Innlemmelse og gjennomføring av endringer i gruppeunntaket for offentlig støtte i EØS-avtalen

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1237 som gjennomfører endringer i forordningen om det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte har blitt innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. Det alminnelige gruppeunntaket utgjør det det vanligste grunnlaget for tildeling av offentlig støtte.

Endringene åpner for (i) støtte til prosjekter gjennom visse sentralt forvaltede EU-programmer under den nye flerårige finansielle rammen og (ii) visse støttetiltak som støtter opp under den grønne og digitale omstillingen, og som også er relevante for gjenreisningen av økonomien etter Covid-19 pandemien.

Endringene i forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte trådte i kraft 20. juni.