Tilsyn med varer

Markedstilsyn og ansvarlige myndigheter

Markedstilsyn defineres i forordning (EF) nr. 765/2008, gjennomført i EØS-vareloven, som ” (…) den virksomhet som utføres, og tiltak som treffes av offentlige myndigheter for å sikre at varer er i samsvar med krav som er fastsatt i harmonisert EØS-regelverk, og at varer ikke setter helse, sikkerhet eller andre forhold vedrørende vern av samfunnsinteresser i fare.” Andre samfunnsinteresser kan eksempelvis være miljø. Tilsynet skal også bidra til likeverdig konkurranse. Produkter fra næringsaktører som ikke følger regelverket og dermed kan ha lavere produksjons- eller omsetningskostnader enn de som etterlever regelverket, skal fjernes fra markedet.

Myndighetene har plikt til å utføre markedstilsyn av varer. Plikten følger av EØS-vareloven og produktkontrolloven, som nedfeller det generelle produktsikkerhetsdirektivet i norsk rett, samt sektorregelverk for en rekke produktkategorier. For en oversikt over etater som har ansvar for ulike produktsektorer i alle EU/EØS-land som er omfattet av forordning 765/2008 se liste på engelsk.

Samarbeid og nettverk innenfor markedstilsyn

EØS-vareloven pålegger Norge å videreutvikle det administrative samarbeidet om markedstilsyn av varer, både nasjonalt og over landegrensene i EØS. Tilsynsmyndighetene og  tollmyndighetene skal samarbeide. Berørte departementer samarbeider om markedstilsyn i Varetilsynsrådet, som Nærings- og fiskeridepartementet leder.

Det følger av produktkontrolloven og EØS-vareloven at tilsynsmyndighetene skal varsle andre myndigheter om farlige produkter som er oppdaget på markedet, gjennom Safety Gate (Rapid alert system for non-food dangerous products).  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er norsk kontaktpunkt for dette systemet som tidligere het RAPEX. Det er etablert et RAPEX-nettverk mellom tilsynsmyndighetene, ledet av DSB.

Videre er det etablert et nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn i DSB

I henhold til forordning 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen) skal medlemsstatene ha et samordningspunkt for markedstilsyn ("single liaison office" / SLO). Samordningspunktet skal ha ansvar for enkelte oppgaver på nasjonalt nivå og representere tilsynsmyndighetenes felles posisjoner opp mot EU. Forordningene har trådt i kraft i EU, men har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen enda. Som ledd i forberedelsene med å gjennomføre markedstilsynsforordningen i norsk rett, er det imidlertid allerede nå etablert et nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn i DSB.

I Norge har et stort antall myndigheter ansvar for markedstilsyn av produkter innenfor ulike sektorer. Formålet med å gjennomføre markedstilsyn er å legge til rette for at varer som omsettes på markedet er i samsvar med krav i relevant regelverk. Dette bidrar blant annet til å sikre at produktene som omsettes ikke er skadelige for forbrukeren, miljøet, helse eller for konkurransen i det indre marked.

Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn skal etablere et nettverk og koordinere 16 ulike myndigheter som er omfattet av markedstilsynsforordningen, samt tolletaten. Samordningspunktet skal også representere de nasjonale tilsynsmyndighetene i møter i EU Product Compliance Network (EUPCN). Videre skal samordningspunktet i samarbeid med tilsynsmyndighetene utarbeide en nasjonal strategi for markedstilsyn som skal formidles til kommisjonen og andre medlemsstater. Denne strategien skal være dynamisk og oppdateres minst hvert fjerde år.

Ut over dette er samordningspunktet nasjonal administrator av ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance), som er en database for informasjonsutveksling om markedstilsyn som utføres av markedstilsynsmyndigheter i EU/EØS.

Samlet skal disse tiltakene bidra til at det er enklere å dele erfaringer og kunnskap på tvers av myndigheter og landegrenser, som igjen vil kunne forbedre gjennomføringen av markedstilsyn både nasjonalt og på EU-nivå. Dette vil også gjøre Norge bedre rustet i møte med nye utfordringer på tilsynsområdet, som økt bruk av netthandel og ny teknologi.

Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn kan kontaktes på adressen: slo@dsb.no

Relevante lenker