Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Alvhild Hedstein er leder for Nasjonalt geodataråd som består av 14 personer. Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Geografisk informasjon (geodata) kan være kart på mobiltelefonen, i båten eller bilen. Det kan være data om dyretrekk eller eiendomsgrenser. Tilgang til offentlig geografisk informasjon er viktig for hver og en av oss, næringslivet og offentlig forvaltning. Vi trenger geografisk informasjon for å ferdes trygt, ha kunnskap om naturen og sikre eiendomsretten.

Rådet skal gi råd om norsk geodatapolitikk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og bidra til samarbeid om og bruk av geodata hos offentlige myndigheter og andre som bruker den geografiske infrastrukturen.

Rådet skal følge gjennomføringen av geodataloven og det europeiske INSPIRE-direktivet, og gi råd eller uttalelser som det finner hensiktsmessig.

God tilgang til offentlig geografisk informasjon blir stadig viktigere for næringslivet, kommuner og andre brukere.

Medlemmer:

 • Alvhild Hedstein, leder
 • Kirsti Slotsvik, kystdirektør Kystverket
 • Anne Cathrine Frøstrup, kartverkssjef Kartverket
 • Jens Sunde, assisterende direktør Meteorologisk institutt
 • Tore Brenden, leder Forsvarets militærgeografiske tjeneste
 • Jon Lea, fagdirektør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Gyda Grendstad, avdelingsdirektør Statens vegvesen
 • Morten Smelror, administrerende direktør Norges Geologiske Undersøkelser
 • Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør Miljødirektoratet
 • Harald Danielsen, rådmann Arendal kommune
 • Ellen de Vibe, etatsdirektør Oslo kommune
 • Geir Hansen, administrerende direktør Geodata, representant fra Geomatikkbedriftene
 • Mona Høiås Sæther, enhetsleder Trondheim kommune, representant fra GeoForum
 • Christine Korme, direktør for digitalisering og fornying Abelia
 • Jørn Rolfsen, administrerande direktør Landbruksdirektoratet