Veiledning om anskaffelsesregelverket

Oversikt over nye og eldre kilder til veiledning om anskaffelsesregelverket.

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser 

Departementet har startet et arbeid med å revidere regelverket om offentlige anskaffelser. Regjeringen oppnevnte 4. november 2022 Anskaffelsesutvalget, se nærmere her. Et viktig element i regelverksarbeidet er at det skal utarbeides forarbeider til reglene. Disse forarbeidene vil bli en viktig kilde til veiledning i fremtiden.

Veileder om regler om klima- og miljøhensyn 

Ny regel om vekting av klima- og miljøhensyn i anskaffelsesforskriften trådte i kraft 1. januar 2024. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet veiledning til bestemmelsen. Veilederen inneholder praktiske eksempler som skal forenkle bruken av den nye bestemmelsen. 

Øvrig veiledning fra DFØ 

DFØ har som oppgave å gi oppdragsgivere råd og veiledning om offentlige anskaffelser.  På deres nettsider finnes veiledning knyttet til alle fasene av anskaffelsesprosessen. DFØ har også en sparretelefon hvor man kan diskutere anskaffelsesrettslige spørsmål med DFØs fagpersoner. 

Tidligere veileder til anskaffelsesregelverket (sist oppdatert 2018)

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en veileder til anskaffelsesregelverket. Veilederen ble sist oppdatert våren 2018. Dette innebærer at det på enkelte områder kan ha kommet praksis som ikke er tatt hensyn til ved utformingen av veiledningen. På andre områder er veilederen fremdeles relevant.

Veiledning til tidligere regelverk

Departementet har utarbeidet en veileder til det tidligere regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen ble sist oppdatert desember 2013.