Nasjonalbudsjettet 2022: Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene for Nasjonalbudsjettet 2022 (regjeringen Solberg).

Uttrekk av tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Meld. St. 1 Nasjonalbudsjettet.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene Html Excel
Kapittel 3. Den økonomiske politikken Html Excel
Kapittel 4. Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken Html Excel
Kapittel 5. Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi Html Excel
Kapittel 6. Norges oppfølging av bærekraftsmålene Html Excel
Kapittel 7. Forvaltningen av Statens pensjonsfond Html Excel
Vedlegg 1 Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse Html Excel