Innvandring og integrering

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens innvandrings- og integreringspolitikk. Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Arendal

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Aktuelt nå

Et mer effektivt bortvisningsregelverk

25.01.2018: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre regelverket for bortvisning av asylsøkere som har fått avslag. Forslaget er ment å forenkle og effektivisere saksbehandlingen i asylsaker.

Oppfølging av Stortingets vedtak om enslige mindreårige asylsøkere

22.01.2018: Justis- og beredskapsdepartementet har, på bakgrunn av Stortingets vedtak 14. november 2017, vedtatt endringer i utlendingsforskriften som gjelder tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere. Endringene trer i kraft 1. februar 2018.

Dokumenter

Rapport

Status for regjeringens integreringsarbeid

18.07.2017: Statusrapport for Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk.

Viderefører innstramningene

16.06.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Det innebærer utvidet adgang til å sende asylsøkere til trygge land de har hatt opphold i, utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, og fortsatt instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

Finn dokument

Her kan du søke etter flere dokumenter om innvandring.

Kontakt

Integreringsavdelingen

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, , 0032 Oslo
Besøksadresse: Krikegata 18, 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo