Plannytt 1 - 2017

Nyhetsbrev | Dato: 17.03.2017

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter
Pris for attraktiv by
Enklere regler for raskere og billigere boligbygging
Nasjonal geodatastrategi til behandling
Nye datasett i det offentlige kartgrunnlaget
Maler for reguleringsbestemmelser
Høringer
Tolkningsuttalelser
Evaluering av plan- og bygningsloven
Nye veiledere og rapporter
Statistikknytt
Arrangement
Innsigelsessaker

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen la den 17. februar frem melding til Stortinget om en felles politikk for utvikling i byer og distrikt. Fremfor en splittende debatt mellom by og land, ser meldingen på hva som er de reelle utfordringene. Hvordan byer og distrikter kan styrke hverandre. Som vedlegg til stortingsmeldingen kommer en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Pris for attraktiv by

"Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling" deles ut for tredje gang.  Alle kan nominere kandidater. Det gjøres helt enkelt ved å skrive inn ditt forslag til hvilken by som er den mest attraktive på Facebook eller på www.attraktivby.no. Frist: 17. mars

attraktiv by

Enklere regler for raskere og billigere boligbygging

Stortinget vedtok den 23. februar endringer i plan- og bygningsloven som gir forenklinger og en mer effektiv planprosessen. Første naturlige iverksettingstidspunkt vil være 1.7.2017.

Nasjonal geodatastrategi til behandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt forslag til nasjonal geodatastrategi fra Nasjonalt geodataråd og Samordningsgruppen for geografisk informasjon. Arbeidet er en oppfølging av Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge der geodata er en av fem satsingsområder.

Overlevering av nasjonal geodatastrategi
Fra venstre: Statssekretærene Bjørnar Laabak og Paul Chaffey fikk overlevert forslag til nasjonal geodatastrategi av lederen for Nasjonalt geodataråd Alvhild Hedstein og lederen for Samordningsgruppen for geografisk informasjon Erik Perstuen. Foto: Jan Hausken.

Nye datasett i det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Nye datasett

  • Kulturminner - Fjernmålte (Riksantivaren)
  • Reindrift - Ekspropriasjonområde (Landbruksdirektoratet)
  • Reindrift - Reinbeitedistrikter (Landbruksdirektoratet)
  • Tettsteder - (Statistisk sentralbyrå)

Les mer om DOK

Ny nasjonal reguleringsplanmal 

En nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser er utarbeidet og  klar til å tas i bruk. Malen er tilgjengelig på KMDs internettsider og finnes i nynorsk og bokmålversjon. Dette er første steg på veien mot mer digitale planbestemmelser og Departementet oppfordrer til at denne tas i bruk.

Høringer

Tolkningsuttalelser

§ 1-8 Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - virkning for eldre reguleringsplaner uten byggegrense

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense.

Forholdet mellom naturmangfoldloven § 44 og plan- og bygningsloven

Bakgrunnen er spørsmål fra Fylkesmannen i Oppland om hvem som er rett klageinstans når kommunen har avslått et tiltak med hjemmel i naturmangfoldloven § 44.

Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN 2008)

Fungerer plandelen av loven fra 2008 etter intensjonene?

Prosjektet evaluerer hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer, særlig om loven fungerer etter intensjonene, og hva som er forbedringspunkter. Prosjektet skal også vurdere loven og dagens praksis, ut fra et internasjonalt komparativt perspektiv. Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR-HiOA), i samarbeid med en rekke universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer i Norge og Norden. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds DEMOSREG II-program, og skal gjennomføres over fire år, fra 1. august 2014 til 1. august 2018. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid, som forsker på planlegging fra ulike synsvinkler, temaer og metoder. 

Kontakt: Gro.hanssen@nibr.hioa.no

Nye veiledere og rapporter

Veileder: reguleringsplan

Det er utarbeidet en foreløpig utgave av ny reguleringsplanveileder med definisjoner og bestemmelser om saksbehandling og utarbeiding av reguleringsplaner. En komplett reguleringsplanveileder, som også inneholder veiledning om det materielle innholdet i reguleringsplaner, vil bli publisert så snart den er ferdig utarbeidet.

Departementet ønsker at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel for planleggere og offentlige instanser. Vi er derfor interessert i alle forslag til forbedringer som kan sendes på e-post til postmottak@kmd.dep.no

Veileder: forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging

Forsvarsbygg har laget en veileder for kommunale arealplanleggere i kommuner hvor forsvarssektoren har eiendommer, installasjoner eller virksomhet som gir konsekvenser for kommunens arealplanlegging.

Rapport: samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge

Rapporten sammenligner dagens ordning med det som er foreslått i høring om organisering av eiendomsoppmålingen og skisserer kort også andre relevante tiltak.

Rapport: samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge

Rapport: regionale myndigheters bruk av digital plandialog

En rekke kommuner har innført digital plandialog som verktøy for dialog mellom kommune og publikum. Regionale myndigheter bruker slike løsninger i liten grad. Rapporten peker på flere forhold som må forbedres for at dette blir tatt i bruk og dermed gi besparelser og raskere planprosesser.

Rapport: regionale myndigheters bruk av digital plandialog

Statistikknytt

Det ble i 2016 gitt igangsettingstillatelse til bygging av 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall. Byggeareal 2016 (SSB)

Det bebygde arealet utgjør 80 prosent av tettstedene. Halvparten av dette er boligareal. Vegareal dekker 15 prosent, mens arealer til næringsformål opptar 9 prosent.  Arealbruk i tettsteder (SSB)

Statistikk om tettstedsbefolkningens tilgang til rekreasjonsareal og naturterreng viser at en større andel av dem som bor i små tettsteder, har tilgang enn av dem som bor i større tettsteder. Rekreasjonsareal og nærturterreng (SSB)

Arrangement

Nasjonal erfaringskonferanse – områderettet innsats

2.-3 mars 2017 ble det arrangert nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder.

Mange større og mellomstore byer i Norge har store utfordringer med geografisk konsentrasjon av særskilte levekårsutfordringer i enkelte bydeler. En rekke departementer og statlige etater har derfor i flere år samarbeidet med Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim om å bedre levekår i utsatte områder. Over mange år er det utviklet nye effektive samarbeidsformer, arbeidsmetoder og tiltak. Formålet med konferansen var å spre denne kunnskapen og erfaringene til resten av landet, samt å få frem kommunenes utfordringer og behov. 

Åpningen av erfaringskonferansen
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet erfaringskonferansen om områderettet innsats. 

Arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene i Bergen 23. februar 2017

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samarbeid med Nofima arrangert arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene.

Foredrag fra seminaret

Planfaglig workshop på Geomatikkdagene 2017

Det arrangeres planfaglig workshop på formiddagen 29. mars på Geomatikkdagene 2017 på Lillehammer 28-30 mars. 

Geomatikkdagene 2017

Teaser grønne byer

Åpen konferanse om byliv, byrom og bynatur i Oslo, 22.-23. mai

På konferansen "Grønne levende byer – byliv, byrom og bynatur" rettes oppmerksomheten mot hvordan vi kan utvikle trivelige, trygge og tilgjengelige steder med vekt på lokale initiativ, hverdagsliv og folkehelse. Konferansen arrangeres av Forum for stedsutvikling i samarbeid med Oslo kommune og NMBU.

Nytt fra arbeidsgrupper i  satsingen digitalisering av planprosesser

Innsigelsessaker

Innsigelsesstatistikk 2016

Visste du at … (godbiter på planlegging.no)

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no