Kultur og næring

Kunstens egenverdi er et grunnleggende premiss for kulturpolitikken. Samtidig kan kunst og kultur i ulike sammenhenger også ha en økonomisk verdi og betydning; i form av varer og tjenester som omsettes i et marked, som innsatsfaktor for næring som reiseliv og IKT, og element i lokal og regional utvikling, samt som bidrag til internasjonal profilering.

Kulturell og kreativ næring

Kulturell og kreativ næring er en samlebetegnelse på næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som primært kommuniserer gjennom estetiske virkemidler som symboler, tegn, bilder, farger, bevegelser, former, lyder og fortellinger. 

Visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte medier, arkitektur, design og reklame inngår i betegnelsen kulturell og kreativ næring.

Regjeringen har som mål å vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. For å muliggjøre dette vil man, samtidig som man verner om kunstens egenverdi, bidra til å forløse det kommersielle potensialet og at kunsten når sitt marked. Det vil styrke den økonomiske bærekraften, for den enkelte utøver og for bransjene innen kulturell og kreativ næring. 

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet har oppnevnt et næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring som skal gi innspill og råd om hvordan regjeringen best kan legge til rette for økt omsetning og eksport innen film, spill, musikk, litteratur, arkitektur og design. Rådet vil ha særlig fokus på utfordringer og muligheter som digitaliseringen representerer og koblinger mot IKT vil vektlegges.

Det næringspolitiske rådet erstatter bransjerådet, som ble opprettet som en del av handlingsplanen fra 2013. Det nye rådet skal operere mer spisset mot næringsutvikling, og vil ha medlemmer med kompetanse om nettopp det. Fokuset vil være på dem som investerer i og arbeider med å få det kunstneriske og kreative innholdet ut i markedet. Det vil dessuten utnevnes en sekretær.

Første innspillnotat fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

Se pressemelding fra 26. juni 2015 om medlemmene i rådet

Kunnskapsverket

Regjeringen vil bidra til å øke kunnskapen om kulturell og kreativ næring og etablerte i 2014 et kunnskapssenter for næringen, Kunnskapsverket. Det nasjonale kunnskapssenteret skal være en kunnskapsleverandør som skal produsere egen forskning, samle inn, bearbeide, analysere og formidle norsk og internasjonal erfarings- og forskningsbasert kunnskap.

Målgruppen er utøvere, bransjer, virkemiddel­aktører, samt politikkutformere. Senteret skal være en sentral arena for deling og formidling av kunnskap for målgruppene og skal legge til rette for nettverk og samarbeidsarenaer. 

Musikk og litteratur i tall

Kulturdepartementet og Norsk kulturråd tok sammen initiativ til å utarbeide en analyse av den norske musikkbransjens omsetning i 2012. Arbeidet resulterte i rapporten Musikk i tall 2012. Analysens formål er å etablere et kvalifisert kvantitativt grunnlag for analyser og fortolkning av musikkbransjen.

I 2014 ble prosjektet utvidet til å omfatte en tilsvarende modell for litteraturbransjen, og det ble utviklet et metodenotat.

Les rapportene og metodenotatet for 2013 på nettsiden til Kulturrådet

Evaluering av kulturnæringssatsingen i Norsk Kulturråd og Innovasjon Norge 

Kulturnæringssatsingen er en treårig satsing som en oppfølging av handlingsplanen Fra gründer til kulturbedrift. Satsingen løper til og med 2015.

Kulturdepartementet vil evaluere satsingen for å få dokumentert i hvilken grad kulturnæringssatsingen og de konkrete tiltakene har oppfylt målsetningen med satsingen og hvilken effekt det har gitt for de som har vært en del av programmet, for Norsk Kulturråd og Innovasjon Norge. Evalueringen innebærer også en vurdering av i hvilken grad satsingen har bidratt til å løse utfordringene som var bakgrunn for satsingen, samt forslag til mulige forbedringer. 

Andre prosjekter

Midler til digitale pilotprosjekter

Kulturdepartementet lyste i mai 2016 ut midler til pilotprosjekter innen kulturfeltet som fremmer publikums tilgang til kunst og kultur og bidrar til å øke norske kulturprodukters inntjeningspotensial i det digitale markedet. Departementet mottok 35 søknader innen søknadsfristen, som var 1. september. Tildeling av midler kunngjøres ultimo november 2016. Se utlysningsteksten 

Forprosjekt - nasjonalt musikkinvesteringsfond

Bergen kommune har tatt initiativ til å videreutvikle det regionale fondet, Buzz, til et nasjonalt musikkinvesteringsfond. Det kan legge til rette for økte investeringer og bedre samspill mellom privat og offentlig kapital. Kulturdepartementet har gitt støtte til et forprosjekt som skal utrede organisering og struktur for et mulig nasjonalt investeringsfond.

Kunstnerøkonomiutredningen

Rapporten "Kunstens autonomi og kunstens økonomi"

Kulturdepartementet satte i gang en utredning om kunstnerøkonomien i februar 2014. 28. januar 2015 mottok tidligere kulturminister Thorhild Widvey utredningen om kunstnerøkonomi fra utredningsleder Vigdis Moe Skarstein. 

KULMEDIA

KULMEDIA (2014-2018) er et forskningsprogram om kultur- og mediesektoren. Programmet skal bidra med ny, forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres økonomiske og teknologiske betingelser. Hovedmålet for programmet er å bedre kunnskapsgrunnlaget for utforming av kultur- og mediepolitikk i lys av det infrastrukturansvaret for offentligheten som Grunnlovens paragraf 100 pålegger staten. 

Kulturutredningen (Enger-utvalget)

NOU 2013: 4 Kulturutredningen

Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen Stoltenberg II for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Utredningen ble overlevert til tidligere kulturminister Hadia Tajik 4. mars 2013.       

Andre virksomheter