Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Husk alarmtelefonen 116 111

Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt.

Mottok utredning om regler for tap av statsborgerskap

Bør fremmedkrigere kunne miste sitt norske statsborgerskap?

Torsdag 19. mars besøkte barneminister Solveig Horne barneverntjenesten i Frogn. Her sammen med enhetsleder Anne Irene Bollestad, leder for Enhet for barn, unge og familier. Barneverntjenesten er en del av denne enheten.

Styrker barns rett til hjelp

Endringer i barnevernloven skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak. Lovendringen skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

NOU 2015: 4

Tap av norsk statsborgerskap

I utredningen vurderes om det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap, der en norsk statsborger har frivillig tjenestegjort i en fremmed militær styrke eller opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser.

Prop. 72 L

Pålegg av hjelpetiltak i barnevernet

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak foreslås utvidet til å omfatte flere typer hjelpetiltak. I tillegg foreslår departementet å lempe på vilkårene for å pålegge tilsyn. Lovforslaget skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.