Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Arendal

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Aktuelt nå

Øker støtten til kvalifikasjonspass for flyktninger

12.03.2019: Mange flyktninger får ikke med seg papirer og vitnemål på flukt, men uten papirene i orden er det vanskelig å gå videre med studier og jobb. – Kvalifikasjonspasset gir flyktninger mulighet til bruke kompetansen sin i en ny livssituasjon, til beste både for personen selv og for samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Nå øker hun støtten, og neste steg er å gjøre løsningen global.

Krav om faktisk opphold i Norge for å kunne få midlertidig oppholdstillatelse

08.03.2019: Dagens praksis om at utlendinger som søker midlertidig oppholdstillatelse i Norge må oppholde seg i Norge minst halvparten av perioden, stadfestes nå direkte i loven. I tillegg er det vedtatt en ny forskriftsbestemmelse som fastsetter nærmere vilkår og unntak

Dokumenter

Meld. St. 13 (2018–2019)

Muligheter for alle

Finansdepartementet legger med dette frem en melding om fordeling og sosial bærekraft i det norske samfunn. Meldingen tar opp ulikhet og lavinntekt i Norge i et internasjonalt perspektiv. Den omtaler arbeidsmarkedets og trygdeordningenes betydning for fordeling av muligheter, læring gjennom livet, ulikhet i helse, demokratisk og sosial deltakelse og erfaringer fra andre land om drivkrefter bak endring i inntektsfordelingen. Det gjøres rede for regjeringens innsats for å bidra til sosial bærekraft og motvirke ulikhet og konsekvenser av ulikhet.

Regjeringens integreringsstrategi:

Integrering gjennom kunnskap

Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt.

Kontakt

Integreringsavdelingen

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, , 0032 Oslo
Besøksadresse: Krikegata 18, 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen