Budsjett- og økonomiavdelingen

Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA) samordner Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjettet og budsjettproposisjoner gjennom året. BØA koordinerer i tillegg arbeidet med statsregnskapet, alle saker til Riksrevisjonen, og har det overordnede ansvaret for forvaltningen av økonomireglementet på departementets område.