Informasjon for norske bedrifter om koronautbruddet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon.

Støtteordninger

Makstak for støtte:

Beregnet tilskudd opp til 60 millioner kroner per periode utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger dette, vil beløpet over 60 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per periode er 160 millioner kroner.

Gjelder for perioden: 

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 31. juni, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen.

Mer informasjon:

Kompensasjonsordning.no

Departement: NFD

Makstak for støtte:

Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til:

 • 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og
 • 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni.

Gjelder forperioden:

Gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 31. august 2021.

Mer informasjon:

Søknadsportalen på Skatteetatens nettsider

Departement: FIN

Makstak for støtte:

Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Gjelder for perioden:

Du kan få betalingsutsettelse frem til 31. oktober 2021, men fra og med 30. juni er det ikke lenger mulig å søke om utsettelse.

Mer informasjon:

Skatteetaten

Departement: FIN

Makstak for støtte:

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Lånene kan ha en løpetid på inntil seks år.

Gjelder for perioden:

Garantiordningen for lån til bedrifter gjelder til 31. oktober 2021.

Mer informasjon:

Lånegarantiordningen - GIEK

Departement: FIN

 

Makstak for støtte:

Statens obligasjonsfond tilbyr lån til ikke-finansielle selskaper, uavhengig av bransje. Kravet til nedre grense for akseptert rating er CCC+.

Gjelder for perioden:

Obligasjonsfondet er et midlertidig tiltak. Etter en oppbyggingsfase skal forvaltningen av fondet gradvis bygges ned. Dette vil skje i takt med at obligasjonene forfaller og ved salg når markedssituasjonen normaliseres.

Mer informasjon:

Statens obligasjonsfond

Deepartement: FIN

Makstak for støtte:

2,25 milliarder kroner fordeles til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.

Mer informasjon:

Pressemelding fra KMD

Departement: KMD

 • Omstillingsordningen er rettet mot bedrifter innenfor event- og reiselivsnæringene som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent.

 • Bedriftene kan få tilskudd til kostnader knyttet til planlagte omstillingsprosjekter.
 • Ordningen skal gi bedriftene bedre likviditet slik at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

 • Ordningen kan også støtte prosjekter som innebærer omstilling til andre næringer der ressursene kan utnyttes bedre.
 • I første runde fikk 241 bedrifter til sammen 237 millioner kroner
 • I andre runde har 616 bedrifter søkt om til sammen 890 millioner.

 • Innovasjon Norge avgjør hvilke virksomheter som får tilsagn om midlerbasert på følgende kriterier: at målsettingen for tiltaket er innenfor formålet for ordningen, at prosjektet er kostnadseffektivt, og at bedriften har gjennomføringsevne, herunder kapasitet, kapital og kompetanse.  Tilskudd skal gå til de bedriftene som etter Innovasjon Norges vurdering er mest levedyktige, i lys av at utfordringene for event-reiselivsnæringene trolig blir langvarige og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene.

 • Ordningen omfatter i dag event- og reiselivsnæringene, inkludert deler av serveringsnæringen. Regjeringen vil nå utrede hvordan ordningen kan utvides til å inkludere andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltak.

Tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre forvalter tilskuddsordningen for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard på 25 millioner kroner. Søknadsfrist var 22. januar 2021.

Ordningen er rettet mot den seriøse delen av reiselivsnæringen på Svalbard, aktører som opererer med norske lønns- og arbeidsvilkår og som bidrar til et helårig samfunn. For bedrifter på Svalbard vil denne ordningen komme i tillegg til de landsdekkende krisepakkene. 

 • Ordningens formål er å stimulere til at arrangører kan planlegge nye store arrangementer på sikt, til tross for de økonomiske tapene fra tidligere avlysninger.

 • Ordningen gjelder arrangementer av regional/nasjonal verdi med et ventet besøkstall på minst 350 personer og som ble avlyst på grunn av myndighetspålegg og råd i perioden 5. mars – 31. desember 2020. Ordningen dekker 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. 

 • Første utlysningsperiode for den midlertidige støtteordningen hadde søknadsfrist 1. februar 2021 for perioden 5.mars til 31. desember 2020. Nærings- og fiskeridepartementet har blitt gjort oppmerksom på at noen aktører ikke rakk denne fristen. Det åpnes derfor på nytt for søknader med en forlenget frist 20. mai 2021.

Støtteordning også for 2021

 • Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer vil også gjelde i 2021. Ordningen er forlenget med 6 måneder til 30 juni. I denne andre runden er følgende endringer gjort:
 • Grensen for antall personer arrangementet er planlagt for er satt ned fra 350 til 200 personer
 • Arrangementet må ha vært planlagt før 1. januar 2021
 • Nedskalering av arrangementer til under 200 personer kan ikke motta støtte
 • Søknadsfristen for den andre søknadsperioden, 1.januar til 30.juni 2021, er ikke satt.

 • Ordningen innebærer at bedrifter som har arbeids- eller oppdragstakere som må i innreisekarantene ved ankomst i Norge, kan få dekket deler av kostnadene de har til gjennomføring av karanteneoppholdet. Ordningen gjelder ikke de som bruker karantenehotell, kun de tilfeller hvor arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted.

 • Overordnede vilkår for ordningen vil fastsettes i loven, mens detaljene vil fremgå i forskrift. Brønnøysundregistrene skal forvalte ordningen. Det er foreløpig ikke åpnet for å sende inn søknad, men vi tar sikte på at det åpnes etter første runde av kompensasjonsordningen for næringslivet. 

  Tidspunkt for å sende inn søknad er ikke fastsatt.

Les mer

 • I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.
 • Store forsknings- og innovasjonsprosjekter med et grønt og bærekraftig formål kan få over 50 millioner kroner i offentlig støtte. 
 • Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.
 • Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva samarbeider om ordningen, og vil velge ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som skal få støtte.

Fakta for norske bedrifter

Regjeringen har iverksatt en rekke ordninger og regelverksendringer for både arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronautbruddet. 

Les mer

Spørsmål: Hva gjør regjeringen for å hjelpe gründere og vekstbedrifter gjennom koronakrisen?

Svar: Innovasjon Norges tilbud til gründere og vekstbedrifter er betydelig styrket for å hjelpe næringslivet gjennom krisen. 

Spørsmål: Hva gjør regjeringen for å stimulere til grønn omstilling i forbindelse med koronavirusutbruddet?

Svar: Gjennom koronakrisen har regjeringen hatt et stort fokus på grønn omstilling. Det er derfor igangsatt en rekke tiltak for at næringslivet skal skape flere grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Det ble blant annet besluttet at Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal gå sammen om å skape den nye felles konkurransearenaen «Grønn plattform». Plattformen vil motta 1 milliard kroner fordelt over tre år. Den skal tilby støtte til grønne prosjekter fra både næringslivet og forskningsinstituttene.

Det legges også til rette for mer grønn skipsfart i Norge. Innovasjon Norge tilbyr nå blant annet en låneordning for grønn flåtefornyelse på 300 millioner kroner og en kondemneringsordning for skip på 75 millioner kroner.

Grønne bedrifter kan også søke støtte gjennom Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge, som ble styrket med 184,5 millioner kroner i forbindelse med regjeringens tiltakspakker for næringslivet.

Spørsmål: Hvilke andre tiltak har Innovasjon Norge igangsatt for å hjelpe kriserammede bedrifter?

Svar: Innovasjon Norge har også igangsatt en rekke andre tiltak for å avhjelpe situasjonen for sine kunder. Tiltakene inkluderer blant annet lavere rente og tilbud om rentefritak og avdragsutsettelser. Mer informasjon om de forskjellige tiltakene er tilgjengelig her: Justeringer i Innovasjon Norges tilbud for å møte endrede behov i næringslivet

Spørsmål: Hva gjør regjeringen for å sikre vekstbedrifters tilgang på kapital?

Svar: Regjeringen har tilført investeringsselskapet Investinor AS ytterligere 1 milliard kroner i løpet av 2020 for å styrke tilgangen på egenkapital for bedrifter i en tidlig fase. Midlene skal stimulere til at privat kapital og kompetanse kan fortsette å skape og utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser i tiden fremover.

I tillegg har Regjeringen tilført Nysnø Klimainvesteringer AS ytterligere 300 millioner kroner i løpet av 2020 for å styrke tilgangen på egenkapital for vekstbedrifter som bidrar til reduserte klimagassutslipp. De økte midlene betyr at Nysnø kan investere i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

Spørsmål: Hva gjør regjeringen for å holde forsknings- og innovasjonsaktiviteten i norske bedrifter oppe gjennom krisen?

Svar: Regjeringen har foreslått en rekke tiltak for å holde forsknings- og innovasjonsaktiviteten i norske bedrifter oppe gjennom koronakrisen. Støtten til næringsrettet forskning gjennom Forskningsrådet har blant annet blitt styrket med 250 millioner kroner. Disse midlene skal bidra til å holde forsknings- og innovasjonsaktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet.

Forskningsrådet har også iverksatt løpende mottak av søknader og vil innvilge prosjekter i flere puljer enn normalt i løpet av året. I tillegg vil Forskningsrådet behandle søknader til Skattefunnordningen raskere enn tidligere år. I løpet av 2020 er det også via Forskningsrådet bevilget 260 millioner kroner til forskningsinstituttene, som i mange tilfeller fungerer som «forsknings- og innovasjonsavdelinger» for norske bedrifter.