Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

Viser 81-94 av 94 treff.

 • Samefolkets dag 6. februar 2017– helsing frå landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  06.02.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Samefolkets dag er ein stor dag der vi feirar samane og det samiske. I år er eg med på å markere dagen på Tråante 2017 i Trondheim. Det er ei feiring av 100-årsjubileet for samane sitt første landsmøte i Trondheim. Under eit slikt jubileum har reindrifta og reinkjøtet ein naturleg plass. I ein stor lavvo på torget midt i hjartet av Trondheim, kan publikum møte produsentar av reinkjøt og reinkjøtprodukt, samt duodjiutøvarar med handverk i samisk tradisjon.

 • Ny produksjonsmetode for spekemat med mindre salt

  03.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Et nytt forskningsprosjekt hos Grilstad AS og samarbeidspartnere skal utvikle en ny, energieffektiv og bærekraftig produksjonsteknologi for spekemat med mindre salt.

 • Fra søppel til forbrukernes middagstallerken

  02.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år klekkes fire millioner høner til eggproduksjon i Norge. Ved å ta i bruk mobile slakterier kan en større del av disse bli slaktet og solgt som mat. Ytterøykylling AS i samarbeid med SINTEF og flere andre aktører skal utvikle et fleksibelt konsept (MobilSlakt) for slakting av fjørfe. Dette kan bidra til økt lønnsomhet og bedre ressursutnyttelse.

 • Ny katalog presenterer nordiske bioøkonomiaktiviteter

  31.01.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk Ministerråd lanserer katalogen "Nordic Bioeconomy - 25 Cases for Sustainable Change" som tar for seg ulike bioøkonomiaktiviteter i de nordiske landene, og trekker blant annet frem Trefokus sitt arbeid med å øke bruken av tre i offentlige og private bygg i Norge.

 • Norge leder europeisk millionprosjekt for bærekraftig skogsdrift

  27.01.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Et internasjonalt forskningsprosjekt ledet fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader. Norge stiller med omfattende forskning og byr på verdensledende teknologi fra Statskog.

 • 105 millionar til 16 nye innovasjonsprosjekt i jordbruket og matindustrien

  27.01.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Styra for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og BIONÆR har løyvd til saman ca. 105 millionar kroner til 16 nye innovasjonsprosjekt innen jordbruk og matindustri. Midla vil mellom anna gå til prosjekt for betre utnytting av fjørfe ved bruk av mobile slakteri og for presisjonsforing av svin.

 • Analyse av norsk matforsyning klar

  25.01.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med en risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning.

 • 250 millioner kroner til internasjonal forskning

  25.01.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Partnerskapet LEAP-Agri lyser i løpet av januar 2017 ut 250 millioner kroner til internasjonal forskning og innovasjon innen mat, ernæringssikkerhet og bærekraftig landbruk.

 • Ny avdeling i FNs organisasjon for mat og landbruk

  13.12.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk oppretter en ny avdeling som tar for seg klima, biologisk mangfold, bærekraftige utviklingsmål, jord og vann, og arbeidsplaner for bærekraftige utviklingsmål.

 • Norge deltar i forebygging av matsvinn i Europa

  30.11.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Østfoldforskning er sammen med Matvett og Nofima valgt ut som en av 35 deltagere i en ekspertgruppe for forebygging av matsvinn i Europa. Hensikten med EU-plattformen er å dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn samt bidra til hvordan EU kan nå FNs bærekraftmål om 50 prosent reduksjon i matsvinn frem mot 2030.

 • Suksessfylt matsvinnprosjekt avsluttet

  28.09.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  - ForMat-prosjektet må sies å være en stor suksess. Det totale matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent per innbygger fra 2010-2015. Det betyr at det ambisiøse målet som ForMat-prosjektet satte tidlig i perioden, om å bidra til 25 prosent reduksjon, er halvveis nådd, noe som er en en enorm prestasjon, sier Landbruks- og matdepartementets statssekretær Terje Halleland i anledning hans åpning av sluttkonferansen for matbransjens matsvinnprosjekt i går.

 • Skog, klima og matsikkerhet diskuteres i FAOs skogkomite i Roma

  20.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet er på det 23. møtet i FAOs skogkomite invitert til å innlede under et seminar om bønder og skogeieres sentrale rolle i arbeidet med å redusere klimaendringene.

 • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Nordisk Ministerråds sommermøte

  27.06.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De nordiske ministrene for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk (MR-FJLS) holder sitt årlige møte i Åbo 29. juni 2016.

 • Europeisk plattform for forebygging av matsvinn

  13.05.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Private organisasjoner med kompetanse på forebygging av matsvinn kan nå søke seg inn i en plattform for forebygging av matsvinn. Søknadsfristen er 27. mai.