Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Arbeid, deltaking og helse blant tema på Dialogkonferansen 2015

29.09.2015 - 200 deltakarar frå heile landet er invitert til regjeringas nasjonale Dialogkonferanse 20. oktober. Målet med konferansen er ein styrkt dialog mellom innvandrarar og styresmakter.

Tilleggsbevilgning for økte asylankomster

18.09.2015 - Regjeringen foreslår å øke statsbudsjettet for 2015 med til sammen på 227,1 millioner kroner, blant annet for å styrke politiet og få raskere bosetting i kommunene.

Dokumenter

Strategi mot barnefattigdom:

Barn som lever i fattigdom

En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom mer synlig og skambelagt.

Prop. 72 L

Pålegg av hjelpetiltak i barnevernet

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak foreslås utvidet til å omfatte flere typer hjelpetiltak. I tillegg foreslår departementet å lempe på vilkårene for å pålegge tilsyn. Lovforslaget skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.