Tildelingsbrev - Bagatellmessig støtte

Denne siden inneholder et forslag til utforming av tildelingsbrev når støttegiver har bestemt seg for å tildele bagatellmessig støtte.

Forslag til tekst:

Det vises til brev av …(dato) der det bes om tilskudd til…….(tiltaket).

…….(Støttegiver) har vurdert søknaden, og kommet frem til at vilkårene for å tildele såkalt bagatellmessig støtte er til stede, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

For å motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskaps år (100 000 euro innenfor veitransportsektoren), jf. forordningens artikkel 3 annet punkt.

Det vises til tilbakemelding fra …..(støttemottaker) av ….. (dato), der det bekreftes at de har mottatt ………NOK i  bagatellmessig støtte i dette regnskapsåret og de to foregående regnskapsårene. …….. (støttemottaker) har derfor til sammen mottatt ….. i bagatellmessig støtte, og kan motta ytterligere ……… NOK og likevel være innenfor den nevnte terskelverdien i forordningen.  

(Gi en begrunnelse for hvorfor støttegiver mener en skal gi støtte )

(Nevne eventuelle betingelser støttegiver stiller for å yte støtten)

……..(Støttegiver) bevilger på denne bakgrunn ………NOK til …..(støttemottaker) i medhold av
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013(OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

……… (Støttemottaker) bes opplyse om hvilket kontonummer pengene skal overføres til.