Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 201-250 av 292 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Politiregisterutvalget

  01.06.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiregisterutvalget Opprettet av Justisdepartementet. Gjennomgå strafferegistreringslovgivningen og utarbeide forslag til ny lov om politiregistre. Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2002 Medlemmer: Gammelgård, Per, byrettsdommer, Oslo byrett,

 • Internasjonal konvensjon om bekjempelse av finansiering av terrorisme

  01.04.2002 Reglement Utenriksdepartementet

 • Forskrift til lov om straffegjennomføring

  25.02.2002 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forskrift til lov om straffegjennomføring Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 22. februar 2002 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr 21 om gjennomføring av straff m.v. § 5. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

 • Regelverk

  22.02.2002 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Regelverk På disse sidene vil du finne regelverk som Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for, og beslutninger og fortolkninger av deler av regelverket.

 • Merknader til forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og hendelser

  13.02.2002 Reglement Samferdselsdepartementet

  Merknader til forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og hendelser Forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. januar 2002. Hensikt med Varsling – Rapportering Når en jernbaneulykke eller alvorlig

 • Merknader til de enkelte bestemmelser i forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser

  13.02.2002 Reglement Samferdselsdepartementet

 • Høringsnotat: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

  06.02.2002 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

 • Tekniske forskriftsendringer som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Delegasjonsmyndighet til Sosial- og helsedirektoratet

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  SAK: DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET Det vises til kgl. res. 21. desember 2001 om opprettelse av Sosial- og helsedirektoratet, jf. vedlegg. Det vises også til lov 21. desember 2001 om endringer i smittevernloven og i enkelte

 • Kongelig res. om fornyelse

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Kongelig resolusjon: Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning 1.1.1.1.1 1.Saksframstilling Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning er omtalt i flere proposisjoner som

 • Kongelig res. om delegering av kongens myndighet

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Kongelig resolusjon: Delegasjon av kongens myndighet på Sosial- og helsedepartementets område til Helsedepartementet og til Sosialdepartementet som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen og delingen av Sosial- og

 • Undervisningsforskriften vedlegg1

  18.01.2002 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  UNDERVISNINGSFORSKRIFTEN - VEDLEGG I De fire forsøkene som er beskrevet nedenfor med genmodifiserte planteceller/-vev dyrket in vitro, eller med de genmodifiserte bakterier og gjær som er oppført i listen nedenfor med tilhørende plasmider, som

 • eRegelprosjektet - tillegg

  19.11.2001 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Forskriftsendringer 1. juli 2001 Nærings- og handelsdepartementet Forskrift 15. oktober 1999 nr 1093 om rasjonering av matvarer Forskrift 6. april 1973 nr 9740 for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Fiskeridepartementet FOR 1990-09-05 nr

 • Lov om interkommunale selskaper

  22.10.2001 Reglement Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lov om interkommunale selskaper Lovfortolkninger. § 59 Valg av medlemmer til representantskapet H-19/05 § 6 Lov om interkommunale selskaper § 6 – valg av representantskapsmedlemmer H-15/03 § 6, 2. ledd Krav om kjønnsrepresentasjon ved val av

 • Særbestemmelser Oslo og Den norske lægeforening

  21.09.2001 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  (Vedtatt av byrådet 16.11.2000) Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske lægeforening SUPPLERENDE BESTEMMELSER VEDR LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER INNENFOR ALLMENNLEGETJENESTEN I FORBINDELSE MED INNFØRING AV FASTLEGEORDNINGEN 01.06.2001

 • Høringsnotat: Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann

  26.07.2001 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

 • Merknader til forskriften om habilitering og rehabilitering

  20.07.2001 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

 • I-1032 B

  20.07.2001 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om habilitering og rehabilitering Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 28. juni 2001 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene §§ 1-3, 1-4, og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2

 • Kgl.res. - Ikraftsetjing av Lov om tomtefeste og Lov om endring i tomtefeste og fastsetjing av forskrift om tomtefeste m.m.

  08.06.2001 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

 • I-1012 B

  26.02.2001 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om skadedyrbekjempelse Dokumentet foreligger i PDF-format og kan lastes ned her

 • Midlertidig forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

  21.12.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Midlertidig forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn Fastsatt av Justisdepartementet 15. desember 2000 i medhold av lov 24. februar 1995 nr.11 om lotterier m.v. § 2 første ledd annet punktum. § 1.

 • Lotteritilsynet, Lotterinemnda og Lotteri-registeret - sanksjon og ikraftsetting av lov-endringer, fastsetting av forskrift m.m.

  21.12.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Kongelig resolusjon Ref nr: Saksnr: 00/14230 A-AT Dato: 21. desember 2000 Lotteritilsynet, Lotterinemnda og Lotteri-registeret - sanksjon og ikraftsetting av lov-endringer, fastsetting av forskrift m.m.

 • Alkoholordningen for Jan Mayen

  15.12.2000 Reglement Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Forskrift om alkoholordningen for Jan Mayen gitt av Sosial- og helsedepartementet 11. desember 2000 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v, jf § 1-2 annet ledd § 1. Forskriften får anvendelse på innførsel til og

 • Merknader til forskrift om årsregnskap og årsberetning

  15.12.2000 Reglement Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Endringer i vegtrafikkloven (22.09.00, nr. 79) - senking av promillegrensen fra 0,5 til 0,2

  08.11.2000 Reglement Samferdselsdepartementet

  Lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk og i enkelte andre lover. DATO: 22.09.2000 nr. 79 Ot.prp. nr. 26, Innst.O. nr. 69 og Besl.O. nr. 90 (1999-2000). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 6. og 9. juni 2000. Fremmet av

 • Det sentrale avtaleverket for fastlegeordningen

  11.10.2000 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Det sentrale avtaleverket for Fastlegeordningen Fastlegeordningen skal innføres 1. juni 2001. Innbyggerne vil fra den dato få nye rettigheter gjennom endring i kommunehelsetjenesteloven og fastsettelse av forskrifter om fastlegeordningen i kommunen.

 • Utdir_vedlD_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 3 - Felles forvaltningsutdanning 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av fkom Petter Ask, FO/Ø. Medlemmer: Rådg Trond HilmoFD III Maj Stig MyrvangHFS Orlkapt Erling DanielsenSST Maj Terje SkjølbergLSS Maj Vebjørn UtnesFO/P

 • Utdir_vedlK_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Retningslinjer for arbeidsgruppenes anbefalinger Arbeidsgruppene skal analysere de respektive oppdrag og presentere analysen for koordineringsgruppen innen 15. september 2000. Arbeidsgruppene skal innenfor samme frist også presentere en komplett

 • Utdir_vedlJ_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Kompetansegruppe EBA 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av regdir Olaf Doblough, FBT/Ø. Medlemmer: Udir Stig RøgebergFD IV Rådg Bente LinderudFD IV Seksj Carl Oscar PedersenFBT/H S rådgiver Bjørn BergesenFBT/H Seksj Atle EliassenFBT/H Maj Arnfinn

 • Utdir_vedlI_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Logistikk og diverse Arbeidsgruppe 8 - Forsvarets musikk 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av rådg Brita Schawlann, FD IV. Medlemmer: Rådg Trude ValakerFD III Fkons Trine HinnaFD IV Orlkapt Arne KvaløFO/P Maj Tom NettFMKV. Arbeidsgruppen gis etter

 • Utdir_vedlH_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Logistikk og diverse Arbeidsgruppe 7 - Konsekvenser for regionale og lokale lager- og verksteder 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av ob Arne Dahlberg, HFK. Medlemmer: Rådg Per MorstadFD III Rådg Anders T GundersenFD IV Fkons Knuth HerrefossFO/F Maj

 • Utdir_vedlG_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Operativ virksomhet Arbeidsgruppe 6 - Relokalisering og drift av operativ virksomhet i fred 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av fkom Trygve Bruun, TRSD. Understående fra FD deltar i arbeidsgruppen og støtter undergruppene: Komkapt Geir Gade FD II

 • Utdir_vedlF_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Operativ virksomhet Arbeidsgruppe 5 - Nasjonal kommandostruktur 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av fkom Jo Gade, FO/SENST. Medlemmer: Avd dir Bård Bredrup Knutsen FD II - alternativ støtte oblt Iver Tokstad FD II Rådg Jon Fitje FD II - alternativ

 • Utdir_vedlE_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 4 - Felles vernepliktsforvaltning og rulleføring 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av brig Ole Sannes, VPV. Medlemmer: Rådg Tor Herman Hagen FD IV S rådg Morten RingheimFD III Fkons Stig JakobsenVPV Kapt Per BergstrømAR

 • Utdir_vedlC_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 2 - Utdanning og styrkeproduksjon for HV 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av oblt Bjørn Ganger, FD III. Medlemmer: Rådg Torkel Brekke FD II Oblt Iver TokstadFD II Maj Tommy RanumØR Orlkapt Per Anders BakkeSST Maj Tor

 • Utdir_vedlB_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 1 - Inspektorater, befalsutdanning, mannskaps-utdanning, fellesutdanning og felles ingeniørtjenester 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av brig Ivar Aasen, TRENR Rådg Trond Heimvik FD II, komkapt Tor Jørgen Melien FD III

 • Utdir_vedlA_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Organisering av og deltakere i fellesprosjektet 1 Organisering 2 Beslutningsgruppen 2.1 FD Departementsråd John Lunde Stabsdirektør Morten Tiller Ekspedisjonssjef Finn Landsverk. 2.2 FO Forsvarssjef Sigurd Frisvold Stabssjef Eivind

 • Utredningsdirektiv for omorganisering av Forsvaret på grunnlag av Forsvarsstudie 2000 og innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg

  04.09.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

 • Lover og regler for Olje og Gass

  21.08.2000 Reglement Olje- og energidepartementet

  Nedenfor er en oversikt over sentrale lover og forskrifter på olje og gass-avdelingens fagområde: Petroleumsvirksomhet Lov av 18. august 2006 nr. 61 om beredskapslagring av petroleumsprodukt i fulltekst hos Lovdata. Forskrift om beredskapslagring av

 • Lover og regelverk EV

  21.08.2000 Reglement Olje- og energidepartementet

  Lover og regelverk Nedenfor er en oversikt over alle lover som ligger under Energi- og vassdragsavdelingens ansvarsområde. De viktigste forskriftene for den enkelte lov er også inkludert. Industrikonsesjonsloven Industrikonsesjonsloven i fulltekst

 • Vedtak til lov om endringar i opplæringslova

  25.07.2000 Reglement Kunnskapsdepartementet

 • Lover og regelverk

  14.07.2000 Reglement Olje- og energidepartementet

  Lover og regelverk For en komplett oversikt over alle forskriftene som Olje- og energidepartementet har ansvaret for, kan du klikke her. Leter du etter andre lover som er relatert til Olje- og energisektoren, kan du søke på Stiftelsen Lovdatas sider

 • Forslag til forskrift om endringer i forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater.

  11.07.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslag til forskrift om endringer i forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater. I forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater gjøres følgende endringer: § 1 skal lyde: § 1. Typegodkjenning.

 • Sentrale endringer i våpenforskriftene

  07.07.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Informasjon til våpeneiere: 1. januar 2000 er det foretatt en del endringer i våpenforskriftene. Endringene ble foretatt etter ordinær høring, deriblant hos skytter- og jegerorganisasjoner som representerer det brede lag av våpeneiere i landet.

 • Orientering om endringar i rettergangs-lovgjevinga

  21.06.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Orientering om endringar i rettergangs-lovgjevinga Alle domstoler Alle advokatar Alle namsmenn Riksadvokaten Statsadvokatembeta Politidistrikta Vår ref: 00/3959 E/LST/bmj Dato 12.05.2000

 • EØS-direktiver på arbeidsmiljøområdet

  18.06.2000 Reglement Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  EØS-direktiver på arbeidsmiljøområdet Direktiver i Arbeidstilsynets regelverk EØS/EU-basen (Utenriksdepartementet)

 • Oversikt over ILO-konvensjoner som Norge har ratifisert

  18.06.2000 Reglement Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Oversikt over ILO-konvensjoner som er ratifisert, trådt i kraft og oppdaterte.

 • Andre lover

  23.05.2000 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Andre lover og forskrifter Lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) Lov om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og

 • SKIP-regelverk

  19.05.2000 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Skipsfart Lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Lov om måling av fartøyer. Lov om fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter. Lov om tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart. Lov

 • Minerallovgivning

  02.05.2000 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Minerallovgivning Lov om bergverk Forskrift til bergverksloven m.m. Lov om erverv av kalkstensforekomster Lov om erverv av kvartsforekomster Lov om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster Lov om vitenskapelig