Innvandring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens flyktning- og innvandringspolitikk, og har et bredt samarbeid med andre departementer om oppgaver på feltet.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Kart over Schengen-området

Schengen- og Dublin-samarbeidet

Schengen-avtalen og Dublin-regelverket er viktige instrumenter for håndheving av en bærekraftig innvandrings- og asylpolitikk.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge.

Aktuelt nå

Laveste asyltall siden 1997

09.09.2016: Ved utgangen av august har det blitt registrert 2248 asylsøkere til Norge. Det er en nedgang på 73 prosent sammenliknet med i fjor. Så lave ankomsttall har det ikke vært siden 1997.

Innstramninger i utlendingsloven

26.08.2016: Flere av innstramningene Stortinget vedtok i juni blir nå iverksatt, og flere vil tre i kraft i løpet av høsten.

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

11.05.2016: Regjeringen vil sørge for rask og god integrering av innvandrere, og legger i dag fram en rekke tiltak for å fremme integreringen. – Innvandrere som skal bo og leve i Norge skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Flere saker om Innvandring

Dokumenter

Meld. St. 30 (2015–2016)

Stortingsmelding om integrering

11.05.2016: I stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk" presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

Prop. 90 L (2015–2016)

Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

05.04.2016: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en rekke innstramninger som følge av utviklingen i migrasjonsbildet. Det foreslås også skjerpede utvisningsregler i saker som gjelder misbruk av asylsystemet og enkelte endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven.

Finn dokument

Her kan du søke etter flere dokumenter om innvandring.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,