Innvandring og integrering

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens innvandrings- og integreringspolitikk. Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Arendal

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Aktuelt nå

Regjeringen styrker integreringen: Ny mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll og 23 millioner kroner til arbeidskvalifisering

12.10.2017: Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap i budsjettet for 2018.

Vil holde tilbake utlendinger i grensekontroll

18.09.2017: Innvandrings- og integreringsministeren sender på høring nye regler som gjør det enklere for politiet å holde på utlendinger som stanses i grensekontrollen.

Dokumenter

Rapport

Status for regjeringens integreringsarbeid

18.07.2017: Statusrapport for Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk.

Viderefører innstramningene

16.06.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Det innebærer utvidet adgang til å sende asylsøkere til trygge land de har hatt opphold i, utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, og fortsatt instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

Finn dokument

Her kan du søke etter flere dokumenter om innvandring.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.