Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Opptrappingsplan mot vald og overgrep

29.08.2016: Regjeringa arbeider med ein opptrappingsplan som skal redusere vald i nære relasjonar og syte for betre hjelp til barn som er utsette for vald og overgrep. Planen skal lanserast i løpet av hausten.

Verktøy for bekjempelse av barnefattigdom

17.08.2016: Den nye nettressursen barnefattigdom.no blir et viktig verktøy for kommuner, stat og organisasjoner for å identifisere omfanget av barnefattigdom og sette inn målrettede tiltak for å nå frem til barna og gi dem nødvendig hjelp og muligheter.

Dokumenter

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse.