Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 251-300 av 307 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utdir_vedlB_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 1 - Inspektorater, befalsutdanning, mannskaps-utdanning, fellesutdanning og felles ingeniørtjenester 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av brig Ivar Aasen, TRENR Rådg Trond Heimvik FD II, komkapt Tor Jørgen Melien FD III

 • Utdir_vedlA_02102000

  02.10.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

  Organisering av og deltakere i fellesprosjektet 1 Organisering 2 Beslutningsgruppen 2.1 FD Departementsråd John Lunde Stabsdirektør Morten Tiller Ekspedisjonssjef Finn Landsverk. 2.2 FO

 • Utredningsdirektiv for omorganisering av Forsvaret på grunnlag av Forsvarsstudie 2000 og innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg

  04.09.2000 Reglement Forsvarsdepartementet

 • Lover og regler for Olje og Gass

  21.08.2000 Reglement Olje- og energidepartementet

  Nedenfor er en oversikt over sentrale lover og forskrifter på olje og gass-avdelingens fagområde: Petroleumsvirksomhet Lov av 18. august 2006 nr. 61 om beredskapslagring av petroleumsprodukt i fulltekst hos Lovdata. Forskrift om beredskapslagring av

 • Lover og regelverk EV

  21.08.2000 Reglement Olje- og energidepartementet

  Lover og regelverk Nedenfor er en oversikt over alle lover som ligger under Energi- og vassdragsavdelingens ansvarsområde. De viktigste forskriftene for den enkelte lov er også inkludert. Industrikonsesjonsloven Industrikonsesjonsloven i fulltekst

 • Vedtak til lov om endringar i opplæringslova

  25.07.2000 Reglement Kunnskapsdepartementet

 • Lover og regelverk

  14.07.2000 Reglement Olje- og energidepartementet

  Lover og regelverk For en komplett oversikt over alle forskriftene som Olje- og energidepartementet har ansvaret for, kan du klikke her. Leter du etter andre lover som er relatert til Olje- og energisektoren, kan du søke på Stiftelsen Lovdatas sider

 • Forslag til forskrift om endringer i forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater.

  11.07.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslag til forskrift om endringer i forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater. I forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater gjøres følgende endringer: § 1 skal lyde: § 1. Typegodkjenning.

 • Sentrale endringer i våpenforskriftene

  07.07.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Informasjon til våpeneiere: 1. januar 2000 er det foretatt en del endringer i våpenforskriftene. Endringene ble foretatt etter ordinær høring, deriblant hos skytter- og jegerorganisasjoner som representerer det brede lag av våpeneiere i landet.

 • Orientering om endringar i rettergangs-lovgjevinga

  21.06.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Orientering om endringar i rettergangs-lovgjevinga Alle domstoler Alle advokatar Alle namsmenn Riksadvokaten Statsadvokatembeta Politidistrikta Vår ref: 00/3959 E/LST/bmj Dato 12.05.2000

 • EØS-direktiver på arbeidsmiljøområdet

  18.06.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  EØS-direktiver på arbeidsmiljøområdet Direktiver i Arbeidstilsynets regelverk EØS/EU-basen (Utenriksdepartementet)

 • Oversikt over ILO-konvensjoner som Norge har ratifisert

  18.06.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Oversikt over ILO-konvensjoner som er ratifisert, trådt i kraft og oppdaterte.

 • Andre lover

  23.05.2000 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Andre lover og forskrifter Lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) Lov om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og

 • SKIP-regelverk

  19.05.2000 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Skipsfart Lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Lov om måling av fartøyer. Lov om fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter. Lov om tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart. Lov

 • Minerallovgivning

  02.05.2000 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Minerallovgivning Lov om bergverk Forskrift til bergverksloven m.m. Lov om erverv av kalkstensforekomster Lov om erverv av kvartsforekomster Lov om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster Lov om vitenskapelig

 • Næringslovgivning

  02.05.2000 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringslovgivning Lov om erverv av næringsvirksomhet (Ervervsloven) Lov om registrering av foretak Lov om aksjeselskaper: § 1-1 tredje ledd § 4-6 annet punktum § 6-11 første ledd annet punktum § 6-23 tredje ledd § 8-10 annet ledd første punktum Lov

 • Lover og forskrifter under Nærings- og handelsdepartementet

  02.05.2000 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Lover og forskrifter Lover og forskrifter som sorterer under Nærings- og handelsdepartementet finnes på Lovdata: Lover Forskrifter

 • Forskrift 08.02.2000 om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler gitt av justisdepartementet i medhold av vergemålsloven § 63

  29.03.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forskrift 08.02.2000 om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler gitt av justisdepartementet i medhold av vergemålsloven § 63 § 1 Grensen for når overformynderiet plikter å forvalte umyndiges midler som nevnt i vergemålsloven §

 • Forskrift 08.02.2000 om plassering av umyndiges midler gitt av Justisdepartementet i medhold av vergemålsloven § 64 første ledd, 65 annet ledd og § 71 ( jfr. regj. resolusjon 10. november 1988 med senere endringer)

  29.03.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

 • Lov om lønnsplikt under permittering

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om lønnsplikt under permittering Lovtekst på Lovdata.

 • Lov om ferie med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om ferie med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lov om allmennaksjeselskaper (ansattes rett til å velge styremedlemmer)

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om allmennaksjeselskaper (ansattes rett til å velge styremedlemmer) Lovtekst på Lovdata.

 • Lov om aksjeselskaper (ansattes rett til å velge styremedlemmer)

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om aksjeselskaper (ansattes rett til å velge styremedlemmer) Lovtekst på Lovdata.

 • Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeisk samarbeidsutvalg m.v. med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeisk samarbeidsutvalg m.v. med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lenker til ajourførte lover hos Lovdata

  27.03.2000 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Lover som forvaltes av Sosial- og helsedepartementet (hos Lovdata) Denne oversikten inneholder lenker til ajourførte lover hos Lovdata. Stiftelsen Lovdata foretar en løpende ajourføring av lovteksten på grunnlag av nye endringer som vedtas av

 • Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lov om petroleumsvirksomhet, med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om petroleumsvirksomhet med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lover som forvaltes av Utenriksdepartementet (pekere til Lovdata)

  24.03.2000 Reglement Utenriksdepartementet

  Lover og sentrale forskrifter tilknyttet Utenriksdepartementet (hos Lovdata) Denne oversikten inneholder lenker til ajourførte lover og sentrale forskrifter hos Lovdata. Stiftelsen Lovdata foretar en løpende ajourføring av tekstene på grunnlag av

 • Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - endringer fra 1999 til 2000

  22.03.2000 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata – endringer fra 1999 til 2000 Forskriftene skal fastsettes som forskrifter for KOSTRA-kommunen for regnskaps- og rapportåret 2000. De kommuner som allerede har fastsatt

 • Forskrifter kommune 2000

  21.03.2000 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrifter kommune 2000 Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - KOSTRA - fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av lov om forsøk i offentlig forvaltning. 22.02.2000 Justeringer fra 29.10.99 til

 • Forskrifter kommune 1999

  21.03.2000 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrifter kommune 1999 Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - KOSTRA - fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av lov om forsøk i offentlig forvaltning. 15.01.1999 Hovedoversikter 15.01.1999 Balanse

 • Forskrifter fylkeskommune 2000

  21.03.2000 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrifter fylkeskommune 2000 Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - KOSTRA - fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av lov om forsøk i offentlig forvaltning. Revidert forsøksforskrift for

 • Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til Opplæringslova

  06.03.2000 Reglement Kunnskapsdepartementet

  ENDRINGER I FORSKRIFT 28. JUNI 1999 NR. 722 TIL OPPLÆRINGSLOVA I. Forskriftens § 4-21 skal lyde (endringene er kursivert): Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått treårig opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse i fag som ikkje

 • Nye reglar om aksjebrev og aksjeeigarbok

  01.03.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye reglar om aksjebrev og aksjeeigarbok Klikk her for å laste ned pdf-dokumentet. Hva er pdf?

 • Forskrift 08.02.2000

  08.02.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  FORSKRIFT 08.02.2000 OM GRENSE FOR NÅR OVERFORMYNDERIET SKAL FORVALTE UMYNDIGES MIDLER GITT AV JUSTISDEPARTEMENTET I MEDHOLD AV VERGEMÅLSLOVEN § 63 § 1 Grensen for når overformynderiet plikter å forvalte umyndiges midler som nevnt i vergemålsloven §

 • Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) med sentrale forskrifter

  07.02.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata. I Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) 7. desember 2001 fremmer Arbeids- og administrasjonsdepartementet forslag for Stortinget om endringer i

 • Utredndir_vedlB

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 1 - Inspektorater, befalsutdanning, mannskaps-utdanning, fellesutdanning og felles ingeniørtjenester 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Brig Ivar AasenTRENR Avd dir Kjersti Klæboe FD II, Komkapt Tor Jørgen Melien FD

 • Utredndir_vedlA

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Organisering av og deltakere i fellesprosjektet 1 Organisering 2 Beslutningsgruppen 2.1 FD Departementsråd John Lunde Stabsdirektør Morten Tiller Ekspedisjonssjef Finn Landsverk. 2.2 FO

 • Utredndir_vedlF

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Operativ virksomhet Arbeidsgruppe 5 - Nasjonal kommandostruktur 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Jo Gade FO/SENST Medlemmer: Avd dir Bård Bredrup Knutsen FD II - alternativ støtte oblt Iver Tokstad FD II Rådg Jon Fitje FD II - alternativ

 • Utredndir_vedlJ

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Kompetansegruppe EBA 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Regdir Olaf DobloughFBT/Ø Medlemmer: Udir Stig RøgebergFD IV Rådg Bente LinderudFD IV Seksjsj Carl Oscar PedersenFBT/H S rådgiver Bjørn BergesenFBT/H repr FBT Maj Arnfinn KlevenFO/F Maj Terje

 • Utredndir_vedlH

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Logistikk og diverse Arbeidsgruppe 7 - Konsekvenser for regionale og lokale lager- og verksteder 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Ob Arne Dahlberg HFK Medlemmer: Rådg Per MorstadFD III Rådg Anders T GundersenFDIV Oblt Jens P SørensenFO/F Maj Sven

 • Utredndir_vedlD

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 3 - Felles forvaltningsutdanning Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Petter AskFO/Ø Medlemmer: Rådg Tor Herman HagenFD IV Rådg Trond HilmoFD III Maj Stig MyrvangHFS Orlkapt Erling DanielsenSST Maj Lasse SandøFO/Ø

 • Utredndir_vedlC

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 2 - Utdanning og styrkeproduksjon for HV 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av: Oblt Bjørn Ganger FD III Medlemmer: Rådg Torkel Brekke FD II Oblt Iver TokstadFD II Maj Tommy RanumØR Orlkapt Per Anders BakkeSST Maj Tor

 • Utredndir_vedlE

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 4 - Felles vernepliktsforvaltning og rulleføring 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Brig Ole Sannes VPV Medlemmer: Rådg Tor Herman Hagen FD IV Rådg Morten Rognmo FD III reprVPV Kapt Per BergstrømAR Komkapt Arild

 • Utredndir_vedlL

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Logistikk og diverse Arbeidsgruppe 8 - Forsvarets musikk 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av … FD. Medlemmer: Rådg Trude ValakerFD III Fkons Trine HinnaFD IV Orlkapt Arne KvaløFO/P Maj Tom NettFMKV Arbeidsgruppen gis etter anmodning støtte fra

 • Utredndir_vedlG

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Operativ virksomhet Arbeidsgruppe 6 - Relokalisering og drift av operativ virksomhet i fred 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Trygve Bruun TRSD Understående fra FD deltar i arbeidsgruppen og støtter undergruppene: Komkapt Geir Gade FD II Rådg

 • Utredndir_vedlK

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Retningslinjer for arbeidsgruppenes anbefalinger Arbeidsgruppene skal analysere de respektive oppdrag og presentere analysen for koordineringsgruppen innen 15. september 2000. Arbeidsgruppene skal innenfor samme frist også presentere en komplett

 • Forskrift av 24. august 1999 om justering

  24.08.1999 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet