Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne spørsmål og svar besvart av Nærings- og fiskeridepartementet.

Spørsmål: Gjelder konkurranseloven under koronasituasjonen?

Svar: Konkurranseloven gjelder også under koronasituasjonen.  Det kan ikke gis dispensasjon fra konkurranseloven, men regjeringen kan gi unntak fra loven gjennom forskrift. Et slikt unntak er gitt for samarbeid i transportsektoren.

Unntaket gjør det mulig å opprettholde særlig person- og godstransporten i Norge, for å sikre innbyggerne tilgang til nødvendige varer og tjenester.

Det er likevel viktig å være klar over at regjeringen bare kan gi unntaksforskrifter fra den norske konkurranseloven. Konkurransereglene i EØS-avtalen kan det ikke gis unntak fra.

Spørsmål: Burde ikke bedrifter få lov til å samarbeide under koronasituasjonen, istedenfor å konkurrere, for å sikre arbeidsplasser?

Svar: Samarbeid mellom bedrifter kan føre til høyere priser og mindre utvalg av produkter og tjenester for forbrukerne, enn hvis bedriftene konkurrerer. I denne spesielle situasjonen er det viktigere enn noen gang at foretak og forbrukere beskyttes gjennom konkurranselovgivningen. Det er derfor viktig aktivt å overvåke konkurransesituasjonen og gripe inn dersom foretak utnytter situasjonen. Konkurranseloven er gitt for å beskytte konkurransen av hensyn til samfunnet som helhet, og unntak fra konkurranseloven bør kun gis dersom det er helt spesielle grunner for det.

De omfattende tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset har store konsekvenser for samfunnet. Regjeringen og Stortinget har derfor iverksatt omfattende tiltakspakker for å hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom krisen. Dette er mer målrettede tiltak.

Konkurransereglene er tilpasset at markedsforholdene kan endre seg. Den situasjonen vi står i nå, kan utløse behov for at bedrifter samarbeider i større grad enn det som normalt er tilfelle. For eksempel kan bedrifter måtte samarbeid om å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere.

Spørsmål: Hvordan vet vi om et samarbeid i forbindelse med koronasituasjon er forbudt eller ikke?

Svar: Midlertidig samarbeid mellom bedrifter som er nødvendig for å unngå knapphet av varer og tjenester vil neppe være problematisk nå. Slikt samarbeid begrenser ofte ikke konkurransen i situasjoner som koronasituasjonen.  Samarbeid for å sikre for eksempel vareforsyning kan også ha positive virkninger som oppveier eventuelle negative virkninger. Da er ikke samarbeidet i strid med reglene i konkurranseloven eller EØS-avtalen.

Kommisjonen har gitt en veiledning som gjelder spesielt for midlertidig samarbeid som er nødvendig for å fremme produksjon og tilgjengelighet av varer og tjenester som er kritiske for å kunne håndtere til koronasituasjonen jf. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_618  .

Konkurransetilsynet vil sen hen til denne veiledningen i sin saksbehandling.

Mer informasjon om konkurransereglene under koronasituasjonen finnes på Konkurransetilsynets hjemmesider: https://konkurransetilsynet.no/konkurransereglene-under-koronakrisen/ .

Dersom du har spørsmål eller ønsker uformell veiledning om samarbeidsinitiativ under koronakrisen kan du ta kontakt med Konkurransetilsynets veiledningsteam på [email protected] eller på telefon +47 99 09 57 74.

Spørsmål: Kan vårt kritiske personell få prioritet for testing ved sykdom eller karantene hos enkelte ansatte?

Svar: Oppdatert informasjon om testkriterier finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Spørsmål: Kan vårt personell få fritak fra innkallelse til Heimevernet/Forsvaret?

Svar: Ja, bedriften må i så tilfelle registrere de i sin bedrift som er å anse som samfunnskritiske på forsvaret.no/fritaksordninga slik at disse ikke blir innkalt til tjeneste.

Spørsmål: Kan vårt samfunnskritiske personell få samme unntak fra karanteneforskriften for karantene ved nærkontakt med smittede, som den som gjelder for karantene ved hjemkomst fra utlandet?

Svar: Per nå gis det kun unntak fra karantene ved nærkontakt med smittede/syke ved fare for liv og helse.

Spørsmål: Hvorfor er ikke vår bedrift meldt inn som samfunnskritisk virksomhet, og hva skal til for å bli det?

Svar: Nærings- og fiskeridepartementet har fra før meldt inn de virksomhetene man anser som samfunnskritiske for sektoren til Forsvaretspersonell- og vernepliktssenter (FPVS). Samtidig er dette en løpende vurdering underveis i situasjonen hvor man må ta innspill fra de enkelte aktørene om samspill med andre bransjer for å holde næringslivet i gang.

Spørsmål: Hva gjør man ved behov for å gå ut over de normale kjøre- og hviletidsbestemmelsene for personell i transportsektoren?

Svar: Statens vegvesen har fattet vedtak om tidsbegrenset unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene på grunn av Koronaviruset.
Les mer her  

Informasjon om kompensasjonsordningen finner du på kompensasjonsordning.no.

Spørsmål: Hva gjør Innovasjon Norge for å hjelpe kriserammede bedrifter?

Svar: Innovasjon Norge vil blant annet tilby avdragsutsettelse i tillegg til en rekke andre tiltak.  Les mer om tiltakene her

Spørsmål: Hva gjør regjeringen for å hjelpe gründere og vekstbedrifter?

Svar: Innovasjon Norges tilbud til gründere og vekstbedrifter er styrket for å møte konsekvensene av virusutbruddet. Se nærmere informasjon om tilgjengelige ordninger her:

Tiltakspakker for norske oppstart- og vekstbedrifter

Spørsmål: Hva gjør Forskningsrådet, og hvor kan jeg finne info om dette?

Svar: Forskningsrådet vil blant annet behandle Skattefunn-søknader raskere. Lese mer om tiltakene her 

 

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver betale lønn ved permitteringer?

Svar: Arbeidsgiverperioden reduseres til 2 dager, opphevelse av ventedager for de permittert, redusert krav om reduksjon i arbeidstiden. Full lønn betales inntil 6G i min. 20 dager fra permittering. Etter dag 20 innføres en ordning som sikrer inntekt på min. 80 pst. av grunnlaget opp til 3G, og 62,4 pst. mellom 3G og 6G. Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75 G. Nye regler gjelder fra 20. mars.

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver betale lønn ved sykemelding?

Svar: Arbeidsgiverperioden er redusert til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende/frilansere får utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nye regler gjelder fra 16. mars.

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver omsorgspenger?

Svar: Arbeidsgiverperioden reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende/frilansere får omsorgspenger fra og med dag 3. Nye regler gjelder fra 13. mars.

Spørsmål: Når skal næringsdrivende betale inn skatt?

Svar: Personlige næringsdrivende får utsatt betaling av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Innbetalingen av arbeidsgiveravgiften med forfall 15. mai, innbetalingen av mva. og 2. termin av forskuddsskatt for selskaper, begge med forfall 15. april, utsettes.

Spørsmål: Hva skjer med formueskatten?

Svar: Bedrifter som går med under-skudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få betalingsutsettelse av formuesskatt.

Spørsmål: Hva innebærer den nye statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter (SMB)?

Svar: Ordningen gjelder for banklån på inntil 50 mill. kr per bedrift med maks. 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån frem til 1. juni 2020. Staten garanterer for 90 pst. av lånene under ordningen. Ordningen reguleres i en ny lov. Nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil falle inn under ordningen vil spesifiseres i forskrift. Rammen på 50 mrd. kr blir fordelt mellom bankene basert på deres markedsandelen i SMB-markedet, utenom næringseiendom.

Spørsmål: Jeg er usikker på om jeg regnes som næringsdrivende eller ikke 

Sjekk gjerne på Skatteetatens side.

Spørsmål: Jeg har blitt pålagt å stenge bedriften min, hva slags støtte kan jeg søke om? 

Svar: Er du selvstendig næringsdrivende, har du etter dagens regelverk ikke rett til dagpenger eller dagpenger under permittering. Hvis du er forsikret, må du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. 

Regjeringen arbeider med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få en midlertidig inntektssikring. Se hva du kan gjøre i mellomtiden.

Spørsmål: Jeg er selvstendig næringsdrivende.  Kan jeg permittere meg selv?  

Svar: Nei, en selvstendig næringsdrivende eller innehaver av enkeltpersonforetak kan ikke permittere seg selv. Les om dagpenger og egen næringsvirksomhet.

Spørsmål: Kan jeg søke om dagpenger?  

Svar: Nei, som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger. Les mer om dagpenger.

Spørsmål: Jeg mister alle eller mesteparten av oppdragene mine, men jeg er ikke i karantene. Hva gjør jeg, og hva har jeg krav på?  

Svar: Regjeringen arbeider med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få en midlertidig inntektssikring. Se hva du kan gjøre i mellomtiden.

Spørsmål: Jeg er den eneste ansatte i mitt eget aksjeselskap. Kan jeg permittere meg selv mer enn 80 prosent siden vi er pålagt å stenge?  

Svar: Er du den eneste ansatte i eget firma, har du som hovedregel rett til dagpenger hvis permitteringsgraden er 80 prosent eller mindre. Sett i lys av de spesielle omstendighetene, kan du søke også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.  

Spørsmål: Jeg har ansatt ektefellen min i enkeltmannsforetaket mitt. Kan jeg permittere ektefellen min?  

Svar: Nei, hvis du har en ektefelle som arbeider for deg, vil denne aldri bli betraktet som lønnsmottaker i enkeltpersonforetaket.  

Spørsmål: Hva med barn som er ansatt?  

Svar: Hvis du har barn som arbeider i bedriften, blir de ansett som lønnsmottakere og har rett til dagpenger.  

Spørsmål: Hva med andre som er ansatte i enkeltmannsforetaket?  

Svar: Er de ansatt på ordinære vilkår, kan de permitteres etter vanlige regler.

Informasjon om koronasituasjonen finnes på Sjøfatsdirektoratets hjemmesider.

Til toppen