Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Ber kommunene kartlegge bosettingskapasiteten

Integreringsminister Solveig Horne (FrP) ber nå alle kommuner om å kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016.

Forventninger til barnevernsbarns skolegang

Bare 4 av 10 barn i barnevernet fullfører videregående skole. En ny kartlegging viser at lærere og barnevernsansatte har lavere forventninger til barn i barnevernet enn til andre barn.

Vil stramme inn retten til barnetrygd ved utenlandsopphold

Barneminister Solveig Horne (FrP) vil motvirke at foreldre tar ut barna fra skolen over lengre perioder. Derfor foreslår hun å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold fra seks til tre måneder.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

NOU 2015: 4

Tap av norsk statsborgerskap

I utredningen vurderes om det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap, der en norsk statsborger har frivillig tjenestegjort i en fremmed militær styrke eller opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser.

Prop. 72 L

Pålegg av hjelpetiltak i barnevernet

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak foreslås utvidet til å omfatte flere typer hjelpetiltak. I tillegg foreslår departementet å lempe på vilkårene for å pålegge tilsyn. Lovforslaget skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.