St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

7 Oversikt over statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 2005 i 1000 kroner

Utgifter:

Samlede utgifterDrifts utgifterNybygg, anlegg m.v.Overføringer til andreUtlån, gjeldsavdrag m.v.
Det kongelige hus133 15912 459-120 700-
Regjering237 737237 737---
Stortinget og underliggende institusjoner1 206 288960 785138 288107 215-
Høyesterett56 48956 489---
Utenriksdepartementet21 027 5092 824 35129 00517 832 543341 610
Utdannings- og forskningsdepartementet32 174 5402 539 36519 12226 416 0533 200 000
Kultur- og kirkedepartementet6 413 3651 973 60673 4304 366 329-
Justis- og politidepartementet15 337 76214 094 410137 9671 105 385-
Kommunal- og regionaldepartementet62 376 4552 042 0765 50060 328 879-
Arbeids- og sosialdepartementet11 415 5293 424 185105 0007 886 344-
Helse- og omsorgsdepartementet82 369 9662 200 94422 85577 056 1673 090 000
Barne- og familiedepartementet34 186 0922 668 85941 10231 476 131-
Nærings- og handelsdepartementet4 399 4281 169 1784 5002 603 550622 200
Fiskeri- og kystdepartementet3 012 9391 940 289321 940591 760158 950
Landbruks- og matdepartementet13 747 9111 642 7953 33512 101 481300
Samferdselsdepartementet21 722 2339 636 8776 814 7384 867 450403 168
Miljøverndepartementet3 025 7571 298 452340 5731 186 732200 000
Moderniseringsdepartementet9 467 9237 697 7141 074 602595 607100 000
Finansdepartementet34 399 2545 942 701143 40027 821 485491 668
Forsvarsdepartementet29 834 33920 436 2548 645 145752 940-
Olje- og energidepartementet1 634 344857 7149 500767 130-
Ymse utgifter50 24750 247---
Statsbankene74 156 221562 78720 00010 270 23463 303 200
Petroleumsvirksomheten23 059 70070022 300 000759 000-
Statens forretningsdrift1 362 140-399 7511 761 891--
Folketrygden235 749 9594 975 050147 600230 627 309-
Statens petroleumsfond295 490 714--283 012 40012 478 314
Sum utgifter1 018 048 00088 846 27342 159 493802 652 82484 389 410
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnetFolketrygdenStatsbudsjettet medregnet folketrygden
1.Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger m.v. og overføring fra Statens petroleumsfond)703 433 190159 632 400863 065 590
2.Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld m.v.)697 908 631235 749 959933 658 590
Driftsutgifter83 871 2234 975 05088 846 273
Nybygg, anlegg m.v.42 011 893147 60042 159 493
Overføringer til andre289 013 115230 627 309519 640 424
Overføringer til Statens petroleumsfond295 490 714-295 490 714
3.Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens petroleumsfond (1-2)5 524 559-76 117 559-70 593 000
4.Overføring fra Statens petroleumsfond70 593 000-70 593 000
5.Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)76 117 559-76 117 559-

Inntekter:

Samlede inntekterDriftsinntekterInntekter i samband med nybygg, anlegg m.v.Skatter, avgifter og andre overføringerTilbakebetalinger m.v.
Skatt på formue og inntekt129 583 000--129 583 000-
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift157 500 000--157 500 000-
Tollinntekter1 717 000--1 717 000-
Merverdiavgift og avgift på investeringer m.v.149 800 000--149 800 000-
Avgifter på alkohol9 284 700--9 284 700-
Avgifter på tobakk6 824 000--6 824 000-
Avgifter på motorvogner41 032 000--41 032 000-
Andre avgifter19 579 005--19 579 005-
Sum skatter og avgifter515 319 705--515 319 705-
Renter av statens forretningsdrift47 461--47 461-
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.1 798 10612 5601 401 746383 800-
Sum inntekter av statens forretningsdrift1 845 56712 5601 401 746431 261-
Renter fra statsbankene7 129 300--7 129 300-
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer3 771 780--3 771 780-
Utbytte ekskl. Statoil10 079 552--10 079 552-
Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Statoil)20 980 632--20 980 632-
Inntekter under departementene18 847 58611 425 108538 3456 884 133-
Overføring fra Norges Bank-----
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond-----
Sum andre inntekter18 847 58611 425 108538 3456 884 133-
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet128 933 100108 233 10013 100 0007 600 000-
Skatt og avgift på utvinning av petroleum169 000 000--169 000 000-
Aksjeutbytte fra Statoil8 139 000--8 139 000-
Sum petroleumsinntekter306 072 100108 233 10013 100 000184 739 000-
Tilbakebetalinger78 100 410---78 100 410
Statens petroleumsfond70 593 000--70 593 000-
Sum inntekter1 011 759 000119 670 76815 040 091798 947 73178 100 410
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnetFolketrygdenStatsbudsjettet medregnet folketrygden
Lånetransaksjoner:
6.Utlån gjeldavdrag, aksjetegning m.v. i alt84 389 410-84 389 410
Utlån til statsbankene63 303 200-63 303 200
Gjeldsavdrag491 668-491 668
Andre utlån, aksjetegning m.v.20 594 542-20 594 542
7.Tilbakebetalinger m.v.78 100 410-78 100 410
8.Utlån m.v. (netto) (6-7)6 289 000-6 289 000
9.Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)-69 828 55976 117 5596 289 000
Til forsiden