Statsbudsjettet 2013: Departementenes budsjettdokumenter

I år kommer budsjettdokumentene i EPUB-format for lesebrett i tillegg til PDF-format. Vær oppmerksom på at disse filene kan være store. Vi anbefaler ikke at disse lastes ned de første timene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

 

Arbeidsdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Barne,- likestillings og inkluderingsdepartement
Prop. 1 S (2012-2013)

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)
Særskilt vedlegg: P - 0974 B/S Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2013 (PDF)

Forsvarsdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)
Prop. 1 S (2012-2013): Svalbardbudsjettet

Kommunal- og regionaldepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)
Særskilt vedlegg: H-2275 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012–2013) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2013 (Grønt Hefte)


Kulturdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Miljøverndepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Nærings- og handelsdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Olje- og energidepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)
Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2011

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)

Utenriksdepartementet
Prop. 1 S (2012-2013)