Fiskeri- og havbruksavdelingen

Fiskeri- og havbruksavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa.

Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, strukturordninger for fiskeflåten, fiskehelse og miljømessig bærekraft i havbruksnæringa og konsesjonsregelverk og kapasitetsbegrensninger i havbruk.

Avdelingen har ansvar for blant annet havressursloven, deltakerlover og akvakulturloven, samt matloven og dyrevelferdsloven når det gjelder havbruk.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Havbruks- og miljøforvaltning

    Seksjonen har ansvar for innsatsfaktorer, miljøforhold og bærekraft i havbruksnæringen slik som rømming fra havbruksanlegg, forurensning og utslipp, fiskehelse og -velferd, teknologi, fôr og GMO. seksjonen har også ansvaret for arealforvaltningen i kystsonen og internasjonale forhold knyttet til ansvarsområdet (EU/EØS, OIE).

  • Næringsutvikling - fiskeri og havbruk

    Seksjonen har ansvar for lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) og ressursfordeling. Flåtestruktur, konsesjonsordninger, årlige adgangsbegrensninger og strukturordninger. Leveringsforpliktelser. Økonomiske og sosiale ordninger i fisket og næringspolitiske spørsmål i fiskeriene. Seksjonen har også ansvar for havbruksregelverket. Næringsutvikling i havbruk, næringsstruktur, tildeling av konsesjoner, produksjonsbegrensninger, arealbruk og eierskap. Reaksjoner etter akvakulturloven.

  • Fiskeriforvaltning

    Seksjonen har ansvar for kvote- og forvaltningsavtaler, internasjonale fiskeriorganisasjoner. UUU-fiske og havnestatskontroll. Havrettsspørsmål. Årlige fiskerireguleringer og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven.

Til toppen