Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Ber kommunene kartlegge bosettingskapasiteten

Integreringsminister Solveig Horne (FrP) ber nå alle kommuner om å kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016.

Forventinger til barnevernsbarns skolegang

Bare 4 av 10 barn i barnevernet fullfører videregående skole. En ny kartlegging viser at lærere og barnevernsansatte har lavere forventninger til barn i barnevernet enn til andre barn.

Haagkonvensjonen 1996

Regjeringen foreslår nå at Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996. Dette vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

NOU 2015: 4

Tap av norsk statsborgerskap

I utredningen vurderes om det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap, der en norsk statsborger har frivillig tjenestegjort i en fremmed militær styrke eller opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser.

Prop. 72 L

Pålegg av hjelpetiltak i barnevernet

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak foreslås utvidet til å omfatte flere typer hjelpetiltak. I tillegg foreslår departementet å lempe på vilkårene for å pålegge tilsyn. Lovforslaget skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.