Tildelingsbrev og årsrapporter – Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet og årsrapporter fra underliggende virksomheter.

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene.

Tildelingsbrevene sende s virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

 

 


 

Direktoratet for nødkommunikasjon

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) var et statlig forvaltningsorgan som hadde ansvar for drift og utbygging av Nødnett. Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og var underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble lagt ned 1. mars 2017, og oppgavene overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

2017: Tildelingsbrev (PDF) 

2016: Tildelingsbrev PDF) 

2015: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF) 

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 

2013: Tildelingsbrev (PDF) 

   

Til toppen