Offisielt fra statsråd 22. juni 2022

I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal vurdere organisering og innhold i barnevernet sitt institusjonstilbud.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 22. juni 2022. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet
Prop. 134 L (2021-2022)
Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 137 L (2021-2022)
Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)
(Nyhetssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Meld. St. 16 (2021-2022)
Samisk språk, kultur og samfunnsliv
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 135 L (2021-2022)
Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Prop. 136 L (2021-2022)
Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2022 til:
lov om endring i folketrygdloven
Lovvedtak 108 (2021–2022)   Lov nr. 72
lov om endring i skatteloven
Lovvedtak 109 (2021–2022)   Lov nr. 73
lov om endring i skattebetalingsloven
Lovvedtak 110 (2021–2022)   Lov nr. 74
lov om endring i skatteforvaltningsloven
Lovvedtak 111 (2021–2022)   Lov nr. 75
lov om endring i folkeregisterloven
Lovvedtak 112 (2021–2022)   Lov nr. 76
lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven
Lovvedtak 113 (2021–2022)   Lov nr. 77
lov om endring i tollavgiftsloven
Lovvedtak 114 (2021–2022)   Lov nr. 78

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon).
Lovvedtak 93 (2021–2022)   Lov nr. 79

Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2022 om endringer i verdipapirhandelloven mv.
(samleproposisjon):

  1. Endringsloven del IV (finansforetaksloven) trer i kraft 1. januar 2023.
  2. Endringsloven del V (hvitvaskingsloven) trer i kraft straks.

Se punkt 6 Andre saker

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i verdipapirhandelloven (flagging).
Lovvedtak 92 (2021–2022)   Lov nr. 80
Loven trer i kraft 1. september 2022.
Se punkt 6 Andre saker
(Nyhetssak)

Ikraftsetting av lov 8. april 2022 nr. 20 om endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto).
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Kunngjøring av Stortingets vedtak 1. juni 2022 om endringer i Grunnloven.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo).
Lovvedtak 87 (2021–2022)   Lov nr. 81

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2022 til lov om endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn).
Lovvedtak 115 (2021–2022)   Lov nr. 82

Kultur- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i bildeprogramloven mv. (oppheving av statlig forhåndskontroll av kinofilm).
Lovvedtak 97 (2021–2022)   Lov nr. 83
Delt ikraftsetting av endringsloven.

Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

  • Endringsloven del I (bildeprogramloven)
  • Endringsloven del II (straffeloven)

Følgende trer i kraft straks:

  • Endringsloven del III (diskrimineringsombudsloven)

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 4. mars 2022 nr. 7 om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven).
Støtteprosessloven § 19 nr. 4 trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (mobilitetspakken mv.).
Lovvedtak 98 (2021–2022)   Lov nr. 84
Loven trer i kraft straks.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Barne- og familiedepartementet
Det fastsettes forskrift om individuell plan.

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

Klima- og miljødepartementet
Det fastsettes forskrift om vern av Lopphavet marine verneområde i Alta, Hasvik og Loppa kommuner, Troms og Finnmark fylke.
(Nyhetssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Det fastsettast forskrift om endring i forskrift 21. juni 2017 nr. 838 til lov om statens ansatte mv.
(Nyhetssak)

4. Styrer og utvalg

Barne- og familiedepartementet
Oppnemning av leiar og medlemmar til utval som skal vurdere organisering og innhald i barnevernet sitt institusjonstilbod.

Leiar:
Fagdirektør Erik Stene, Steinkjer

Medlemmar:
Tidlegare fylkeslege Helga Arianson, Bergen
Tidlegare førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, Trondheim
Førsteamanuensis Moses Deyegbe Kuvoame, Porsgrunn
Visepolitimester Gøril Våland, Stavanger
Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm, Tromsø
Psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand, Oslo
Samfunnsøkonom Tyra Margrethe Ekhaugen, Aurskog Høland
Tidlegare rådmann Torunn Austheim, Steinkjer
Barnevernsleiar Monica Brunner, Kristiansand
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av medlemmer til AS Vinmonopolets styre og medlemmer og varamedlemmer til AS Vinmonopolets bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024.
(Nyhetssak)

Medlemmer til styret:
Administrerende direktør Åsne Havnelid, Asker (leder)
Administrerende direktør Sverre Helno, Oslo (nestleder)
Generalsekretær Trine Stensen, Lillestrøm
Advokat Solveig Løhaugen, Kristiansand
Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Bergen
Administrerende direktør Øyvind Winther, Asker

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:
Gruppeleder Trude Bosvik, Gulen
Utvalgsleder Gunhild Johansen, Tromsø
Advokat Anders Anundsen, Larvik
Helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug, Lørenskog
Samfunnsanalytiker Ida Gudding Johnsen, Bodø
Daglig leder Svein Håvard Korshavn, Gjøvik
Pensjonist Marit Nybakk, Oslo
Rådgiver Ole Magne Omdal, Kristiansand
Kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard, Kristiansund
Internasjonal leder Stig Erik Sørheim, Oslo
Regiondirektør Veronika Mikkelborg, Narvik
Advokat Marianne Rodvelt, Grimstad
Seniorrådgiver Øystein Østraat, Nittedal
Forskningsleder Guro Irene Ødegård, Oslo

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:
Forsker Kjetil Frøyland, Oslo
Ordfører Mona Murud, Alvdal
Regionrådgiver Bersvend Salbu, Nord-Østerdalen
Gruppeleder Erlend Horn, Bergen
Pensjonist Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
Frilansjournalist Tore Hagebakken, Oppland
Avdelingsleder Helga Maria Bjerke, Tromsø
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Det oppnevnes et utvalg som skal utrede naturrisiko.

Leder:
Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Osterøy

Medlemmer:
Spesialrådgiver Ivar Baste, Dimmelsvik
Seniorforsker Kristine Malmkvist Grimsrud, Oslo
Seniorforsker Atle Harby, Trondheim
Assisterende generalsekretær Else Hovind Hendel, Oslo
Divisjonsdirektør Audun Korsæth, Brumunddal
Administrerende direktør Idar Kreutzer, Oslo
Postdoktor Trude Myklebust, Oslo
Direktør Anders Oskal, Kautokeino
Professor Claire Armstrong, Tromsø
Professor Vigdis Vandvik, Bergen
Rådgiver Liv Anna Lindman, Hølen
Førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie, Rendalen
(Nyhetssak)

Det oppnevnes et utvalg for å utrede forslag til ny lov om kulturmiljø.

Leder:
Fungerende statsforvalter Gunnar Ove Hæreid, Sogndal

Medlemmer:
Avdelingssjef Christian Hintze Holm, Nesodden
Professor Nils Anfinset, Bergen
Samfunnsutvikler Kjersti Gram Andersen, Notodden
Seniorrådgiver Torvald Falch, Tromsø
Professor Ingunn Elise Myklebust, Bergen
Gårdbruker Marianne Olssøn, Ringsaker
Generalsekretær Ola Harald Fjeldheim, Ullensaker
Prosjektleder Gro Holst Volden, Trondheim
Ordførar Jarand Felland, Tokke
(Nyhetssak)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Therese Bongard til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Aase Larissa Falkenberg Kosanovic til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet
Utnevning av utredningsleder Sophie Kristoffersen til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Barne- og familiedepartementet bestemmer.

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av ekspedisjonssjef Pål Longva som visesentralbanksjef for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Pål Longva utpekes til første nestleder av Norges Banks hovedstyre og første nestleder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet med tiltredelse fra samme tidspunkt.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av bransjedirektør Vibeke Andersen til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Godkjenning av protokoller, i det vesentlige i overensstemmelse med fremlagte utkast, om Finlands og Sveriges tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156 kan bli bindende for Norge.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2021/338.
Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 81/2020 av 12. juni 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/50/EU, kan bli bindende for Norge.
Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet
Den norske FN-styrken i Mali forsterkes med ett termineringslag og nødvendige støttefunksjoner, i størrelsesorden opptil 35 soldater, med en varighet fra juli og så lenge det er behov, senest til og med november 2022.

Forsvarsministeren gis myndighet til å avslutte deler av det norske bidraget, leirpersonell, sikringslag og termineringslag når avviklingen av Camp Bifrost er gjennomført.

Forsvarsministeren gis myndighet til å treffe beslutning om kommandooverføring av forsterkningsbidraget til FN-styrken i Mali.

Helse- og omsorgsdepartementet
Bevilgningene i statsbudsjettet for 2022 under kapittel 732, post 77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser kan overskrides med inntil 16 mill. kroner til nødvendige laboratorieanalyser til håndteringen av utbruddet av koronaviruset.