Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Jente i mørkt rom

Bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep

01.09.2017: Regjeringen foreslår flere endringer i barneloven og straffeloven som styrker barns rettsvern og gir bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Domstolene gis nå en plikt til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker skal få kontaktforbud overfor barn.

Jente blåser løvetann

Barnevernloven blir en rettighetslov

01.09.2017: Regjeringen foreslår flere endringer i barnevernloven. Endringene skal styrke barneperspektivet i loven og bidra til å forbedre saksbehandlingen i barnevernet.

Dokumenter

Prop. 167 L

Endringer i barneloven og straffeloven

Det foreslås å innføre en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen domfelles for bestemte former for vold eller overgrep mot barn. Det foreslås også en ny bestemmelse om at samvær ikke kan gjennomføres eller avtales når det er ilagt et kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet.

Prop. 168 L

Endringer i foreldrepenger

Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten. Endringene vil legge til rette for nye IKT-systemer i Arbeids- og velferdsetaten.