Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Aktuelt nå

Barn i sandkasse, pappa i bakgrunnen

Foreslår historisk likestilt foreldrepengeordning

10.04.2018: Regjeringen foreslår en tredeling av foreldrepengeordningen. Det legges frem en sak for Stortinget i dag, med mål om at endringen kan tre kraft fra 1. juli 2018.

Barn i klatrestativ

Regjeringa innfører DNA-tester for å stanse juks med familieinnvandring

10.04.2018: Regjeringa foreslår å gi ein heimel til å be om DNA-test ved erklæring av farskap til barn som er fødde i utlandet, når dette er naudsynt. I dag la regjeringa fram ein proposisjon for Stortinget om endringar i barnelova og statsborgerlova. Forslaget styrker utenlandsfødde barn sin rett til vern av identiteten sin – etter menneskerettane.

Dokumenter

Rundskriv om kommunale vigsler (Q-11/2017)

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene og sosiale entreprenører på området.