Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne spørsmål og svar besvart av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kompensasjonsordningen

Spørsmål: Hvilke bedrifter kan få kompensasjon under regjeringens kompensasjonsordning?

Svar: Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

 

Spørsmål: Hvor lenge vil kompensasjonsordningen vare?

Svar: Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. 

Spørsmål: Hvordan beregnes kompensasjonen?

Svar:

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.

Spørsmål: Hvilke tiltak omfattes av ordningen?

Svar: Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:

 • Finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinning
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

Spørsmål: Når kan bedrifter søke om kompensasjon?

Svar: Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen. Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig.


Kritisk personell

Spørsmål: Kan vårt kritiske personell få prioritet for testing ved sykdom eller karantene hos enkelte ansatte?

Svar: Nei, per nå er det kun syke som befinner seg i risikogruppen og helsepersonell som prioriteres for testing.

Spørsmål: Kan vårt personell få fritak fra innkallelse til Heimevernet/Forsvaret?

Svar: Ja, bedriften må i så tilfelle registrere de i sin bedrift som er å anse som samfunnskritiske på forsvaret.no/fritaksordninga slik at disse ikke blir innkalt til tjeneste.

Spørsmål: Kan vårt samfunnskritiske personell få samme unntak fra karanteneforskriften for karantene ved nærkontakt med smittede, som den som gjelder for karantene ved hjemkomst fra utlandet?

Svar: Per nå gis det kun unntak fra karantene ved nærkontakt med smittede/syke ved fare for liv og helse.

Spørsmål: Hvorfor er ikke vår bedrift meldt inn som samfunnskritisk virksomhet, og hva skal til for å bli det?

Svar: Nærings- og fiskeridepartementet har fra før meldt inn de virksomhetene man anser som samfunnskritiske for sektoren til Forsvaretspersonell- og vernepliktssenter (FPVS). Samtidig er dette en løpende vurdering underveis i situasjonen hvor man må ta innspill fra de enkelte aktørene om samspill med andre bransjer for å holde næringslivet i gang.

Spørsmål: Hva gjør man ved behov for å gå ut over de normale kjøre- og hviletidsbestemmelsene for personell i transportsektoren?

Svar: Statens vegvesen har fattet vedtak om tidsbegrenset unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene på grunn av Koronaviruset.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet 

Spørsmål: Hva gjør Innovasjon Norge for å hjelpe kriserammede bedrifter?

Svar: Innovasjon Norge vil blant annet tilby avdragsutsettelse i tillegg til en rekke andre tiltak.  

Spørsmål: Hva gjør Forskningsrådet, og hvor kan jeg finne info om dette?

Svar: Forskningsrådet vil blant annet behandle Skattefunn-søknader raskere. 

Skjemaer for personer og arbeidsgivere

Arbeidsliv og velferdsordninger

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver betale lønn ved permitteringer?

Svar: Arbeidsgiverperioden reduseres til 2 dager, opphevelse av ventedager for de permittert, redusert krav om reduksjon i arbeidstiden. Full lønn betales inntil 6G i min. 20 dager fra permittering. Etter dag 20 innføres en ordning som sikrer inntekt på min. 80 pst. av grunnlaget opp til 3G, og 62,4 pst. mellom 3G og 6G. Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75 G. Nye regler gjelder fra 20. mars.

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver betale lønn ved sykemelding?

Svar: Arbeidsgiverperioden er redusert til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende/frilansere får utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nye regler gjelder fra 16. mars.

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver omsorgspenger?

Svar: Arbeidsgiverperioden reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende/frilansere får omsorgspenger fra og med dag 3. Nye regler gjelder fra 13. mars.

Skatter og avgifter

Spørsmål: Når skal næringsdrivende betale inn skatt?

Svar: Personlige næringsdrivende får utsatt betaling av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Innbetalingen av arbeidsgiveravgiften med forfall 15. mai, innbetalingen av mva. og 2. termin av forskuddsskatt for selskaper, begge med forfall 15. april, utsettes.

Spørsmål: Hva skjer med formueskatten?

Svar: Bedrifter som går med under-skudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få betalingsutsettelse av formuesskatt.

Spørsmål: Hva innebærer den nye statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter (SMB)?

Svar: Ordningen gjelder for banklån på inntil 50 mill. kr per bedrift med maks. 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån frem til 1. juni 2020. Staten garanterer for 90 pst. av lånene under ordningen. Ordningen reguleres i en ny lov. Nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil falle inn under ordningen vil spesifiseres i forskrift. Rammen på 50 mrd. kr blir fordelt mellom bankene basert på deres markedsandelen i SMB-markedet, utenom næringseiendom.

Selvstendig næringsdrivende (Hentet fra nav.no)

Spørsmål: Jeg er usikker på om jeg regnes som næringsdrivende eller ikke 

Spørsmål: Jeg har blitt pålagt å stenge bedriften min, hva slags støtte kan jeg søke om? 

Svar: Er du selvstendig næringsdrivende, har du etter dagens regelverk ikke rett til dagpenger eller dagpenger under permittering. Hvis du er forsikret, må du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. 

Regjeringen arbeider med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få en midlertidig inntektssikring. 

Spørsmål: Jeg er selvstendig næringsdrivende.  Kan jeg permittere meg selv?  

Svar: Nei, en selvstendig næringsdrivende eller innehaver av enkeltpersonforetak kan ikke permittere seg selv.

Spørsmål: Kan jeg søke om dagpenger?  

Svar: Nei, som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger. 

Spørsmål: Jeg mister alle eller mesteparten av oppdragene mine, men jeg er ikke i karantene. Hva gjør jeg, og hva har jeg krav på?  

Svar: Regjeringen arbeider med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få en midlertidig inntektssikring. 

Spørsmål: Jeg er den eneste ansatte i mitt eget aksjeselskap. Kan jeg permittere meg selv mer enn 80 prosent siden vi er pålagt å stenge?  

Svar: Er du den eneste ansatte i eget firma, har du som hovedregel rett til dagpenger hvis permitteringsgraden er 80 prosent eller mindre. Sett i lys av de spesielle omstendighetene, kan du søke også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.  

Spørsmål: Jeg har ansatt ektefellen min i enkeltmannsforetaket mitt. Kan jeg permittere ektefellen min?  

Svar: Nei, hvis du har en ektefelle som arbeider for deg, vil denne aldri bli betraktet som lønnsmottaker i enkeltpersonforetaket.  

Spørsmål: Hva med barn som er ansatt?  

Svar: Hvis du har barn som arbeider i bedriften, blir de ansett som lønnsmottakere og har rett til dagpenger.  

Spørsmål: Hva med andre som er ansatte i enkeltmannsforetaket?  

Svar: Er de ansatt på ordinære vilkår, kan de permitteres etter vanlige regler.

 

Sjøfart (Hentet fra blant annet Sjøfartsdirektoratet)

 

Spørsmål: Kan skip nektes adgang til Norske havner?

Svar: Skip og havner må forholde seg til retningslinjer fra helsemyndighetene ved mistanke om koronasmitte, og har plikt til å varsle helsemyndighetene umiddelbart ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy (IHR-forskriften).

Hovedregelen er at skip ikke kan nektes å anløpe en havn av folkehelsehensyn. Helsemyndighetene kan imidlertid i medhold av eget regelverk (IHR-forskriften) iverksette tiltak mot personer, f.eks. nekte mistenkt smittede personer adgang til land. Helsemyndighetene har utpekt Bergen havn, Tromsø havn og Oslo havn til å ivareta særskilte oppgaver som mindre havner ikke kan ivareta. Disse skal kunne håndtere en alvorlig hendelse som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, slik som covid-19.

Kystverket er kontaktpunkt for å videreformidle informasjon til havner og havneterminaler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet  om koronavirus-utbruddet og  ev. særskilte tiltak. Kystverket mottar varsel fra skip med smitte/mistanke om smitte og videreformidle til kommunelege/FHI. Vardø Sjøtrafikksentral håndterer varsler 24/7 og havner/skip/agenter er informert om løsningen.

Kystverket vil legge ut informasjon på sine hjemmesider dersom enkelte havner vil få redusert kapasitet pga. koronaviruset.

 

Spørsmål: Har sjøfolk rett på dagpenger dersom fartøyet de jobber på er satt ut av drift på grunn av Covid-19?

Svar: For personer som er satt i karantene, eller som er ledige etter endt karanteneperiode ved at de ikke kan tiltre fartøyet, kan det også søkes dagpenger for. Utenlandske statsborgere som er ansatt på norske fiskefartøy er også omfattet. Det er rederiet/båteier eller den som disponerer fartøyet som har ansvaret med å fremme søknad i slike tilfeller. Skjema «Fellesmelding» benyttes. 

Spørsmål: Kan sjøfolk som må i karantene avtjene karantenen om bord i fartøyet?

Svar: Eventuell karantene kan avtjenes om bord i fiskefartøyet under forutsetning av at personer som avtjener karantene unngår nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.


Spørsmål: Vil tiltakene som er innført for å redusere smitterisiko kunne medføre forsinkelser for nybygg, ombygginger og innflagginger? 

Svar: Sjøfartsdirektoratet er som andre aktører i samfunnet påvirket av koronapandemien.

Vi vil informere om at vi som en følge av dette har redusert tilsynsvirksomheten vår.

Dette gjelder både registrering, inspeksjon av fartøy og verifikasjon av dokumentasjon som er grunnlag for sertifisering av fartøyene. 

Dette kan medføre forsinkelser.

Ta kontakt med prosjektleder for aktuelt fartøy dersom du har spørsmål om sertifiseringsprosessen.

Spørsmål: Vi har et fartøy der sertifikater på fartøy og dato for utstyr nærmer seg utløp. Hva gjør vi?

Svar:  Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Spørsmål: Jeg har et personlig sertifikat som går ut på dato, og jeg får ikke søkt om fornying ettersom kurssted for sikkerhetskurs er stengt inntil videre grunnet korona. Hva gjør jeg?

Svar: Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

Det er ikke nødvendig å søke for å få denne forlengelsen av gyldighet. 

 

Spørsmål: Jeg har søkt om påtegning/endorsement, men har ikke mottatt den. Hva gjør jeg?

Svar: Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet at CRA som utløper i perioden frem til 1. juni 2020, forlenges med inntil 6 måneder. Det er ikke nødvendig å søke for å få denne forlengelsen av gyldighet.

 

Spørsmål: Jeg må fornye min helseerklæring, hva gjør jeg?

I tilfeller der situasjon med koronaviruset er til hinder for at en sjømann får fornyet sin norske helseerklæring vil Sjøfartsdirektoratet tillate at en sjømann arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at:

tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og vedkommende sjømann er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.


Spørsmål: Vet dere hvordan sjøfolk blir behandlet i forhold til reiserestriksjoner på flyplassene, med tanke på mannskapsskifter på skip?

Når det gjelder reiserestriksjoner vil Sjøfartsdirektoratet henvise til oppdatert informasjon på helsedirektoratet.no.

Det er det samme regelverket som gjelder for sjøfolk som for andre reisende.

Spørsmål om hvordan dette håndteres i praksis, må stilles sentrale eller lokale helsemyndigheter.

 

Spørsmål: Vi er kursholder/testsenter for båtførerprøven eller godkjent tilbyder av praktisk prøve ICC. Kan vi fremdeles arrangere kurs og eksamen?

Svar: Regjeringen og Helsedirektoratet publiserte den 12.03.2020 et vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter for å hindre spredning av coronaviruset. Vedtaket kan leses her 

Sjøfartsdirektoratet sin vurdering er at godkjente tilbydere av praktisk prøve ICC, samt kursholdere og godkjente testsentre for båtførerprøven, faller inn under kategorien andre utdanningsinstitusjoner (punkt 6 i vedtaket over), og at kurs og eksamen derfor ikke kan holdes i denne perioden.

Det er blant annet vedtatt å stenge barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner fra torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars. Tiltakene kan bli forlenget.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at dere holder dere oppdatert på nåværende og fremtidige tiltak fra myndighetene som omhandler utdanningsinstitusjoner.

 

Spørsmål: Vi er godkjent tilbyder av fritidsskipperopplæring. Kan vi fremdeles arrangere kurs og eksamen?

Svar: Regjeringen og Helsedirektoratet publiserte den 12.03.2020 et vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter for å hindre spredning av coronaviruset. Vedtaket kan leses her. Det er blant annet vedtatt å stenge barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner fra torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars. Tiltakene kan bli forlenget.

Sjøfartsdirektoratet sin vurdering er at godkjente tilbydere av fritidsskipperopplæring faller inn under kategorien andre utdanningsinstitusjoner (punkt 6 i vedtaket over), og kan derfor ikke tilby kurs og eksamen ved fysisk oppmøte.

For at undervisningen ikke skal stoppe helt opp, vil Sjøfartsdirektoratet nå tillate nettundervisning i teoretiske emner etter disse vilkårene:

 • Undervisningen må gis via kommunikasjonskanaler som tillater toveiskommunikasjon med video og god lyd, slik at oppmøte kan likestilles med fysisk oppmøte. (Skype, Teams eller lignende)
 • Kurset skal fortsatt gå over minst 120 undervisningstimer, hvor det er krav til deltakelse.
 • Kurset skal gjennomføres i henhold til læreplanen.
 • Kursholderne må selv tilpasse kurset slik at det lar seg gjennomføre digitalt. Det må vurderes om noen av emnene/delemnene må gjennomføres med fysisk oppmøte ved et senere tidspunkt.
 • Gjennomføring av fritidsskipperkurs som e-læring er ikke tiltatt.

 Vi ber om at godkjente kurstilbydere som ønsker å benytte seg av dette alternativet melder fra til Sjøfartsdirektoratet. Dette gjøres ved å sende en e-post, med en kort forklaring på hvordan dere tenker å gjennomføre kurset, til [email protected]

Når det gjelder gjennomføring av de to praktiske emnene, eksamener og eventuell praktisk utsjekk, vurderer Sjøfartsdirektoratet det slik at dette må vente.

 Dette gjelder så lenge vedtaket fra Helsedirektoratet er i kraft, eller inntil annen informasjon gis fra Sjøfartsdirektoratet.

 

Spørsmål: Dispensasjon for å sitte i kjøretøy under overfart

Svar: Sjøfartsdirektoratet har mottatt henvendelser om dispensasjon fra kravene i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere §13. 

Forskriften tillater at passasjerer kan oppholde seg i kjøretøyene under overfart i fartsområde 2 og mindre, om gitte forbehold er oppfylt.

For fartøy som opererer i fartsområde 3/klasse D eller større, og på lukkede ferger er det ifølge forskriften forbudt å oppholde seg i kjøretøy under overfarten. 

Så lenge det er fare for koronasmitte kan Sjøfartsdirektoratet akseptere at passasjerer oppholder seg i kjøretøyene under overfart så lenge følgende retningslinjer følges:

Anbefalinger og retningslinjer fra sentrale og lokale helsemyndigheter må følges. Spesielt relatert til antall personer som samles og arealet som de samles på.

Rederiet må vurdere om passasjerer kan sitte i kjøretøy under overfarten. Denne risikovurderingen skal være tilgjengelig ombord

Følgende punkter må som et minimum være vurdert:

 • Hvordan kan man sikre evakuering av passasjerer fra det aktuelle området ved en eventuell brann eller annen redningsoperasjon?
 • Er det tilstrekkelig bemanning om bord for å håndtere evakuering fra bildekk i tillegg til normalt mønstringsområde
 • Må passasjerantallet reduseres
 • Sikring av last 

 

Lokale smitteverntiltak

Spørsmål: Hvordan skal bedrifter forholde seg til lokale smitteverntiltak?

Svar: I regjeringens Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 står det følgende:

"For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener departementet at det ut fra situasjonen per i dag er viktig at følgende tiltak unngås:

[…]

 • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
 • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
 • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. "

Videre står det at:

"Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak. Parter som i særlig grad berøres av tiltakene bør så langt det lar seg gjøre involveres i samsvar med forvaltningsloven § 37 andre ledd. Lokale avdelinger av NHO og LO og hjørnesteinsbedrifter bør involveres så langt det er mulig og gis anledning til å uttale seg. Kommuner som deltar i interkommunale politiske råd kan benytte disse til å sikre samordning. Dette kan legge til rette for at det kan iverksettes avbøtende tiltak som avdemper negative konsekvenser av smitteverntiltakene.

Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale karantene- og reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en enkelt kommune, bør man som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i samme region."

Konkurranse

Spørsmål: Gjelder konkurranseloven under koronasituasjonen?

Svar: Konkurranseloven gjelder også under koronasituasjonen.  Det kan ikke gis dispensasjon fra konkurranseloven, men regjeringen kan gi unntak fra loven gjennom forskrift. Det er likevel viktig å være klar over at regjeringen bare kan gi unntaksforskrifter fra den norske konkurranseloven. Konkurransereglene i EØS-avtalen kan det ikke gis unntak fra.

Spørsmål: Burde ikke bedrifter få lov til å samarbeide under koronasituasjonen, istedenfor å konkurrere, for å sikre arbeidsplasser?

Svar: Samarbeid mellom bedrifter kan føre til høyere priser og mindre utvalg av produkter og tjenester for forbrukerne, enn hvis bedriftene konkurrerer. Konkurranseloven er gitt for å beskytte denne konkurransen, og unntak fra konkurranseloven bør kun gis dersom det er helt spesielle grunner for det.

De omfattende tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset har store konsekvenser for samfunnet. Regjeringen og Stortinget har derfor iverksatt omfattende tiltakspakker for å hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom krisen. Dette er mer målrettede tiltak.

Konkurransereglene er tilpasset at markedsforholdene kan endre seg. Den situasjonen vi står i nå, kan utløse behov for at bedrifter samarbeider i større grad enn det som normalt er tilfelle. For eksempel kan bedrifter måtte samarbeid om å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere.

Spørsmål: Hvordan vet vi om et samarbeid i forbindelse med koronasituasjon er forbudt eller ikke?

Svar: Midlertidig samarbeid mellom bedrifter som er nødvendig for å unngå knapphet av varer og tjenester vil neppe være problematisk nå. Slikt samarbeid begrenser ofte ikke konkurransen i situasjoner som koronasituasjonen.  Samarbeid for å sikre for eksempel vareforsyning kan også ha positive virkninger som oppveier eventuelle negative virkninger. Da er ikke samarbeidet i strid med reglene i konkurranseloven eller EØS-avtalen.

Konkurransetilsynet kan kontaktes for veiledning dersom det er tvil hos bedrifter om samarbeidsinitiativer er forenlig med konkurransereglene.

Spørsmål: Hvor kan bedrifter finne mer informasjon om regjeringens tiltak?

Svar: Informasjon om regjeringens tiltak finnes på Altinn.no/starte-og-drive

Til toppen