Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 201-250 av 391 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • The Planning and Building Act

  04.04.2005 Rules Ministry of Local Government and Modernisation

  Act of 14 June 1985 No. 77, with amendments in force 1 April 2005 (04.04.2005)

 • Regulations No. 1500 of 11 December 2003 regarding a voluntary registration scheme for practitioners of alternative treatment

  04.04.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Regulations No. 1500 of 11 December 2003 regarding a voluntary registration scheme for practitioners of alternative treatment The document is to be found in PDF

 • Act No. 64 of 27 June 2003 relating to the alternative treatment of disease, illness, etc.

  04.04.2005 Rules Ministry of Health and Care Services

  Act No. 64 of 27 June 2003 relating to the alternative treatment of disease, illness, etc. The document is to be found in PDF

 • Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet

  30.03.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgs­departementet. Videre vises det til vedlagte Kgl. res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en

 • Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn

  30.03.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Videre vises det til vedlagte Kgl.res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en følge av

 • Rammeplan for videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive, og matematikkopplæring — 30 studiepoeng

  03.03.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Rammeplan for videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive, og matematikkopplæring – 30 studiepoeng Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 28.02.05 Saksnr. 200306372 Formål og egenart Videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive og

 • Retningslinjer for konsernregnskap

  03.02.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Til statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200404323-/GAN 03.02.05 Retningslinjer for konsernregnskap Vi viser til departementets rundskriv F-12-04 pkt. 1.5 og 10.1 om frister og rapportering av regnskapsmateriale til

 • Dekning av advokatutgifter for ofre i utlandet

  23.12.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Norske myndigheter ser svært alvorlig på at nordmenn som har vært utsatt for grove straffbare handlinger i utlandet får mangelfull bistand til advokat. (23.12)

 • Utlevering av lovbrytere

  20.12.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlevering av lovbrytere Utlevering er et internasjonalt samarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg straffeforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til et annet land. Utlevering innebærer en tvangsmessig overføring av en person som er

 • Stadfestelse av testament

  20.12.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Stadfestelse av testament Justisdepartementet stadfester testament som er utferdiget i medhold av arveloven §§ 33, 34, 48, og 73. Etter arveloven § 34 kan arvelater, dersom arvingen har gjort seg skyldig i en straffbar handling mot arvelater, eller

 • Agreement between EU and Norway establishing a Framework for the Participation of Norway in the EU Crisis Management Operations

  03.12.2004 Rules Ministry of Foreign Affairs

  Agreement between The European Union and The Kingdom of Norway establishing a Framework for the Participation of The Kingdom of Norway in The European Union Crisis Management Operations THE EUROPEAN UNION, of the one part, and THE KINGDOM OF NORWAY,

 • Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)

  29.11.2004 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften) I -1065B Forskrift 21. desember 2001 nr 1477 Forskriften med merknader finner du her

 • Arbeidsgruppe for regelverksutvikling for tolking i straffesaker

  18.11.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  MANDAT Arbeidsgruppe for regelverksutvikling for tolking i forbindelse med straffesaker Regjeringen vil styrke det enkelte individs rettssikkerhet. Justisdepartementet har derfor besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens

 • Forskriftstekst - engelsk

  16.11.2004 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Regulation 11 October 2004 No 1396 on general application of wage agreements for some petroleum installations onshore. Established by the Tariff Board under the provision of Act 4 June 1993 No 58 relating to general application of wage agreements

 • The Tariff Board's decision on general application on wage agreements - case 1/2003

  16.11.2004 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

 • Action Plan to Combat Domestic Violence

  11.11.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Domestic violence must be prevented, combated and alleviated through measures to help and protect the victims and through treatment and prosecution of the perpetrators.

 • Regnskapsmal 2004

  08.11.2004 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Regnskapsmal 2004 Til universiteter og høyskoler Saksnr. 200406100 05.11.04 Årsregnskapet for 2004 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet i 2004 Departementet viser til brev av 4. desember 2003 angående

 • Utenriksdepartementets traktatregister

  02.11.2004 Reglement Utenriksdepartementet

  Oppdatert 05.12.17 Traktatregisteret gir informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i. Avtaletekster finnes i databasen for avtaler trådt i kraft for Norge fra og med november 1992. Avtaletekstene er hentet fra

 • Utvalg for sikring av kritisk infrastruktur

  29.10.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Det oppnevnes et utvalg som skal vurdere hvordan hensynet til rikets sikkerhet og vitale nasjonale interesser på best mulig vis kan ivaretas overfor virksomheter som ikke er offentlige. (29.10)

 • FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT 21. SEPTEMBER 1979 NR. 7 OM BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR UNDER KJØRING MED MOTORVOGN

  11.10.2004 Reglement Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet 08.10.04 FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT 21. SEPTEMBER 1979 NR. 7 OM BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR UNDER KJØRING MED MOTORVOGN Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2004 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni

 • Hovedpunkter i reglene om føring av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler (herunder aksjer i kraftselskap)

  30.09.2004 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Endring i regnskapsforskriften – Føring av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler (herunder aksjer i kraftselskap) Kommunal- og regionaldepartementet har den 22. september 2004 fastsatt regnskapsregler for føring av inntekter fra salg av

 • Offentlige anskaffelser

  24.09.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Offentlige anskaffelser Tolkningsuttalelser: § 7 a Uttalelse om plikten til å fremlegge dokumenter for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

 • Nytt konsept for investeringsstyring i Forsvaret

  08.09.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  (09.09.04) Som ledd i Forsvarets omstilling har Forsvarsdepartementet fra 15. juli 2004 iverksatt et nytt konsept for planlegging og gjennomføring av investeringsvirksomheten i forsvarssektoren. Konseptet skal bidra til en mer helhetlig og

 • Forsvarets policy for konseptutvikling og eksperimentering (Concept Development and Experimentation CDE) 2004

  27.08.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  Forsvarets policy for konseptutvikling og eksperimentering (Concept Development and Experimentation CDE) 2004 Forsvarsdepartementet fastsetter i dette policydokumentet retningslinjer for konseptutvikling og eksperimentering, et begrep som har sitt

 • ARF Forkortelser

  26.08.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  Anskaffelsesregelverk for Forsvaret - Forkortelser FORKORTELSER BETYDNING ACMP Army Material Command Pamphlet ADFTD Administrerende direktør Forsvarets tele og datatjeneste AQAP Allied Quality Assurance Publications AP Allied Publication ARF

 • Ny forskrift om hunder

  20.08.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Formålet med forskriften om hunder er å forby hundetyper som pga av sine egenskaper kan være farlige for mennesker og dyr. Forbudet skal bidra til å fremme hundehold som ivaretar sikker-het, trygghet og alminnelig ro og orden.(20.08)

 • Act on Professional Transport by Motor Vehicle and Vessel (Professional Transport Act)

  02.08.2004 Reglement Samferdselsdepartementet

  Act on Professional Transport by Motor Vehicle and Vessel (Professional Transport Act) Chapter 1 General rules Chapter 2 Licences Chapter 3 Licensing authority Chapter 4 Transport services which may be operated without a licence Chapter 5 Public

 • Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

  12.07.2004 Reglement Samferdselsdepartementet

  Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og gjelder som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som står for transporten.

 • Utvalg skal vurdere utvidet DNA-registrering

  02.07.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  DNA-profiler har blitt et stadig viktigere bevis i straffesaker. Regjeringen har derfor 2. juli 2004 oppnevnt et eget utvalg for blant annet å vurdere om man bør utvide adgangen til å ta DNA-prøver. (02.07)

 • Høring - Antakelse av faste forsvarere - overføring av oppgave fra Justisdepartementet til et annet organ

  28.06.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Høring – Antakelse av faste forsvarere – overføring av oppgave fra Justisdepartementet til et annet organ Høringsfrist: 01.09.04

 • Høringsutkast - Forskrift om endringer i forskrift - regnskapsregler for føring av inntekter

  16.06.2004 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Høringsutkast Forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Fastsatt av Kommunal- og

 • Korrupsjon

  07.06.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Med korrupsjon siktes det vanligvis til å gi eller ta imot bestikkelser for å påvirke en avgjørelse eller handling.

 • Hvitvasking

  07.06.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Hvitvasking er handlinger som er egnet til å skjule den ulovlige opprinnelsen til penger eller annet som er - eller stammer fra - utbytte av straffbare handlinger.

 • Etiske grunnregler for Forsvarsdepartementet og Forsvaret

  18.05.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  (18.05.04) Forsvarsdepartementet har videreutviklet sine etiske retningslinjer for ansatte i forsvarssektoren som går over i stillinger i det private næringsliv. Se også pressemelding publisert 4. mars 2004.

 • Høring om forslag til endringer i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften

  04.05.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  (04.05.04) Forsvarsdepartementet har nå sendt på høring en rapport fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle fremme forslag til endringer i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften som kan styrke den enkeltes rettssikkerhet i

 • Forsvarets bistand til politiet

  26.04.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  Forsvarets bistand til politiet Prosedyrene for bistand til politiet er regulert i instruks for Forsvarets bistand til politiet, fastsatt ved Kongelig resolusjon av 28. februar 2003. Hovedpunkter i instruksen er: Instruksen legger til grunn at

 • Innføring av automatmonopol for Norsk Tipping

  16.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  ESA har åpnet sak mot Norge for å vurdere vedtaket om å innføre automatmonopol opp mot Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

 • Europeisk kulturhovedstad

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  EU peker årlig ut en eller to byer som får status som europeiske kulturhovedsteder. Formålet med de europeiske kulturhovedsteder er å bidra til å knytte Europas befolkning tettere sammen, og å sette fokus på mangfoldet i europeiske kulturer.

 • EUs kulturprogram Kultur 2000 (2000-2006)

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  Formålet med EUs kulturprogram er å arbeide for et felles europeisk kulturområde som er kjennetegnet av kulturelt mangfold og felles kulturarv. Programmet gir økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter på kulturområdet. EU har vedtatt å forlenge

 • Gjennomføring av opphavsrettsdirektivet

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet skal gjennomføres i den norske åndsverkloven. Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk.

 • EUs politikk vedrørende digital kringkasting

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  EU har satt i gang en prosess med sikte på harmonisering av regelverk for å lette overgangen fra analog til digital formidling av fjernsyn og radio.

 • Den europeiske fjernsynskonvensjonen

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  Europarådet arbeider med revisjon av Den europeiske fjernsynskonvensjonen.

 • Personopplysningsloven

  31.03.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Personopplysningsloven Tolkningsuttalelser: § 3 Foreleggelse av spørsmål vedrørende personvern og ytringsfrihet § 6 Avklaring av forholdet mellom personopplysningsloven og offentlighetsloven § 8 Datatilsynets lovtolkning § 11 Personopplysningsloven

 • Orakel - arkiv informasjon

  19.03.2004 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Informasjonsarkiv Presentasjon av Scott H. Jacobs, Jacobs & Associates Presentasjon av Per Tervahauta, SimpLex-enheten i Näringsdepartementet i Sverige Presentasjon

 • Ny forskrift om forvaring

  17.03.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye forskriften om forvaring skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet fra den forvaringsdømte. Samtidig skal den forvaringsdømte gis mulighet til å endre sin adferd og tilpasse seg et liv i frihet.(17.03)

 • Endringer i lov om elektronisk signatur

  10.03.2004 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

 • Consultation – Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health

  02.03.2004 Rules Ministry of Foreign Affairs

  Consultation – Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (excerpts) Enclosed please find a consultation paper on the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement

 • Agreement between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Innovation Norway

  02.03.2004 Rules Ministry of Foreign Affairs

  Agreement between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Innovation Norway Chapter 1 – Introductory Provisions Article 1. Parties to the agreement The parties to this agreement are the Norwegian Ministry of Foreign Affairs [

 • Láhka geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođaláhka).

  24.02.2004 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Láhka geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođaláhka). Lága geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođalága) jorgalus lea ođasmahttojuvvon oktan rievdadusaiguin mat leat lága bokte mearriduvvon

 • Láhka guovvamánu 10. b. 1967 hálddašanáššiid meannudanvuogi birra (hálddašanláhka)

  24.02.2004 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta