Mandat for Offentlig utvalg for punktskrift (OUP)

Kulturdepartementet, 30. mars 2012

 1. OUPs hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift. Innføring av nye standarder og større revisjonsarbeid innenfor generell punktskrift, kortskrift og norsk 8-punkttabell skal legges fram for Kulturdepartementet for godkjenning. Etter fullmakt fra departementet har OUP myndighet til å beslutte mindre endringer i gjeldende standarder inkludert fagnotasjoner. OUP skal bidra til offentliggjøring av gjeldende standarder. 

 2. OUP kan arbeide for at punktskriftens betydning blir anerkjent også utenfor punktskriftmiljøene

 3. OUP skal bidra til å utvikle verktøy for opplæring i punktskrift (håndbøker) og yte rådgiving

 4. OUP skal stimulere til og ha oversikt over status for at nye standarder tas i bruk i produksjons-, utvikler- og kompetansemiljøer

 5. OUP skal representere Norge i nordisk og internasjonalt samarbeid om spørsmål som er innenfor OUPs mandat

 6. OUP skal arbeide for en samordnet utvikling av punktskrift på internasjonalt nivå, slik at fagnotasjoner i punktskrift gjøres internasjonale der det er hensiktsmessig

Om oppnevning av medlemmer til Offentlig utvalg for punktskrift

 1. OUP skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer

 2. Utvalgets medlemmer skal ha en funksjonstid på fire år. Utvalgsmedlemmer kan gjenoppnevnes

 3. Utvalget kan fatte vedtak når minst tre medlemmer er til stede

 4. Utvalgsmedlemmene skal utnevnes slik at sammensetningen sikrer erfaring og kompetanse fra en rekke miljøer, dvs. brukere, leverandører av programvare, produsenter, pedagoger og normerere

 5. Utvalgsmedlemmene skal representere seg selv, ikke organisasjoner eller statlige virksomheter  

 6. Kulturdepartementet oppnevner medlemmer til OUP etter forslag fra styret i NLB. NLBs forslag skal baseres på innspill fra fagmiljøer og interesseorganisasjoner og ellers ta sikte på en sammensetning som beskrevet i punkt d) ovenfor