Tildelingsbrev og årsrapportar – Arbeids- og sosialdepartementet

For å lettare sjå samanhengen mellom styring, ressursbruk og resultat i statlege verksemder vil du finne både tildelingsbrev til verksemdene og årsrapportar frå verksemdene på denne sida. Tildelingsbrev vert lagt ut i byrjinga av januar for inneverande år, medan årsrapportane vert lagt ut i månadsskiftet april/mai for føregåande år.

Arbeidsretten er ein særdomstol som handsamer tvistar om gyldigheit og tolking av tariffavtalar og visse tvistar om fortolking av arbeidstvist- og tenestetvistloven sine reglar, tvistar om brot på tariffavtalar og om sanksjonar ved slike avtalebrot. Arbeidsretten handsamer også tvistar om erstatningsansvar ved avtalebrot og ulovleg stans i arbeidet. Les meir om Arbeidsretten.

2018: Tildelingsbrev (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF) 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at føresegnene gitt i og i medhald av arbeidsmiljølova vert overhalde. Arbeidstilsynet har òg oppgåver knytt til enkelte andre lover, der lønsgarantilova, ferielova og delar av tobakkskadelova er dei viktigaste. Les meir om Arbeidstilsynet.

2018: Tildelingsbrev (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Noregs forskingsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementa som har løyvingar til forsking gjennom Forskingsrådet, sender eigne tildelingsbrev. Du finn Arbeids- og sosialdepartementet og andre departement sine tildelingsbrev til Noregs forskningsråd frå lenkane under:

2018: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2018
2017: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2017 
2016: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2016
2015: Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2015
2014: Tildelingsbrev til Norges forskningsråd for 2014

Petroleumstilsynet (Ptil) skal leggje premissar for og fylgje opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå for helse, miljø, tryggleik og beredskap og gjennom dette bidra til å skape størst mogleg verdiar for samfunnet. Les meir om Petroleumstilsynet.

2018: Tildelingsbrev (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren. Les meir om Riksmeklaren.

2018: Tildelingsbrev (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er eit forskingsinstitutt med kompetanse innan medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. Instituttet rettar seg mot alle delar av norsk arbeidsliv. Les meir om Statens arbeidsmiljøinstitutt.

2018: Tildelingsbrev (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Trygderetten er eit uavhengig organ som behandlar ankar på vedtak om trygde- og pensjonsspørsmål. Dei fleste sakene er frå Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Les meir om Trygderetten.

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Supplerende tildelingsbrev (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Til toppen