Barne- og likestillingsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, utvalgsleder Hans Petter Graver og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Foreslår å flytte behandling av barnevernssaker fra fylkesnemnda til domstolene

09.03.2017: Særdomstolsutvalget mener at tingrettene bør behandle foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven.

Utgreiing om støtta til barnefamiliane overlevert barneministeren

06.03.2017: Utvalet har mellom anna sett på ordningar som barnetrygd, foreldrepengar og kontantstøtte.

Dokumenter

Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger i foreldrepengeordningen. Forslagene vil tilpasse regelverket til Arbeids- og velferdsetatens nye IKT-systemer for foreldrepenger. Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.