Fiskeri- og havbruksavdelingen

Fiskeri- og havbruksavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa.

Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, strukturordninger for fiskeflåten, fiskehelse og miljømessig bærekraft i havbruksnæringa og konsesjonsregelverk og kapasitetsbegrensninger i havbruk.

Avdelingen har ansvar for blant annet havressursloven, deltakerlover og akvakulturloven, samt matloven og dyrevelferdsloven når det gjelder havbruk.

Avdelingen har følgende seksjoner: