Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Arendal

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Aktuelt nå

Åpner for dobbelt statsborgerskap fra 2020

06.12.2018: Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Dermed kan nordmenn få beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap.

Bærekraftig migrasjon i Europa

13.12.2018: Torsdag 13. desember gjennomfører EUs kunnskapsnettverk på migrasjon (EMN) og EMN Norge konferansen Sustainable Migration in Europe i Brussel. Oxford-professorene Alexander Betts og Paul Collier presenterer sitt arbeid for EU-systemet, forskere, NGOer og andre institusjoner som jobber med migrasjon i Brussel.

Dokumenter

Instruks til UDI

Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere

28.11.2018: UDI skal vurdere bruk av Dublin III-forordningen i saker som gjelder mindreårige asylsøkere uten familie i Norge, gitt at søkeren tidligere har oppholdt seg sammen med familiemedlem(mer) i Hellas, og familiemedlemmet/familiemedlemmene har lovlig opphold i Hellas i dag, og forutsatt at dette er til barnets beste.

Regjeringens integreringsstrategi:

Integrering gjennom kunnskap

29.10.2018: Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt.

Finn dokument

Her kan du søke etter flere dokumenter om innvandring.

Kontakt

Integreringsavdelingen

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, , 0032 Oslo
Besøksadresse: Krikegata 18, 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen