Rapportar

På denne sida finn du utvalde rapportar som er laga av, eller på oppdrag for, departementa og Statsministerens kontor.

Viser 141-160 av 47301 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Investeringsavtaler

  Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, og å sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre

 • Om frihandelsavtaler

  Frihandelsavtaler sikrer norske eksportbedrifter markedsadgang og konkurransedyktige vilkår i utlandet.

 • Det europeiske frihandelsforbund

  Det europeiske frihandelsforbund (Efta) består av de fire medlemsstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Norge forhandler i hovedsak om frihandelsavtaler sammen med de andre Efta-statene.

 • Norges frihandelsavtaler

  Norge har inngått 30 bilaterale frihandelsavtaler med 41 land. Det pågår forhandlinger om nye frihandelsavtaler med en rekke land.

 • Fangstsertifikater for eksport av fisk til EU

  EU vedtok den 29. september 2008 en forordning som skal forebygge, avverge og stanse ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Forordningen innebærer at all import og landinger av fisk i EU fra tredjeland skal medfølges av et fangstsertifikat etter 1

 • Lov om retten til å delta i fiske og fangst

  Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) regulerer hvem som kan delta i ervervsmessig fiske og fangst, blant annet ved å stille krav om ulike typer tillatelse for å delta i fiske.

 • Kommisjonen for bevaring av levande marine ressursar i Antarktis

  Det vart i 1982 oppretta ein eigen kommisjon for bevaring av dei levande marine ressursane i Antarktis. Kommisjonsområdet dekker det meste av Sørishavet, og CCAMLR, som denne forvaltningsorganisasjonen blir kalla (Commission for the Conservation of

 • Spørsmål og svar om Langskip-prosjektet

  Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om  fullskala CO2-håndteringsprosjektet Langskip, som ble lagt frem i Meld. St. 33 (2019-2020).

 • Meld. St. 1 (2021–2022) National Budget 2022 - Chapter 3.1

  Norwegian National Budget 2022 Chapter 3.1 Fiscal policy (Solberg Government).

 • Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM)

  Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2-fangst. TCM har vært i drift siden 2012 og er en arena for målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst i

 • Internasjonalt samarbeid om CO₂-håndtering

  Internasjonalt samarbeid er viktig for å utvikle og kommersialisere CO₂-håndtering som et effektivt klimatiltak. Norge samarbeider med en rekke land gjennom eksisterende programmer og institusjoner. Europa er et prioritert satsingsområde.

 • Hva er CO₂-håndtering/CCS?

  Hvorfor CO2-håndtering? CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel industriprosesser, kraftproduksjon eller produksjon av hydrogen. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS) eller Carbon Capture,

 • Veileder om forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en digital veileder for politikere og kandidater om forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler.

 • Nyttige lenker om finansiering av kommunesektoren

  Her finner du lenker til de viktigste budsjettdokumentene i finansieringen av kommunesektoren.

 • Sjømat og helsegevinster

  Sjømat er en god kilde til mange viktige næringsstoffer, blant annet proteiner, omega-3 fettsyrer, vitamin D, vitamin B12, jod og selen. Mange av disse næringsstoffene finnes i liten utstrekning i andre matvarer. Sjømat er derfor en viktig del av et

 • Trygg sjømat

  For at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon må sjømaten som omsettes være sunn og trygg å spise. Tilstrekkelig overvåking av og dokumentasjon på smittestoffer og uønskede kjemiske forbindelser i sjømaten er avgjørende for å sikre

 • Kostråd: Spis mer fisk

  Fisk er en viktig kilde for livsnødvendige næringsstoffer som protein, vitamin B12, selen og jod. Fet fisk har en gunstig fettsyresammensetning. Fet fisk og tran er de viktigste kildene for de lange flerumettede n-3-fettsyrene (EPA og DHA) og

 • Kvalitetssikring av begrenset KVU Behandling av norsk brukt reaktorbrensel

  Norge har om lag 17 tonn brukt reaktorbrensel etter Institutt for energiteknikks forskningsaktivitet på Kjeller og i Halden. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ferdigstilte i juni 2020 en konseptvalgutredning (KVU) for håndtering av det brukte

 • Skog

  Det veks skog på om lag 38 prosent av Noregs areal utanom Svalbard, tilsvarande 122 000 kvadratkilometer. Nær halvparten av dei trua artane lever i skog. Auka skogvern og nøkkelbiotopar er viktig for å ta vare på det store naturmangfaldet i skog.

 • Arkeologiske kulturminne i Noreg

  Funnet av Gjellestadskipet i Østfold i 2018 - restane av eit vikingskip som truleg er frå 900-tallet - er eit av dei mest spektakulære arkeologiske funna i heile verda dei siste åra. Funnet blei gjort takka vere ny teknologi, og utgravingane samlar