Offisielt frå statsrådet 12. mai 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021 vart i dag lagt fram i statsråd.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. mai 2020 kl. 10.00. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Prop. 112 L (2019-2020)
Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 107 LS (2019-2020)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
(Nyheitssak)

Prop. 113 L (2019-2020)
Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven
(Nyheitssak)

Prop. 117 S (2019-2020)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020
(Nyheitssak)

Meld. St. 2 (2019-2020)
Revidert nasjonalbudsjett 2020
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 104 L (2019-2020)
Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 110 L (2019-2020)
Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19)
(Nyheitssak)

Prop. 111 L (2019-2020)
Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 105 S (2019-2020)
Kommuneproposisjonen 2021
(Nyheitssak)

Prop. 109 L (2019-2020)
Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven
(tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Kulturdepartementet
Prop. 108 L (2019-2020)
Lov om språk (språklova)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartmentet
Prop. 115 L (2019-2020)
Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Samferdselsdepartementet
Prop. 106 L (2019-2020)
Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. – utsatt iverksettelse)
(Nyheitssak)

Prop. 114 L (2019-2020)
Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mars 2020 til lov om informasjonstilgang mv. for Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner.
Lovvedtak 45 (2019-2020)  Lov nr. 41

3. Forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk fastsettes.
(Nyheitssak)

Endring i overgangsregler 15. juni 2018 nr. 877 om behandling av personopplysninger fastsettes.

4. Styrer og utval

Finansdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal se på de økonomiske effektene av koronapandemien.

Partner Jon Gunnar Pedersen, Larvik (leder)
Professor Øystein Thøgersen, Bergen
Professor Einar Lie, Oslo
Professor Mari Rege, Stavanger
Postdoktor Kathinka Holtsmark, Oslo
Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Moss
Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik, Bergen
Seniorrådgiver Rune Bjerke, Oslo
Prinsipal Birger Steen, München
Selvstendig Silvija Seres, Oslo
CEO Kristin Kragseth, Stavanger
Styreleder Aino Olaisen, Bodø
Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim
Daglig leder Tore Anstein Dobloug, Ringsaker
Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Nesodden
Sjeføkonom Øystein Dørum, Oslo
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg for å gå gjennom inntektssystemet for kommunene.

  1. Marianne Haraldsvik (utvalgsleder), forsker II, Trondheim.
  2. Lars Håkonsen, førsteamanuensis, Midt-Telemark.
  3. Anne Lise Fimreite, professor, Bergen.
  4. Egil Kjerstad, professor II, Kvinnherad.
  5. Bjørn-Atle Hansen, rådmann, Alta.
  6. Terje Fjellvang, økonomidirektør, Kristiansand.
  7. Randi Dyrnes, kommunedirektør, Smøla.
  8. Sigmund Engdal, spesialrådgiver, Kongsvinger.
  9. Grete Lilleschulstad, underdirektør, Oslo.
  10. Knut Moum, pensjonist, Oslo.

(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av generalmajor Eirik Johan Kristoffersen til general i Hæren og beordring i stilling som forvarssjef fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)