Offisielt frå statsrådet 21. april 2017

I statsråd i dag vart stortingsmeldinga "Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. april 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 111 S (2016-2017)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016

Prop. 113 S (2016-2017)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016

Meld. St. 36 (2016-2017)
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
(Nyheitssak)

Prop. 115 S (2016-2017)
Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 108 L (2016-2017)
Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen)
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 116 L (2016-2017)
Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold
(Nyheitssak)

Prop. 123 S (2016-2017)
Investeringar i Forsvaret og andre saker
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 109 L (2016-2017)
Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 114 L (2016-2017)
Endringer i passloven og ID-kortloven
(tilpasning til nye systemer)

Prop. 120 L (2016-2017)
Endringer i straffeloven mv.
(smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 110 L (2016-2017)
Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova
(mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger)
(Nyheitssak)

Prop. 118 L (2016-2017)
Endringar i husbankloven
(handsaming av personopplysningar)
(Nyheitssak)

Prop. 121 L (2016-2017)
Endringer i valgloven
(tidspunkt for vedtak om todagersvalg)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 92 L (2016-2017)
Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 112 L (2016-2017)
Endringer i aksjelovgivningen mv.
(modernisering og forenkling)
(Nyheitssak)

Prop. 119 L (2016-2017)
Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Prop. 117 L (2016-2017)
Endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 107 L (2016-2017)
Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.)

Prop. 122 L (2016-2017)
Endringer i postloven mv.
(tilgang til sonenøkkelsystemer)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2017 til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter).
Lovvedtak 65 (2016-2017) Lov nr. 16
Delt ikraftsetting av lov om endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter).
Lovens del I trer i kraft 1. juni 2017.

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2017 til lov om endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade).
Lovvedtak 66 (2016-2017) Lov nr. 17
Loven gjelder fra 1. januar 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. april 2017 til lov om endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil).
Lovvedtak 69 (2016-2017)  Lov nr. 18

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern og forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften), fastsettes.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt i Antarktis og forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt på Svalbard, fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Styrer, utval

Barne- og likestillingsdepartementet
Oppnevning av utvalg som skal gjennomgå fosterforeldres rammebetingelser:

Pensjonist Ellen Seip, Oslo (leder)
Professor Lena Lauritsen Bendiksen, Krokelvdalen            
Rettsfullmektig Arild Riege, Kråkerøy          
Professor Tore Nilssen, Oslo   
Professor Amy Holtan, Tromsø
Virksomhetsleder Svein Ove Ueland, Søgne           
Student Thomas Johansen, Evenes   
Student Anika Kurshed, Fjellstrand  
Kontaktlærer Irene Belt Friborg, Straume   
Prosjektleder Karete Johansen, Grimstad
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Julie Margrethe Brodtkorb gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Kommunikasjonssjef Sunniva Ihle Steinstad utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Siri Koller Tufte til underdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av oberst Rolf Folland til brigader i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Aage Lyder Longva til brigader i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av førstestatsadvokat Katharina Rise som førstestatsadvokat og avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 18. april 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av seksjonssjef Asgeir Fløtre til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av fagdirektør Rune Dragset til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av Minamatakonvensjonen om kvikksølv av 10. oktober 2013.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015, kan bli bindende for Norge.

Olje- og energidepartementet
Opplandskraft DA gis tillatelse til bygging av Tolga kraftverk og nødvendige elektriske anlegg i Tolga kommune.
(Nyheitssak)