Plannytt 1 - 2016

Nyhetsbrev | Dato: 12.02.2016

Aktuelle tema i dette Plannytt er blant annet planstrategi, budsjett og arbeid med byutvikling. Det er også avholdt mange konferanser og seminarer, og disse får kort omtale og det er lenket til foredrag.

Budsjett 2016: satsing på digitalisering
Budsjett 2016: digital høyde- og terrengmodell
Budsjett: 15 millioner kroner til byutvikling
Sanner inviterer til samarbeid om byutviklingsavtale
1 million til kartlegging av tilgjengelighet i uteområder
The Nordic Built Cities Challenge
Geografisk informasjon viktig for å nå FNs bærekraftmål
Utviklingsprogrammet for byregioner
Tid for planstrategi
Rapport til Habitatkonferansen
Abonner på nyheter fra www.stedsutvikling.no
Miljøkommune.no og planlegging.no
NOU 2015: 16 Overvann
Innsigelsessaker
Foredrag fra arrangement

Budsjett 2016: Satsing på digitalisering

Regjeringen foreslår å bevilge nærmere én milliard kroner til digitalisering av offentlig sektor. - Satsingen skal bidra til å effektivisere arbeidet i forvaltningen og legge til rette for flere digitale tjenester til innbyggerne og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Viktige satsinger innen planlegging, geodata og eiendomsdata er:

 • Økt digitalisering på plansiden med tilrettelegging for digitale planprosesser, digitale planregistre og digital plandialog.
 • Utvikling av nytt system for elektronisk tinglysing.
 • Økt digitalisering av pantebok og strukturering av matrikkel som bidrag til elektronisk tinglysing.
 • Økt prosesseringen av dybdedata, slik at oppdaterte sjøkartdata kan leveres raskere og bidra til sikrere ferdsel til sjøs.
 • Oppstart av arbeidet med en nasjonal detaljert digital høyde- og terrengmodell.

 Les mer om budsjett 2016

Terrengmodell havbunnTerrengmodell fra havbunn (Kartverket/MAREANO)

Budsjett 2016: digital høyde- og terrengmodell

En sammenhengende og detaljert digital høyde- og terrengmodell vil gi bedre grunnlag for planlegging og prosjektering av infrastruktur og boliger, beredskap og klimatilpasning.

Etableringen skjer i samfinansiering med flere fagetater over en periode på 4–5 år. På mange samfunnsområder vil det være nyttig med en nasjonalt sammenhengende detaljert digital høyde- og terrengmodell. Det vil blant annet være nyttig for vurdering av fare for ras, skred og flom, og for analyser om vann- og vindkraftutbygging.

Det vil også være nyttig for tidlig vurdering av kulturminner, mineralforekomster og skogproduksjon. I dag gjennomføres slik kartlegging gjennom regionalt avgrensede enkeltprosjekter i spleiselag mellom regionale aktører. I 2015 gjennomførte Kartverket og departementet i samarbeid med flere fagetater en pilot i fem utvalgte områder som grunnlag for å klargjøre spesifikasjoner, kostnader og framdrift for det videre arbeidet.

Det vil koste omtrent 300 millioner kroner å etablere en slik høydemodell.

Budsjett: 15 millioner kroner til byutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger nær 15 millioner kroner til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Tilskuddsmidlene gis til pilotprosjekter som prøver ut nye metoder og samarbeidsformer innenfor smart og framtidsrettet byplanlegging. Det er blant annet lagt vekt på bruk av digitale løsninger som bidrar til utvikling av nye planverktøy og planprosesser. Dette ble bevilget fra 2015 budsjettet.

Sanner inviterer til samarbeid om byutviklingsavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter nå samarbeid med de fire største byregionene om byutviklingsavtaler.

Riktig arealbruk er nødvendig for å nå målet om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Derfor er det viktig at regional eller interkommunal areal- og transportplanlegging er koordinert med mål og investeringstiltak som fastsettes bymiljøavtalene som nå er under utarbeiding. Forpliktelsene knyttet til arealbruk i bymiljøavtalene og i regional- og interkommunal plan skal følges opp gjennom egne byutviklingsavtaler for hver av de fire største byregionene.

Byutviklingsavtalene skal sikre forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommune og kommunene om oppfølging. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal lede samarbeidet om byutviklingsavtaler fra statens side. Statsråden har nylig invitert de fire byregionene enkeltvis til samarbeid om å utarbeide byutviklingsavtaler. Byutviklingsavtalene vil klargjøre hvordan staten, fylkeskommune og kommunene samarbeider om en arealutvikling som bygger opp under de miljøvennlige transportformene. Målet er at avtalene kan sikre raskere og mer forutsigbare prosesser.

"Min ambisjon er at vi gjennom byutviklingsavtalene blir enige om hvordan vi best kan samarbeide for å sikre forutsigbare og raske planprosesser. Målet er gode og helhetlige løsninger for en koordinert og klimavennlig byutvikling i de fire største byregionene." Jan Tore Sanner

Les mer:

1 million til kartlegging av tilgjengelighet i uteområder

Det ble sommeren 2015 utlyst tilskudd til et utvalg av kommuner og fylker som vil gjennomføre kartlegging av kommunesentra eller friluftsområder. Kartlegging av tilgjengelighet i uteområder er en sentral oppgave i handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet.

Kartverket har stått for utdeling av tilskudd, metodikk for registrering og tekniske løsninger for behandling og presentasjon av informasjon om tilgjengelighet i kartløsning på norgeskart.no.

Blant dem som fikk støtte i 2015 er Drammen kommune for kartlegging av sentrumsnære friluftsområder, Sogn og Fjordane for kartlegging av skisenter, og badeplasser i kommunene, og Vestfold for kyststi gjennom 11 kommuner.

Eksempler på tilgjengelighetskartlegging fra Rogaland fylkeskommune på video og på www.tilgjengelighet.no.

Nyttige lenker

Kontaktpersoner:

Sven Michaelis, Fylkeskartkontoret i Molde
Einar Lund, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

The Nordic Built Cities Challenge

På initiativ fra Nordisk råd, har Nordic innovation satt i gang en åpen, tverrfaglig konkurranse. Målet er å utvikle innovative løsninger for nordiske urbane utfordringer knyttet til et fysisk sted -  på en smart, levelig og bærekraftig måte. Konkurransen vil bestå av seks lokale delkonkurranser med spesifikke utfordringer knyttet til urbane rom i de nordiske land.  

De 6 utvalgte casene er:

 • Norge: Smart, green and urban – revitalising the transport hub at Trygve Lies plass
 • Finland: The Kera Challenge by S Group – circular economy solutions supporting Kera’s transformation from an industrial area to a 20-minute neighbourhood
 • Sverige: Sege Park – sharing for affordable and climate smart living
 • Island: Karsnes Harbour – sustainable lifeline
 • Danmark: Cloudburst and culture – renewal of Hans Tavsens Park and Korsgade in Nørrebro
 • Færøyene: The vertical challenge – how to build innovative and sustainable family homes on a steep terrain?

I Norge er Trygve lies plass på Furuset i Groruddalen valgt ut til å presentere den norske utfordringen. 

Deltagerne skal komme med løsninger på tre oppgaver:

 1. Skape en plass som øker Furusets attraktivitet for beboere, besøkende og investorer.
 2. Finne og utvikle løsninger slik at Trygve Lies plass kan fungere som et grønt mobilitetssenter
 3. Foreslå og beskrive bærekraftige aktiviteter og tjenester som kan oppmuntre og styrke lokalt eierskap for videre utvikling av Trygve Lies plass.

The Nordic Built Cities Challenge

3.februar 2016 ble det klart hvilke fire finalister som går videre til den andre runden av konkurransen. 

Vinneren av hver av de seks konkurransene kåres 17. juni 2016.

Nordic Innovation vil invitere finalister fra alle de seks konkurransene til å konkurrere i Nordic Built Cities Challenge Awards (NBCCA).

Kritieriet for å delta i NBCCA er at det er et tverrnordisk samarbeid (minst to nordiske land/autonome regioner)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med i styringsgruppa for Norge. 

Trygve Lies PlassTrygve Lies Plass (foto: Oslo kommune).

Geografisk informasjon viktig for å nå FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål ble vedtatt på et FN toppmøte i september. Bærekraftmålene erstatter FNs åtte tusenårsmål som ble vedtatt i 2000.

Flere av målene berører KMDs ansvarsområder, blant annet mål 1.4 som går på eiendomsrettigheter og nr. 11 "Gjøre byer og bosetninger inkluderende". Kartverket har et eget Senter for eiendomsrettigheter og utvikling.

Mens tusenårsmålene var fokusert på fattigdom og bistand, omfatter bærekraftmålene alle dimensjoner av bærekraftig utvikling: Miljø og økonomi så vel som sosial utvikling. Målene innebærer økt fokus på å styrke institusjoner, godt styresett og stabilitet, som er et grunnleggende problem for fattigdom og bærekraftig utvikling, særlig i sårbare stater og samfunn.

Bærekraftmålene har alle en geografisk komponent. Det er derfor viktig å ha tilgang til oppdaterte stedfestede data av høy kvalitet til enhver tid. Stedfestet, romlig eller geografisk informasjon viser hvor noe skjer og kan svare på spørsmål som for eksempel hvilke områder blir oversvømt når vannet stiger så og så mye.

GGIM (Global Geospatial Information Management) er FNs komite for samarbeid om geodesi og geografisk informasjon. FNs generalforsamling vedtok i februar 2015 en resolusjon om en global geodetisk referanseramme for bærekraftig utvikling.

Kontaktpersoner:

Utviklingsprogrammet for byregioner

Regjeringen ønsker å føre en aktiv politikk der byene og omlandet har et samspill som fremmer økonomisk utvikling til beste for regionen og landet som helhet. Utviklingsprogrammet for byregioner er et initiativ for å stimulere til økt samarbeid mellom kommuner og ulike aktører i byregionene for å fremme slik økonomisk utvikling. Programmet angår kommunens rolle både som samfunnsutvikler og som næringsaktør. I programmet er det lagt vekt på bruk av kunnskap for å velge innsatsområder. Dette gjelder kunnskap generelt om betydningen av samspill mellom by og omland for økonomisk vekst, og konkret om utfordringer i de aktuelle byregionene.

I fase 1 (2014) av programmet gjennomførte en samfunnsanalyse med vekt på det økonomiske samspillet mellom by og omland. På basis av denne skulle de velge et tema/samfunnsområde som de søkte seg inn i fase 2 med. NIBR har på oppdrag for KMD sammenstilt samfunnsanalysene i rapporten Samfunnsanalyser fra utviklingsprogrammet for byregioner.

I fase 2 (2015-2017) skal byregionen utarbeide strategier og tiltak for det temaet de har prioritert. Arbeidet skal kobles til kommunale og regionale planprosesser. 33 byregioner med til sammen 187 kommuner deltok i fase 1. 37 byregioner med til sammen 213 kommuner deltar i fase 2.

Arbeidet i regionene foregår i tilknytning til et nasjonalt nettverk med vekt på gjensidig kunnskapsutveksling.  Kompetansesenter for distriktsutvikling har ansvar for å etablere og drifte nettverk mellom deltakende byregioner. Første samling i fase 2 vil bli avhold 2.-3. februar 2016.

Nettsiden om utviklingsprogrammet for byregioner hos Distriktssenteret gir oversikt over deltakende kommuner og hvilke tema de vil utvikle strategier og tiltak for finnes.

Tid for planstrategi

Kommunale og fylkeskommunale myndigheter skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en planstrategi.

Til hjelp for dette arbeidet har Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget to veiledere: en veileder om kommunal planstrategi, og en veileder for regionale planstrategier. Veilederne utdyper lovkommentaren, og gir veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i §§ 7-1 og 10-1 i plan- og bygningsloven.

Et forslag om at de regionale planstrategiene ikke skal godkjennes av departementet, har vært på høring. Lovendring vil bli lagt fram for Stortinget.

Nyttige lenker

Veiledere, rapporter og nettsider

Rapport til Habitatkonferansen

Norges har avlevert rapport til FN_konferansen om Housing and Sustainable Urban Development, HABITAT III, i Quito, Equador i oktober 2016.

Landene skal beskrive hvordan de har fulgt opp målsettingene fra HABITAT II, i 1996, om ”Adequate Shelter for All”. Videre skal landene svare på hvilke erfaringer som er gjort og hvilke utfordringer de har møtt i arbeidet. De skal også belyse framtidige utfordringer og temaer som er viktig for å oppnå bedre boforhold, levestandard, inkluderende samfunn, og bærekraftige byutvikling.

Dette brukes som innspill til en New Urban Agenda som skal vedtas på HABITAT III-konferansen.

Kontaktperson Hilde Moe

Hilde med rapport
Hilde Moe fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med rapporten til HABITAT III-konferansen (Foto:Jan Hausken).

Abonner på nyheter fra www.stedsutvikling.no

Det er nå mulig å abonnere på nyheter fra www.stedsutvikling.no

www.stedsutvikling.no er regjeringens side for arbeid med stedsutvikling. Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet driver sidene på vegne av Forum for stedsutvikling. Forumet er en faglig samarbeidsarena for statlige institusjoner som arbeider med by- og tettstedsutvikling.

Formålet med forumet er å bidra til å øke den kommunale kompetansen på feltet, bedre det tverrfaglige samarbeidet mellom sektorer og forvaltningsnivåer, samt å fremme de positive, samfunnsmessige effektene av å satse på by- og tettstedsutvikling.

Miljøkommune.no og planlegging.no

Etter opprettelsen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble det bestemt at innhold om planlegging fra KMD på miljøkommune.no skulle flyttes.

En rekke hensyn i planleggingen som ikke ligger under Klima- og miljødepartementet og underliggende etater er blitt flyttet til siden fagtema i planlegging som skal revideres/kompletteres.

Malene for behandling av reguleringsplaner er lagt under veilederen for reguleringsplaner.

Planlegging.no peker til temasider om planlegging etter plan- og bygningsloven på regjeringen.no. miljøkommune.no er et verktøy for mer effektiv saksbehandling for fagområdene under Klima- og miljødepartementets ansvarsområde. 

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Utvalget har utredet oversvømmelser i byer og tettsteder og kommet med anbefalinger om hvordan man bør håndtere overvann. Utvalget foreslår endringer i lover og rammebetingelser som vil gjøre det enklere for kommunene å tilpasse seg dagens klima og forventede klimaendringer i fremtiden. NOU 2015:16

Innsigelsessaker siden forrige Plannytt

 • Ørland kommune - boligområde og jordvern
 • Nes kommune - jordverninteresser
 • Førde kommune - ferdsel ved naturreservat
 • Nordreisa Kommune - gruvevirksomhet
 • Fjell kommune - boligområde og friluftslivsinteresser
 • Eid kommune - vegtrasé til bru over Nordfjord
 • Rissa kommune - traséalternativ for fylkesveg 717
 • Farsund kommune - småbåthavn og verdifull forekomst med ålegress
 • Melhus kommune - næringsareal og jordverninteresser
 • Bjugn kommune - rundkjøring som medførte fartsbegrensninger
 • Hole og Ringerike kommuner - statlig reguleringsplan isteden for kommunedelplane for ny E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen

Innsigelsessaker på regjeringen.no


Foredrag fra arrangement

NettverkssamlingFra nettverkskonferansen på Bristol i Oslo (Foto:Jan Hausken).

Dialogmøte og bykonferanse

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ledet dialogmøte på Litteraturhuset i Oslo 16. november. Her kunne de største byene gi innspill til regjeringens arbeid med en ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter. I tilknytning til møtet var det en bykonferanse.

Film fra dialogmøtet og foredrag fra bykonferansen

Konferanse om universell utforming på Fornebu

1.-2. desember ble det holdt konferanse om kommune og fylkesrettet arbeid for universell utforming. 50 innledere fordelte seg på plenumssesjoner og parallelle sesjoner om bygg og planlegging, medvirkning og deltakelse, friluftsliv og folkehelse, transport og tilgjengelighet.

Foredrag fra konferanse på Fornebu

Nettverkssamling om regional og kommunal planlegging

Den felles nettverkskonferansen for regionale aktører og direktorater  i Oslo  8.- 9.desember hadde bolker med mange forskjellige tema som stortingsmelding om byer og distrikter, planforskning, konsekvensutredning, folkehelse, digitaliseringssatsing på plansiden, klimatilpasning og temadata.

Nettverk for regional og kommunal planlegging i Oslo 8.- 9.desember

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

__________________________________________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken
E-post: jah@kmd.dep.no