Høring - Avgift- og gebyrfinansiering av matforvaltningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2003


Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Bioteknologinemnda

Uttalelse

Coop Norge

Uttalelse

Debio

Uttalelse

Departementene:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Barne- og familiedepartementet

Uttalelse

Forsvarsdepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Sosialdepartementet

Uttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Direktoratet for naturforvaltning

Uttalelse

Direktoratet for sivilt beredskap

Uttalelse

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL

Uttalelse 1
Uttalelse 2

Fiskeridirektoratet

Uttalelse

Forbrukerombudet

Uttalelse

Fylkeskommunene:

Buskerud FK

Uttalelse

Fylkesmannsembetene:

FM i Hordaland

Uttalelse

Fm i Sør-Trøndelag

Uttalelse

FM i Vestfold

Uttalelse

FM i Vest-Agder

Uttalelse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH

Uttalelse

Havforskningsinstituttet

Uttalelse

Helsetilsynet

Uttalelse

Kjøttbransjens landsforbund

Uttalelse

Kjøttindustriens Fellesforening

Uttalelse

Kommunene:

Austrheim kommune

Uttalelse

Enebakk kommune

Uttalelse

Oslo kommune

Uttalelse

Kommunenes Sentralforbund

Uttalelse

Kystdirektoratet

Uttalelse

Likestillingsombudet

Uttalelse

LO

Uttalelse

Lofotrådet

Uttalelse

Nasjonalt folkehelseinsitutt

Uttalelse

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Uttalelse

NHO

Uttalelse

Norges Bygdekvinnelag

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Colonialgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Fiskarlag

Uttalelse

Norges fiskerihøgskole

Norges forskningsråd

Uttalelse

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Pelsdyralslag

Uttalelse

Norkorn

Uttalelse

Norsk Gartnerforbund

Uttalelse

Norsk kennelklubb

Uttalelse

Norsk Landbrukssamvirke

Uttalelse

Norsk plantevernforening

Uttalelse

Norsk vann- og avløpsverkforening NORVAR

Uttalelse

Norske Felleskjøp

Uttalelse

Norske sjømatbedrifters landsforening

Uttalelse

Norske Strutseoppdretteres forening

Uttalelse

Norsvin

Uttalelse

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet for Hallingdal

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Hallingdal

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Senja

Uttalelse

Planteforsk

Uttalelse 1
Uttalelse 2

Plantesortsnemnda

Uttalelse

Politidirektoratet

Uttalelse

Reindriftsforvaltningen

Uttalelse

Rådet for dyreetikk

Uttalelse

Statens dyrehelsetilsyn

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

Statens landbrukstilsyn

Uttalelse

Statens legemiddelverk

Uttalelse

Statens næringsmiddeltilsyn

Uttalelse

Statens strålevern

Uttalelse

Statistisk sentralbyrå

Uttalelse

Toll og avgiftsdirektoratet

Uttalelse