Innvandring

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens flyktning- og innvandringspolitikk, og har et bredt samarbeid med andre departementer om oppgaver på feltet.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Kart over Schengen-området

Schengen- og Dublin-samarbeidet

Schengen-avtalen og Dublin-regelverket er viktige instrumenter for håndheving av en bærekraftig innvandrings- og asylpolitikk.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge.

Aktuelt nå

Politiet skal få opplysninger om beboere i asylmottak

21.06.2017: Justis- og beredskapsdepartementet vil endre utlendingsloven slik at politiet i større grad kan gis tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

Raskere utvisning av utlendinger

21.06.2017: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å forenkle prosessen med forhåndsvarsel om utvisning av utlendinger som ikke har reist innen fristen etter at de har fått avslag på en søknad om opphold. Departementet foreslår også å fjerne retten til fritt rettsråd i forbindelse med forhåndsvarsel i disse sakene.

Dokumenter

Prop. 149 L (2016–2017)

Viderefører innstramningene

16.06.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Det innebærer utvidet adgang til å sende asylsøkere til trygge land de har hatt opphold i, utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, og fortsatt instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

Meld. St. 30 (2015-2016)

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

11.05.2016: I stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk" presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

Finn dokument

Her kan du søke etter flere dokumenter om innvandring.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.