Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

Les mer om lovarbeidet på Stortingets nettsted

Departementsvis oversikt over noen av de viktigste endringene i lover og forskrifter fra 1. januar 2020

Viser 7561-7580 av 7751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Arkivlova - arkl.

  04.12.1992 Lover Kulturdepartementet

  Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

 • Kringkastingsloven - kringkl.

  04.12.1992 Lov Kulturdepartementet

  Norsk rikskringkasting har rett til å drive kringkasting. Andre enn Norsk rikskringkasting må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via senderanlegg som er konsesjonspliktige etter § 2-2. Konsesjon skal være

  Se loven på lovdata.no

 • M-96/1992 - De nye allmenningslovene

  Ikrafttredelse og orientering

  30.11.1992 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • Lov om offentlig støtte

  27.11.1992 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • EØS-loven

  27.11.1992 Lov Utenriksdepartementet

  Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Rundskriv H-19/92

  Granskning av forhold i kommunalforvaltningen.

  26.11.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hovedsiktemålet med rundskrivet er å søke å klargjøre hva statlig granskning innebærer, og når det kan være aktuelt å iverksette slik granskning - sett i forhold til fylkesmannens tilsyns- og kontrollfunksjon og til granskning i kommunens egen regi.

 • G-149/92

  Kunngjøring i Norsk Lovtidend - Regionale og lokale forskrifter m v

  28.10.1992 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RUNDSKRIV G-149/92 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Dato: 28.10.1992 Jnr. 6944/92 A-JT KiB/cdj Fylkesmennene Kommunene Kunngjøring i Norsk Lovtidend - Regionale og lokale forskrifter m.v. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Hva skal

 • Kunngjøring i Norsk Lovtidend

  27.10.1992 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RUNDSKRIV G-148/92 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Dato: 28.10.1992 Jnr. 6944/92 A-JT KiB/cdj Statsministerens kontor Departementene Direktorater 1. Innledning Justisdepartementet har fra 1. mai 1992 overtatt redaksjonsansvaret for Norsk

 • Kulturminnevern og planlegging etter plan­ og bygningsloven

  13.10.1992 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

 • Kommuneloven (1992)

  25.09.1992 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale

  Se loven på lovdata.no

 • Pengespilloven - spill

  28.08.1992 Lov Kulturdepartementet

  Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan gå til godkjente formål.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov angående allmenninger m.v.

  19.06.1992 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Bygdeallmenningsloven

  19.06.1992 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om inspeksjon av styrker i Europa

  29.05.1992 Lov Utenriksdepartementet

  Lov om at det kan foretas inspeksjoner av installasjoner og områder som staten ikke selv eier eller råder over, i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa av 19. november 1990.

  Se loven på lovdata.no

 • Laks- og innlandsfiskloven

  15.05.1992 Lov Klima- og miljødepartementet

  Laks- og innlandsfiskloven regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk. Med innlandsfisk menes all annen fisk i vassdrag enn anadrom laksefisk, inkludert ål. Bestemmelsene om innlandsfisk gjelder som utgangspunkt også

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrift om reindriftsfond

  14.02.1992 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. februar 1992 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 32. Endret ved Landbruksdepartementets vedtak av 23. februar 1995, og gjengis nå etter endringen. Endret 10 juli 2002 nr. 871.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Rundskriv H-17/92

  Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

  11.01.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til Fylkesmennene og kommunene Nr. H-17/92 Vår ref. 92/5956 B Dato 29.09.1992 Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven Innhold 1. Innledning 2. Fvl § 42 4. Nærmere om skjønnsutøvelsen 5. Om saksbehandling

 • Rundskriv H-08/92

  Om lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven)

  06.01.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Eiere av tivoli og fornøyelsesparker Kontrollører av tivoliinnretninger Kommunene Fylkesmennene Nr. H-8/92 Vår ref. 92/2085 B Dato 15.05.1992 Om lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven) Innhold

 • Overføring av fullmakt til Landbruksdepartementet etter lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.v.

  15.11.1991 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt ved kgl.res. av 15. november 1991. Fremmet av Landbruksdepartementet.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Ekteskapsloven

  04.07.1991 Lov Barne- og familiedepartementet

  Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør.

  Se loven på lovdata.no