Innvandring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens flyktning- og innvandringspolitikk, og har et bredt samarbeid med andre departementer om oppgaver på feltet.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Kart over Schengen-området

Schengen- og Dublin-samarbeidet

Schengen-avtalen og Dublin-regelverket er viktige instrumenter for håndheving av en bærekraftig innvandrings- og asylpolitikk.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge.

Aktuelt nå

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Vil videreføre innstramningstiltak

19.01.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Forslaget sendes på høring og vil blant annet innebære fortsatt instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda, og fortsatt utvidet adgang til å henvise asylsøkere tilbake til trygge land de har hatt opphold i.

Tap av statsborgerskap av hensyn til nasjonale interesser

20.12.2016: Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag som gjør det mulig å ilegge tap av norsk statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Forslaget er en del av regjeringens arbeid mot terror, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Flere saker om Innvandring

Dokumenter

NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Utredning fra utvalg som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Meld. St. 30 (2015–2016)

Stortingsmelding om integrering

11.05.2016: I stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk" presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

Finn dokument

Her kan du søke etter flere dokumenter om innvandring.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,