Innvandring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens flyktning- og innvandringspolitikk, og har et bredt samarbeid med andre departementer om oppgaver på feltet.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Kart over Schengen-området

Schengen- og Dublin-samarbeidet

Schengen-avtalen og Dublin-regelverket er viktige instrumenter for håndheving av en bærekraftig innvandrings- og asylpolitikk.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge.

Aktuelt nå

Politiet skal få opplysninger om beboere i asylmottak

07.03.2017: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven, slik at politiet i større grad kan gis tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Vil videreføre innstramningstiltak

19.01.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Forslaget sendes på høring og vil blant annet innebære fortsatt instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda, og fortsatt utvidet adgang til å henvise asylsøkere tilbake til trygge land de har hatt opphold i.

Flere saker om Innvandring

Dokumenter

NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Utredning fra utvalg som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Meld. St. 30 (2015–2016)

Stortingsmelding om integrering

11.05.2016: I stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk" presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

Finn dokument

Her kan du søke etter flere dokumenter om innvandring.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,