Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Ny lov om omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

31.08.2016: Regjeringen sender i dag på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Opptrappingsplan mot vald og overgrep

29.08.2016: Regjeringa arbeider med ein opptrappingsplan som skal redusere vald i nære relasjonar og syte for betre hjelp til barn som er utsette for vald og overgrep. Planen skal lanserast i løpet av hausten.

Dokumenter

Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

I forslaget til ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningefaglig standard.

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.