Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 201-250 av 334 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Informasjon om 3-årig yrkesfaglærerutdanning og lærerkompetanse

  19.02.2004 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Til: Fylkeskommunene Kommunene Statlige skoler Saksnr. 20030796203.10.03 Informasjon om 3-årig yrkesfaglærerutdanning og lærerkompetanse En ny 3-årig yrkesfaglærerutdanning ble igangsatt høsten 2000, og de første studentene ble uteksaminert våren

 • Vegtrafikkloven

  10.02.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Vegtrafikkloven Tolkningsuttalelser: § 38 Avhendelse av legalpant etter vegtrafikkloven § 38 RAMMER § Saksnummer: Dato: RAMMER § Saksnummer: Dato: RAMMER § Saksnummer: Dato:

 • Act relating to the execution of sentences etc.

  20.01.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

 • Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

  20.01.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) In english: Act relating to the execution of sentences etc. (The Execution of Sentences Act) Forskrift til lov om

 • Rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg (V-0823 B)

  05.01.2004 Reglement Kulturdepartementet

  Generelle og spesielle bestemmelser i forbindelse med stønad fra spillemidlene.

 • Gjeldende regelverk

  20.10.2003 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Gjeldende regelverk Lover Plan- og bygningsloven Forskrifter Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll 24. juni 2003 nr. 0749 (SAK) Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997 (

 • Merknader til forskrift om endring i forskrift 15.12.2002 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner

  30.09.2003 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Merknader til forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner I Budsjettforskriften § 5 nytt sjette

 • Noen lover og forskrifter

  31.07.2003 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konkurranseportalen Noen lover og forskrifter som er aktuelle ved konkurranseutsetting Regelverket om offentlige anskaffelser (Fornyings- og administrasjonsdepartementet) Arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse (Lovdata) Forvaltningsloven (

 • WTO: Forhandlingene om WTO-regelverket

  24.06.2003 Reglement Utenriksdepartementet

  Forhandlingene om WTO-regelverket 1. Mandatet for forhandlingene ”In the light of experience and of the increasing application of these instruments by Members, we agree to negotiations aimed at clarifying and improving disciplines under the

 • Merknader til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner

  23.06.2003 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Merknader til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner Til § 1 Kommunelovens bestemmelser om årsregnskap og årsberetning er å finne i § 48. Virkeområde for de nevnte bestemmelser følger av kommuneloven § 2.Forskriften

 • Kommentarer til de enkelte bestemmelsene i fordelingsforskriften

  02.05.2003 Reglement Samferdselsdepartementet

  Kommentarer til de enkelte bestemmelsene i fordelingsforskriften Utgitt av Samferdselsdepartementet 2. mai 2003 Forskrift om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (

 • eRegelprosjektet-seminar

  09.04.2003 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Invitasjon til Nærings- og handelsdepartementets seminar om elektronisk handel og forretningsdrift - regelverket er tilrettelagt Plass og tid: Regjeringskvartalet (R 5), Akersgt. 59 -mandag 26. mai 2003, kl. 10.00 - 15.30. Seminaret er gratis, men

 • Statutter for Bymiljøprisen

  08.04.2003 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppdatert 8. april 2003 Statutter for Miljøvernministerens bymiljøpris Miljøvernministerens pris skal inspirere til en mer bærekraftig by- og stedsutvikling og miljøvennlig praksis. Dette krever endringer både av fysiske løsninger, tilbud av

 • Forslag til Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)

  04.04.2003 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslag til Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven) Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser § 1 Lovens formål Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke

 • Local Government Act

  06.03.2003 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Local Government ActUpdated with all amendments enacted up to 7 January 2005.

 • Orakel

  16.01.2003 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Offentlige Reformer - Administrative Konsekvenser - Enklere Lover Hvordan komme etterpåklokskapen i forkjøpet? Nærings- og handelsdepartementet har opprettet Orakel. Denne gruppen skal bidra til at konsekvensene

 • Nye regler om adgang til norske gasstransportrørledninger og tilknyttede anlegg.

  20.12.2002 Reglement Olje- og energidepartementet

  Fredag den 20. desember ble det fastsett nye forskriftsbestemmelser med regler for adgang til gasstransportsystemet.

 • UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

  11.12.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

 • FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet

  11.12.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

 • FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn.

  11.12.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Engelsk versjon FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet Høringsbrev DE FORENTE NASJONER 2000 Foreløpig oversettelse per 12.12.02 Protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, som

 • PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN

  11.12.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Norwegian version UN Convention Against Transnational Organized Crime UNITED NATIONS 2000 PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST

 • Oversikt over eksisterende lovbestemmelser knyttet til gebyr

  10.12.2002 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Les dokumentet (PDF)

 • Temaord i budsjettet

  03.10.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Temaord Antiterrorberedskap Regjeringen har fremmet en rekke lovtiltak mot terrorisme som blant annet følger opp Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 og FN-konvensjonen om bekjempelse av hvitvasking av terrorisme. Justisdepartementet vil delta aktivt i

 • TV-direktivet - lister over viktige begivenheter

  27.09.2002 Reglement Kulturdepartementet

  TV-direktivet - lister over viktige begivenheter Listen er i PDF-format

 • ILO konvensjon nr 178

  28.08.2002 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  St prp nr 74 , 1997-98 Om den 84. internasjonale arbeidskonferanse for sjøspørsmål i Geneve, 8. - 22. oktober 1996 KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret

 • Kommuner med mindre enn 2 000 innbyggere og som ikke har fri inntekt på mer enn 50% over landsgjennomsnittet kan få 10% ekstra tilskudd ut over ordinære satser til små flerbrukshaller (16 x 24 og 19 x 32) og små svømmehaller (12,5 x 8,5)

  07.08.2002 Reglement Kulturdepartementet

  Vedlegg 4 Kommuner med mindre enn 2 000 innbyggere og som ikke har fri inntekt på mer enn 50% over landsgjennomsnittet kan få 10% ekstra tilskudd ut over ordinære satser til små flerbrukshaller (16 x 24 og 19 x 32) og små svømmehaller (12,5 x 8,5)

 • Graderte stønadssatser

  07.08.2002 Reglement Kulturdepartementet

  Vedlegg 3 Graderte stønadssatser Disse kommunene kan søke om 10% ekstra tilskudd ut over ordinære satser Fylke Kommune Fylke Kommune Østfold Hvaler Aust-Agder Risør Trøgstad Arendal Rakkestad Tvedestrand Eidsberg Rygge Vest-Agder Farsund Songdalen

 • Stønad av spillemidlene til turstier - turveier - skiløyper

  07.08.2002 Reglement Kulturdepartementet

  Vedlegg 2 Stønad av spillemidlene til turstier - turveier - skiløyper Målsettingen med tiltakene Viktige stikkord for den offentlige friluftslivspolitikken er: Friluftsliv for alle Friluftsliv i dagliglivet Friluftsliv i harmoni med naturen Et

 • Retningslinjer til straffegjennomføring

  06.08.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Retningslinjene for straffegjennomføring i kriminalomsorgen er nå på plass. Disse retningslinjene utfyller straffegjennomføringsloven og forskriften. (6.8.2002)

 • Act of 2 July 1999 No. 64 relating to Health Personnel etc.

  01.07.2002 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

 • Endringer i lov om universiteter og høgskoler - overgangsregler

  01.07.2002 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Universiteter og høgskoler Universitets- og høgskolerådet Studentorganisasjonene Deres ref Deres dato Vår ref Dato 01/3790 01.07.02 ENDRINGER I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER - OVERGANGSREGLER Utdannings- og forskningsdepartementet viser til at

 • Endringer i privathøysoleloven - ikrafttredelse

  01.07.2002 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Private høyskoler Nettverket for private høyskoler Studentorganisasjoner Deres ref Deres dato Vår ref Dato 02/1391 01.07.02 ENDRINGER I PRIVATHØYSKOLELOVEN - IKRAFTTREDELSE Utdannings- og forskningsdepartementet viser til at endringer i lov om

 • Opphevelse ervervsloven

  19.06.2002 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Opphevelse av ervervsloven Lov 23. desember 1994 nr. 79 om erverv av næringsvirksomhet (ervervsloven) som har regulert bedriftserverv over en viss størrelse, oppheves fra 1. juli 2002. For avtaler som inngås fra og med dette tidspunkt opphører

 • Politiregisterutvalget

  01.06.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiregisterutvalget Opprettet av Justisdepartementet. Gjennomgå strafferegistreringslovgivningen og utarbeide forslag til ny lov om politiregistre. Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2002 Medlemmer: Gammelgård, Per, byrettsdommer, Oslo byrett,

 • Internasjonal konvensjon om bekjempelse av finansiering av terrorisme

  01.04.2002 Reglement Utenriksdepartementet

 • Forskrift til lov om straffegjennomføring

  25.02.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forskrift til lov om straffegjennomføring Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 22. februar 2002 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr 21 om gjennomføring av straff m.v. § 5. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

 • Regelverk

  22.02.2002 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Regelverk På disse sidene vil du finne regelverk som Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for, og beslutninger og fortolkninger av deler av regelverket.

 • Merknader til forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og hendelser

  13.02.2002 Reglement Samferdselsdepartementet

  Merknader til forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og hendelser Forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. januar 2002. Hensikt med Varsling – Rapportering Når en jernbaneulykke eller alvorlig

 • Merknader til de enkelte bestemmelser i forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser

  13.02.2002 Reglement Samferdselsdepartementet

  Merknader til de enkelte bestemmelser i forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser Forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. januar 2002. Til § 1 Virkeområde I paragrafen avgrenses forskriftens

 • Høringsnotat: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

  06.02.2002 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Høringsnotat Utkast til Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer Fastsatt ved kgl. res. . 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak

 • Tekniske forskriftsendringer som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Tekniske forskriftsendringer som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen, delingen av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten. 1. Saksframstilling Sosial- og helsedepartementet

 • Delegasjonsmyndighet til Sosial- og helsedirektoratet

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  SAK: DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET Det vises til kgl. res. 21. desember 2001 om opprettelse av Sosial- og helsedirektoratet, jf. vedlegg. Det vises også til lov 21. desember 2001 om endringer i smittevernloven og i enkelte

 • Kongelig res. om fornyelse

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Kongelig resolusjon: Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning 1.1.1.1.1 1.Saksframstilling Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning er omtalt i flere proposisjoner som

 • Kongelig res. om delegering av kongens myndighet

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Kongelig resolusjon: Delegasjon av kongens myndighet på Sosial- og helsedepartementets område til Helsedepartementet og til Sosialdepartementet som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen og delingen av Sosial- og

 • Undervisningsforskriften vedlegg1

  18.01.2002 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  UNDERVISNINGSFORSKRIFTEN - VEDLEGG I De fire forsøkene som er beskrevet nedenfor med genmodifiserte planteceller/-vev dyrket in vitro, eller med de genmodifiserte bakterier og gjær som er oppført i listen nedenfor med tilhørende plasmider, som

 • Implementation-related Issues and Concerns. Doha, 14. November 2001

  21.11.2001 Reglement Utenriksdepartementet

  Implementation-related Issues and Concerns World Trade Organization WT/MIN(01)/W/10 14 November 2001 (01-5768) MINISTERIAL CONFERENCE Fourth Session Doha, 9 - 14 November 2001 IMPLEMENTATION-RELATED ISSUES AND CONCERNS Decision The Ministerial

 • eRegelprosjektet - tillegg

  19.11.2001 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Forskriftsendringer 1. juli 2001 Nærings- og handelsdepartementet Forskrift 15. oktober 1999 nr 1093 om rasjonering av matvarer Forskrift 6. april 1973 nr 9740 for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Fiskeridepartementet FOR 1990-09-05 nr

 • Compilation of outstanding implementation issues raised by members (Doha-konferansen)

  31.10.2001 Reglement Utenriksdepartementet

  JOB(01)/152/Rev.1 27 October 2001 Compilation of outstanding implementation issues raised by members Revision This compilation is being circulated by the Secretariat with a view to assisting delegations in their consideration of the outstanding

 • Lov om interkommunale selskaper

  22.10.2001 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lov om interkommunale selskaper Lovfortolkninger. § 59 Valg av medlemmer til representantskapet H-19/05 § 6 Lov om interkommunale selskaper § 6 – valg av representantskapsmedlemmer H-15/03 § 6, 2. ledd Krav om kjønnsrepresentasjon ved val av

 • Særbestemmelser Oslo og Den norske lægeforening

  21.09.2001 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  (Vedtatt av byrådet 16.11.2000) Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske lægeforening SUPPLERENDE BESTEMMELSER VEDR LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER INNENFOR ALLMENNLEGETJENESTEN I FORBINDELSE MED INNFØRING AV FASTLEGEORDNINGEN 01.06.2001

Til toppen