Tilsyn med varer

Markedstilsyn og ansvarlige myndigheter

Markedstilsyn defineres i forordning (EF) nr. 765/2008, gjennomført i EØS-vareloven, som ” (…) den virksomhet som utføres, og tiltak som treffes av offentlige myndigheter for å sikre at varer er i samsvar med krav som er fastsatt i harmonisert EØS-regelverk, og at varer ikke setter helse, sikkerhet eller andre forhold vedrørende vern av samfunnsinteresser i fare.” Andre samfunnsinteresser kan eksempelvis være miljø. Tilsynet skal også bidra til likeverdig konkurranse. Produkter fra næringsaktører som ikke følger regelverket og dermed kan ha lavere produksjons- eller omsetningskostnader enn de som etterlever regelverket, skal fjernes fra markedet.

Myndighetene har plikt til å utføre markedstilsyn av varer. Plikten følger av EØS-vareloven og produktkontrolloven, som nedfeller det generelle produktsikkerhetsdirektivet i norsk rett, samt sektorregelverk for en rekke produktkategorier. For en oversikt over hvilke norske etater som har ansvar for ulike produktsektorer som er omfattet av forordning 765/2008 se listeSamme liste finnes her på engelsk for alle EU/EØS-landene.

 

Samarbeid og nettverk innenfor markedstilsyn

EØS-vareloven pålegger Norge å videreutvikle det administrative samarbeidet om markedstilsyn av varer, både nasjonalt og over landegrensene i EØS. Tilsynsmyndighetene og  tollmyndighetene skal samarbeide. Berørte departementer samarbeider om markedstilsyn i Varetilsynsrådet, som Nærings- og fiskeridepartementet leder.

Les mandatet til Varetilsynsrådet her.

Det følger av EØS-vareloven at alle tilsynsmyndigheter i EØS skal bruke det elektroniske informasjons- og kommunikasjonssystemet ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance). Justervesenet er norsk administrator for ICSMS. Det følger av produktkontrolloven og EØS-vareloven at tilsynsmyndighetene skal varsle andre myndigheter om farlige produkter som er oppdaget på markedet, gjennom Safety Gate (Rapid alert system for non-food dangerous products).  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er norsk kontaktpunkt for dette systemet som tidligere het RAPEX. Det er etablert et RAPEX-nettverk mellom tilsynsmyndighetene, ledet av DSB. Videre er det etablert et industrinettverk med medlemmer fra tilsynsetater som er tungt inne på tilsyn av produkter som selges til næringslivet. Industrinettverket ledes på omgang av medlemmene. 

Relevante lenker