Vannseksjonen

Virkemidler for å ivareta naturmangfold i ferskvann og i områder på land langs kysten (dvs. prioriterte arter, utvalgte naturtyper, områdevern, regulering av fremmede organismer i vann og i områder på land langs kysten).
  • Virkemidler for å ivareta naturmangfold i ferskvann og i områder på land langs kysten (bl.a. prioriterte arter, utvalgte naturtyper og områdevern).
  • Regulering av innførsel og utsetting, samt bekjempelse av fremmede organismer i ferskvann.
  • Arbeid med kunnskapsgrunnlaget og informasjonsarbeid knyttet til ferskvann.
  • Leder og samordner departementenes oppfølging av EUs vanndirektiv i Norge gjennom vannforskriften.
  • Ansvar for villaksforvaltning, innlandsfiskforvaltning, lakse- og innlandsfiskloven, og tanaloven.
  • Koordinerer arbeid knyttet til miljøkonsekvenser av akvakulturvirksomhet, med unntak av forurensning som ivaretas av Hav- og forurensningsavdelingen.
Til toppen