Tildelingsbrev og årsrapportar

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

For å lettare sjå samanhengen mellom styring, ressursbruk og resultat i statlege verksemder vil du finne både tildelingsbrev til verksemdene og årsrapportar frå verksemdene på denne sida. Tildelingsbrev vert lagt ut i byrjinga av januar for inneverande år, medan årsrapportane vert lagt ut i månadsskiftet april/mai for føregåande år.

Om tildelingsbrev og årsrapportar

Etter at Stortinget har behandla statsbudsjettet stiller departementet løyvingane til disposisjon for underliggjande verksemder. Dette gjerast ved eit tildelingsbrev. I tildelingsbreva fastsetjast m.a. mål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbreva er ein viktig del av departementet si samla etatsstyring.

Årsrapporten skal gje eit dekkande bilete av resultata til verksemda og gje departementet grunnlag for å vurdere måloppnåing og ressursbruk. Årsrekneskapen med noteinformasjon er ein del av årsrapporten. Rapporten omtaler òg verksemda si interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det vart innført nye krav til årsrapportering i 2014, mellom anna at rapportane skal vere tilgjengeleg på departementet sin nettstad (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordna ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltinga fyller forventingane som stillast til etaten og at dei når dei mål og resultat som går fram av departementet sitt oppdrag. Les meir om Arbeids- og velferdsdirektoratet

2017: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) 
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Arbeidsretten

Arbeidsretten er ein særdomstol som handsamer tvistar om gyldigheit og tolking av tariffavtalar og visse tvistar om fortolking av arbeidstvist- og tenestetvistloven sine reglar, tvistar om brot på tariffavtalar og om sanksjonar ved slike avtalebrot. Arbeidsretten handsamer også tvistar om erstatningsansvar ved avtalebrot og ulovleg stans i arbeidet. Les meir om Arbeidsretten.

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF) 

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at føresegnene gitt i og i medhald av arbeidsmiljølova vert overhalde. Arbeidstilsynet har òg oppgåver knytt til enkelte andre lover, der lønsgarantilova, ferielova og delar av tobakkskadelova er dei viktigaste. Les meir om Arbeidstilsynet.

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Pensjonstrygden for sjømenn

Pensjonstrygda for sjømenn omfattar, etter hovudregelen, norske sjømenn og personar med fast bustad i Noreg som er arbeidstakarar på norskregistrerte skip. Les meir om pensjonstrygda for sjømenn.

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF) 

Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal leggje premissar for og fylgje opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå for helse, miljø, tryggleik og beredskap og gjennom dette bidra til å skape størst mogleg verdiar for samfunnet. Les meir om Petroleumstilsynet.

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Riksmeklaren/Riksmekleren

Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren. Les meir om Riksmeklaren.

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er eit forskingsinstitutt med kompetanse innan medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. Instituttet rettar seg mot alle delar av norsk arbeidsliv. Les meir om Statens arbeidsmiljøinstitutt.

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Trygderetten

Trygderetten er eit uavhengig organ som behandlar ankar på vedtak om trygde- og pensjonsspørsmål. Dei fleste sakene er frå Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Les meir om Trygderetten.

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)