavgift på klimagasser
70Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)141 000--15 000156 000
5555Sjokolade- og sukkervareavgift
70Avgift945 000--57 0001 002 000
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.
70Avgift1 028 000---76 000952 000
5557Avgift på sukker
70Avgift212 000---15 000197 000
5559Avgift på drikkevareemballasje
70Grunnavgift på engangsemballasje474 000-25 000-29 000478 000
71Miljøavgift på kartong20 000---7 00013 000
72Miljøavgift på plast53 000--12 00065 000
73Miljøavgift på metall59 000--10 00069 000
74Miljøavgift på glass43 000---2 00041 000
5565Dokumentavgift
70Avgift5 720 000---1 099 0004 621 000
5571Totalisatoravgift
70Avgift89 00011 000--100 000
5578Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750)
70Registreringsavgift67 6205 000--72 620
5583Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser
70Inntekter fra telesektoren122 000--7 000129 000
5584Andre avgifter
70Etterslep, utgåtte avgifter---1 0001 000
Sum endringer Skatter og avgifter-193 000-42 153 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift (jf. kap. 2445-2490)
80Renter av statens faste kapital8 35539 106--47 461
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
82Av innenlandske verdipapirer675 000---144 928530 072
83Av alminnelige fordringer100 000---50 00050 000
86Av statskassens foliokonto i Norges Bank1 750 140-3 600-518 6682 265 208
88Av utlån under opptrekk128 000---30 00098 000
5607Renter av boliglånsordningen til statsansatte
80Renter326 000-34 000--292 000
5609Renter fra selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 3961)
80Renter, SIVA SF46 800-3 400--43 400
81Renter, Statkraft SF51 6004 000--55 600
5615Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412)
80Renter4 437 000-695 000--3 742 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410)
80Renter3 495 200-526 200--2 969 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
80Utbytte466 40050 000--516 400
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80Renter402 600-20 800--381 800
5620Aksjer i Mesta AS
80Utbytte71 0005 500--76 500
5621Statens miljøfond, renteinntekter
80Renteinntekter3 5001 500--5 000
5622Aksjer i Avinor AS
80Utbytte50 000101 500--151 500
5623Aksjer i BaneService AS
80Renter-1 200--1 200
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5325)
80Renter på lån fra statskassen450 000-164 000--286 000
81Rentemargin, risikolåneordningen2 000800--2 800
83Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond123 0006 500--129 500
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950 og 3950)
80Utbytte7 147 0001 662 500--8 809 500
5680Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet
80Utbytte, Statnett SF360 0009 900--369 900
5685Aksjer i Statoil ASA
80Utbytte4 877 0003 262 000--8 139 000
5692Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
80Utbytte64 00021 300--85 300
Sum endringer Renter og utbytte mv.3 718 806-293 740
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift65 700 000-34 000--166 00065 500 000
72Arbeidsgiveravgift92 760 000-132 000--628 00092 000 000
5701Diverse inntekter
1Administrasjonsvederlag29 100-4 100--25 000
2Diverse inntekter175 00010 000--185 000
73Refusjon fra bidragspliktige545 00015 000--560 000
74Refusjon medisinsk behandling2 100-1 700--400
75Refusjon overskytende bidrag26 400-8 400--18 000
80Renter40 000-10 000--30 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. (jf. kap. 2542)
2Dividende100 00040 000--140 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs50 000-4 000--46 000
3Refusjon av dagpenger fra EØS-land-2 500--2 500
Sum endringer Folketrygden-126 700--794 000
5800Statens petroleumsfond (jf. kap. 2800)
50Overføring fra fondet74 342 000---3 749 00070 593 000
Sum endringer Statens petroleumsfond---3 749 000
Sum endringer inntekter61 659 967037 476 783
Herav 90 - 99 poster24 927 562--7 691
Til forsiden