Anmodning om informasjon - Bagatellmessig støtte

Denne siden inneholder et forslag til hvordan anmodning om informasjon i forbindelse med tildeling av bagatellmessig støtte kan utformes.

Forslag til tekst:

Det vises til brev av …(dato) der det bes om kr ….(støttebeløpets størrelse) som tilskudd til ….....

......(Støttegiver) har søknaden til vurdering. ……..(Støttegiver) vurderer å tildele såkalt bagatellmessig støtte, som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen.

Det rettslige grunnlaget for tildeling av bagatellmessig støtte er gitt i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskaps år, jf. forordningens artikkel 3 annet punkt (eller 100 000 euro i veitransportsektoren).

For å kunne ta stilling til om vilkårene for slik tildeling er oppfylt, trenger..... (støttegiver) derfor en skriftlig tilbakemelding på om …….. (foretaket) har mottatt annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsårene. Dersom det er mottatt annen bagatellmessig støtte i denne perioden, bes ….. (foretaket) om å opplyse om hvor mye som er mottatt.

......(Støttegiver) ber også om at det opplyses om eventuell annen offentlig støtte som er mottatt til det aktuelle prosjektet.

Nedenstående skjema fylles ut:

 

Støttegiver

Støtteordning

Støttebeløp

Dato for tilsagn om støtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklæringen avgis av nedenstående person som med sin signatur:

Bekrefter å være bemyndiget til å avgi erklæringen på vegne av ….(støttemottaker), og

- Erklærer at de avgitte opplysningene er korrekte

 

Signatur: