Statsbudsjettet 2023: Provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2023

Tabellen gir en oversikt over provenyvirkningene av vedtatt 2023-budsjett.

Provenyvirkningene av skatte- og avgiftsopplegget beregnes i forhold til et referansesystem for 2023. Referansesystemet er basert på 2022-regler oppjustert med i hovedsak anslått pris-, lønns- eller formuesvekst. Fradrag og beløpsgrenser mv. i den generelle satsstrukturen i personbeskatningen er i referansesystemet i hovedsak justert til 2023-nivå med anslått lønnsvekst på 4,2 pst.

Særskilte fradrag og andre grenser i personbeskatningen er hovedsakelig justert med anslått konsumprisvekst fra 2022 til 2023 på 2,8 pst. En skattyter som kun har ordinære fradrag og en vekst i både alminnelig inntekt og personinntekt på 4,2 pst., får da om lag samme gjennomsnittlige inntektsskatt i referansesystemet for 2023 som i 2022.

I referansesystemet er alle mengdeavgifter justert med anslått vekst i konsumprisene fra 2022 til 2023. Referansesystemet gir dermed reelt sett uendret skatte- og avgiftsnivå fra 2022 til 2023.

Anslåtte provenyvirkninger vedtatt skatte- og avgiftsopplegg for 2023. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2023. Mill. kroner

 

2023

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

-647

-733

Endre bunnfradrag (personfradrag, minstefradrag og pensjonsskattefradrag)

-6 725

-5 380

Redusere trygdeavgiften på lønn/trygd og næringsinntekt

-1 965

-1 570

Øke trinnskatten, inkl. justere innslagspunkt

4 915

3 930

Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. fra 1,60 til 1,72

2 460

1 970

Øke verdsettingen av elbiler i firmabilbeskatningen til samme nivå som tradisjonelle biler

300

240

Øke fagforeningsfradraget til 7 700 kroner

-265

-210

Redusere skattefradragssatsen i BSU fra 20 til 10 pst.

585

470

Øke kostdekning for brakker og pensjonat

-15

-12

Legge om og forbedre støtten til enslige forsørgere1

-47

-261

Trygdeavgift, økt nedre grense (frikort)

-35

-25

Forenkle minstefradraget

55

45

Oppheve bestemmelsen som sier at utflyttingsskatt til Norge for fysiske personer opphører etter 5 år som bosatt i utlandet

0

0

Nominell videreføring, samspillsvirkninger mv.

90

70

Formuesskatt

3 085

2 468

Øke verdsettelsen av aksjer og næringseiendom

1 175

940

Øke verdsettelsen av primærboliger over 10 mill. kroner til 70 pst.

390

310

Øke verdsettelsen av sekundærboliger til 100 pst.

250

200

Øke formuesskattesatsen fra 0,95 til 1,0 pst. i trinn 1

1 020

820

Redusere verdsettingen for driftsmidler

-25

-20

Videreføre bunnfradraget nominelt inkl. samspillsvirkninger

290

230

Innføre bunnfradrag for dødsbo etter samme regler som for personlige skattytere

-15

-12

Næringsbeskatning

26 850

40 340

Innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750 000 kroner2

7 700

6 440

Innføre grunnrenteskatt på havbruk3

2 150

0

Innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

2 000

0

Høyprisbidrag fra vann- og vindkraft4

15 200

22 700

Grunnrenteskatt på vannkraft - øke effektiv sats til 45 pst.

0

11 200

Grunnrenteskatt på vannkraft - utvidet kontraktsunntak

-1 200

0

Grunnrenteskatt på vannkraft - inkludere opprinnelsesgarantier

1000

0

Redusere friinntekten i de midlertidige skattereglene for petroleum5

0

0

Klima-, miljø- og bilavgifter

1 409

1 282

Øke avgifter på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser (21 pst.)6

2 395

2 185

Ny sats for kvotepliktige i CO2-avgiften

75

70

Videreføre CO2-avgiftssatsene på naturgass og LPG til veksthusnæringen nominelt

-1

-1

Øke og differensiere avgiften på avfallsforbrenning

190

180

Innføre avgift på SF6

50

45

Øke CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten med 5 pst.7

0

0

Øke omsetningskravet i veitrafikken (fra 15,5 til 17 pst)

-140

-125

Redusere veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel

-1 620

-1 490

Redusere veibruksavgiften på bensin

-260

-240

Innføre omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner på 10 pst.

-220

-200

Avvikle grunnavgiften på mineralolje

-1 950

-1 810

Veibruksavgiften på LPG og naturgass settes lik veibruksavgiften på mineralolje

0

0

Innføre ny vektkomponent i engangsavgiften for personbiler

2 360

2 160

Øke CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler med 20 pst.

65

60

Redusere innslagspunktet i engangsavgiften for personbiler fra 87 til 82 gram

20

18

Øke CO2-komponenten i engangsavgiften for varebilermed 12 pst.

120

110

Redusere vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler

75

70

Avvikle redusert sats i omregistreringsavgiften for elbiler

250

250

Merverdiavgift

1 700

1 400

Innføre merverdiavgift for elbiler over 500 000 kroner

1 200

1 000

Innføre regel om utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav

-100

-100

Avvikle fritak for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester

600

500

Andre avgifter og toll

          1 457

          1 243

Øke produksjonsavgiften på havbruksnæringen

                   200

                   150

Avgift på landbasert vindkraft (utsatt ikrafttredelse til 1. juli 2022, omlegging til månedlige terminer, økt sats til 2 øre/kWh)

                   167

                   153

Øke flypassasjeravgiften for reiser ut av Europa

                   140

                   130

Halvere kvoten for tobakksvarer som kan innføres som reisegods

                   800

                   700

Avvikle redusert sats i elavgiften for datasentre

                   150

                   110

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-47,5

-47,5

Redusere overprisede gebyrer under Samferdselsdepartementet

-49,3

-49,3

Redusere gebyrinntektene under Justervesenet

-9

-9

Videreføre fritaket for kontrollavgift for fiskeflåten under 15 meter

-4,2

-4,2

Øke sektoravgiftene under Finanstilsynet

15

15

Andre forslag som påvirker skattegrunnlag

-15

-12

Innføre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra første krone

-15

-12

Forslag til skatte- og avgiftsendringer i 20238

        33 792

        45 941

1Særfradraget for enslige forsørgere avvikles og erstattes med økt barnetrygd, se punkt 3.2 i Prop. 1 LS.

2Proveny er nettoført, dvs. at det er sjablongmessig nedjustert tilsvarende arbeidsgiveravgift ilagt offentlig sektor.

3I beregningen er det lagt til grunn et bunnfradrag på 5 000 tonn.  I høringsnotatet er det foreslått to alternativer, på hhv. 4 000 og 5 000 tonn.

4Påløpt virkning er helårsvirkningen. Påløpt virkning i 2022 og deler av 2023 bokføres i 2023. Dette forklarer at bokført virkning er større enn helårsvirkningen.

5Å redusere friinntekten til 12,4 pst. anslås å øke provenyet med 2 mrd. kroner påløpt og 1 mrd. kroner bokført i 2023. Over tid, summert over årene de midlertidige reglene vil gjelde, anslås provenyet å øke med 11 mrd. kroner, målt som nåverdi i 2023-kroner. Det økte provenyet vil overføres Statens pensjonsfond utland og dermed ikke øke handlingsrommet i 2023-budsjettet.

6Inkluderer kompensasjon til offentlige aktører med kontrakter med private transportselskap (-85 mill. kroner).

7Økt CO2-avgift i petroleumsvirksomhet anslås å gi et netto merproveny, det vil si etter skatt (78 pst.) og SDØE, på om lag 60 mill. kroner påløpt og 30 mill. kroner bokført. Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten overføres til Statens pensjonsfond utland og påvirker derfor ikke handlingsrommet for 2022.

8Avviket mellom påløpt og bokført proveny skyldes blant annet forslag med påløpt provenyvirkning i 2022.