Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

 • Stiftelsesloven 1980

  23.05.1980 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

 • Jordskifteloven

  21.12.1979 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • G-87/79

  Koordinering av sentraladministrasjonens polarsaker, det interdepartementale polarutvalg og polaravdelingen i Justisdepartementet.

  03.08.1979 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-87/79 Til samtlige departementer Rundskriv G-87/79 Vår ref Dato 333/79 M LJ/li 07.05.1979 Koordinering av sentraladministrasjonens polarsaker, det interdepartementale polarutvalg og polaravdelingen i Justisdepartementet I Norsk

 • G-134-79

  Rundskriv om den europeiske konvensjon 7. juni 1968 om opplysninger om fremmed rett med tilleggprotokoll 15. mars 1978

  12.07.1979 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv om den europeiske konvensjon 7. juni 1968 om opplysninger om fremmed rett med tilleggprotokoll 15. mars 1978

 • Forskrift om dyrepensjonater og lignende

  15.07.1978 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 15. juli 1978 i mehold av lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30, jfr. kgl.res. 19. november 1976. Endret 27 des 1993 nr. 1404, 18 mai 1994 nr. 360.

 • Kulturminneloven

  09.06.1978 Lov Klima- og miljødepartementet

  Kulturminneloven har til formål å verne kulturminner og kulturmiljøer både som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

  Se loven på lovdata.no

 • Reindriftsloven av 1978

  09.06.1978 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Loven på Samisk

 • Forskrift om matloven, Svalbard

  01.06.1978 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juni 1978 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 1 juni

  Se forskriften på lovdata.no

 • Motorferdselsloven

  10.06.1977 Lov Klima- og miljødepartementet

  Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

  Se loven på lovdata.no

 • Arbeidsmiljøloven - aml. (opphevet)

  04.02.1977 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrifter om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr

  20.12.1976 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. november 1976 i medhold av lov om dyrevern av 20. desember 1974 nr. 73 § 4 annet ledd, jfr. kgl.res. av 19. november 1976.

 • Forskrift om å fjerne horn på dyr

  20.11.1976 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. november 1976 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 9, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 9. januar 2004 nr. 27,

  Se forskriften på lovdata.no

 • Forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte

  20.11.1976 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. november 1976 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 22 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 10. januar

  Se forskriften på lovdata.no

 • Produktkontrolloven

  11.06.1976 Lov Klima- og miljødepartementet

  Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade eller miljøforstyrrelser. Miljøforvaltningen har ansvar for den delen av loven som skal forebygge at et produkt medfører forurensning, avfall, støy eller lignende, eller

  Se loven på lovdata.no

 • Dokumentavgiftsloven

  12.12.1975 Lov Finansdepartementet

  Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrifter av 27.6.1975

  27.06.1975 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Sivilavd. Lov 1927-04-223 § 62. Kode: 9121 (Generell statsadministrasjon) Dato: FOR 1975-06-279517 JD. Forskrift om oppbevaring m.m i bank av verdipapirer og bankbøker under overformynderiets forvaltning Gitt av Justisdepartementet den 27. juni 1975

 • Petroleumsskatteloven

  13.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder skattlegging av undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på

  Se loven på lovdata.no

 • Fjelloven

  06.06.1975 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Fjelloven gir regler for forvaltning av statsallmenningene. Loven regulerer retten til allmenningsbruk, regler for valg og drift av fjellstyrer og saksbehandlingsregler hvor det fattes enkeltvedtak. I tillegg omhandler loven forvaltning av de fleste

  Se loven på lovdata.no

 • Eigedomsskattelova

  06.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Eigedomsskatt til kommunane vert utskriven etter reglane i denne lova.

  Se loven på lovdata.no

 • Rundskriv G48/75 Regler for granskingskommisjoner

  04.03.1975 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Les rundskrivet her (PDF)

 • Side 379 av 383
 • Side 379 av 383