Hva er nytt?

Den nye kommuneloven viderefører grunnstammen i 92-loven. Det er likevel gjort viktige endringer, tilføyelser og presiseringer.

I den nye loven er det kommunale selvstyret eksplisitt lovfestet. Det kommunale selvstyret er også løftet inn i lovens formålsparagraf. I tillegg inneholder loven prinsipper for forholdet mellom det kommunale selvstyret og nasjonale myndigheter. Den nye loven skal også tydeliggjøre rollene og oppgavene til henholdsvis administrasjonen og de folkevalgte organene. Det blir tydeligere hvilke folkevalgte organer som kan opprettes og hvilke regler som gjelder for dem. Bestemmelser om hva som kan delegeres til administrasjon og folkevalgte organer blir også tydeligere. Loven innfører noen nye velferdsrettigheter for folkevalgte med vervet som sin hovedbeskjeftigelse.

Etter den nye loven vil adgangen til såkalte § 27-samarbeid falle bort. Til erstatning for dette innføres det to nye modeller for interkommunalt samarbeid, interkommunalt politisk råd  og kommunale oppgavefellesskap. Loven har også flere nye regler som skal legge til rette for god egenkontroll i kommunene, blant annet en bestemmelse om et samordnet og helhelhetlig internkontrollansvar for kommunedirektøren.