Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4421-4440 av 4712 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 02.07.2002 høringsnotat fra kt

  02.07.2002 Høring Finansdepartementet

  HØRINGSNOTAT Kredittilsynet, 15. mai 2002. 1. Innledning Lov om verdipapirhandel har til formål å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. Dette forutsetter at verdipapirmarkedet, og aktørene i dette

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om Statens innkrevingssentral og innfordring av årsavgift

  02.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/1167 SL HS/KR 2.07.2002 Vedlagt følger høringsnotat av i dag om lovhjemmel for Statens innkrevingssentral til å tvangsinnfordre ubetalt årsavgift for 2002 og senere år. Høringsfristen er satt

  Status: Ferdigbehandlet

 • hnotat 02.07.2002

  02.07.2002 Høring Finansdepartementet

  1. Innledning Finansdepartementet foreslår at Statens innkrevingssentral (SI) gis særnamsmannskompetanse til bruk ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn. Lovhjemmel foreslås tatt inn i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende

  Status: Ferdigbehandlet

 • 01.07.2002 brev fra kredittilsynet

  01.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Saksbehandler: Trøbråten Dir.linje: 22 93 98 21 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2002/5014 460 20.06.2002 Rådsdirektiv 85/611 EØF on Undertakings for Collective Investment i Transferable

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 21.06.2002

  24.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - opp- og nedskrivning

  23.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - opp og nedskriving av eiendom

  22.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat

  21.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - endring av flytteforskriften § 1-5

  21.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1843 FM KSj 21.06.2002 Bakgrunn Forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring (flytteforskriften)

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom

  21.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/9180 SL emb/rl 21.06.2002 Vedlagt følger departementets høringsnotat med forslag til endring av sktl. § 6-10 fjerde ledd første og annet punktum. Bestemmelsens første punktum inneholder et

  Status: Ferdigbehandlet

 • HØRINGSNOTAT 1

  20.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Rettslig bakgrunn Kredittilsynet legger med dette fram forslag til forskrift om verdipapirfonds adgang til utlån av finansielle instrumenter. Forskriften er hjemlet i lov om verdipapirfond 12. juni 1981 nr. 52 (vpfl.) § 4-12 som ble tilføyet ved

  Status: Ferdigbehandlet

 • HØRINGSNOTAT 2

  20.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Etter Kredittilsynets vurdering har publikum behov for klare og utvetydige beskrivelser av hvordan forvaltningsgodtgjørelse i det enkelte verdipapirfond beregnes. Det er derfor nødvendig å nedfelle i forskrift hvilke vilkår som settes i tilknytting

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: Kvalitetsutvalgets delinnstilling "Førsteklasses fra første klasse"

  18.06.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Jf. vedlagte liste over adressater Deres ref Deres dato Vår ref Dato 02/3770 18.06.02 Det regjeringsoppnevnte utvalget (Kvalitetsutvalget) som skal vurdere innhold, kvalitet og organisering av grunnopplæringen, ble 4. desember 2001 bedt om å

  Høyringsfrist: 18.09.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Om lov om merverdiavgift mv. - Forslag om unntak for utleie av båtplasser

  14.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/1276 SL LRD/GS 14.6.2002 1 Innledning og bakgrunn for forslaget Omsetning av rettigheter til fast eiendom er som hovedregel unntatt fra avgiftsplikt. Unntaket gjelder imidlertid ikke for utleie

  Høyringsfrist: 15.08.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev - Fagskolelov

  13.06.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høyringsfrist: 15.09.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev - Yrkesprøving

  13.06.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høyringsfrist: 05.08.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet, forslag til utredningsprogram

  07.06.2002 Høring Olje- og energidepartementet

  Brev fra Statsministeren til SVs stortingsgruppe Sammendragsrapport Grunnlagsstudier for ULB Rapport om vurdering av sameksistens mellom fiskerinæring og oljevirksomhet

  Høyringsfrist: 09.10.2006 Status: Ferdigbehandlet

 • Organisering av toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning - høring

  07.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/5218 ld 07.06.2002 Organisering av toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning – høring 1. Innledning Finansdepartementet (FIN) ba i brev av 20. desember 2001 Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) foreta en

  Status: Ferdigbehandlet

 • 05.06.2002 hnotat

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall mv.

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/5599 GHD 5.06.2002 Finansdepartementet legger med dette fram forslag om omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall til en utslippsavgift mv., jf. vedlagte høringsnotat.

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen