Tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte.

Hva gjør Tvisteløsningsnemnda?

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2

Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven, fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2005, gir nærmere bestemmelser om tvistenemndas oppnevning og virksomhet. Forskriften inneholder en rekke saksbehandlingsregler som blant annet frister for når tvist må fremmes for tvisteløsningsnemnda. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2006. Arbeidstilsynet er sekretariat for tvisteløsningsnemnda.

Les mer

Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven (Lovdata)
Tvisteløsningsnemndas nettsider (Arbeidstilsynet)