Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 151-200 av 334 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Avtale om bistand til bygging av internatskole i Beslan

  21.06.2005 Reglement Utenriksdepartementet

  Under statsminister Kjell Magne Bondeviks besøk i Moskva 19.-21.juni ble det undertegnet en avtale om norsk bistand til bygging av en internatskole i Beslan. (22.06)

 • Revidert instruks for forsvarssjefen

  27.05.2005 Reglement Forsvarsdepartementet

  Revidert instruks for forsvarssjefen (Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 28. november 2003, med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet. Fremmet av Forsvarsdepartementet.) I Forsvarssjefen er landets høyeste militære embetsmann og

 • The Planning and Building Act

  04.04.2005 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Act of 14 June 1985 No. 77, with amendments in force 1 April 2005 (04.04.2005)

 • Regulations No. 1500 of 11 December 2003 regarding a voluntary registration scheme for practitioners of alternative treatment

  04.04.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Regulations No. 1500 of 11 December 2003 regarding a voluntary registration scheme for practitioners of alternative treatment The document is to be found in PDF

 • Act No. 64 of 27 June 2003 relating to the alternative treatment of disease, illness, etc.

  04.04.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Act No. 64 of 27 June 2003 relating to the alternative treatment of disease, illness, etc. The document is to be found in PDF

 • Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet

  30.03.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgs­departementet. Videre vises det til vedlagte Kgl. res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en

 • Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn

  30.03.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Videre vises det til vedlagte Kgl.res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en følge av

 • Rammeplan for videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive, og matematikkopplæring — 30 studiepoeng

  03.03.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Rammeplan for videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive, og matematikkopplæring – 30 studiepoeng Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 28.02.05 Saksnr. 200306372 Formål og egenart Videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive og

 • Retningslinjer for konsernregnskap

  03.02.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Til statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200404323-/GAN 03.02.05 Retningslinjer for konsernregnskap Vi viser til departementets rundskriv F-12-04 pkt. 1.5 og 10.1 om frister og rapportering av regnskapsmateriale til

 • Dekning av advokatutgifter for ofre i utlandet

  23.12.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Norske myndigheter ser svært alvorlig på at nordmenn som har vært utsatt for grove straffbare handlinger i utlandet får mangelfull bistand til advokat. (23.12)

 • Utlevering av lovbrytere

  20.12.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlevering av lovbrytere Utlevering er et internasjonalt samarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg straffeforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til et annet land. Utlevering innebærer en tvangsmessig overføring av en person som er

 • Stadfestelse av testament

  20.12.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Stadfestelse av testament Justisdepartementet stadfester testament som er utferdiget i medhold av arveloven §§ 33, 34, 48, og 73. Etter arveloven § 34 kan arvelater, dersom arvingen har gjort seg skyldig i en straffbar handling mot arvelater, eller

 • Agreement between EU and Norway establishing a Framework for the Participation of Norway in the EU Crisis Management Operations

  03.12.2004 Reglement Utenriksdepartementet

  Agreement between The European Union and The Kingdom of Norway establishing a Framework for the Participation of The Kingdom of Norway in The European Union Crisis Management Operations THE EUROPEAN UNION, of the one part, and THE KINGDOM OF NORWAY,

 • Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)

  29.11.2004 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften) I -1065B Forskrift 21. desember 2001 nr 1477 Forskriften med merknader finner du her

 • Arbeidsgruppe for regelverksutvikling for tolking i straffesaker

  18.11.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  MANDAT Arbeidsgruppe for regelverksutvikling for tolking i forbindelse med straffesaker Regjeringen vil styrke det enkelte individs rettssikkerhet. Justisdepartementet har derfor besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens

 • Forskriftstekst - engelsk

  16.11.2004 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Regulation 11 October 2004 No 1396 on general application of wage agreements for some petroleum installations onshore. Established by the Tariff Board under the provision of Act 4 June 1993 No 58 relating to general application of wage agreements

 • The Tariff Board's decision on general application on wage agreements - case 1/2003

  16.11.2004 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

 • Action Plan to Combat Domestic Violence

  11.11.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Domestic violence must be prevented, combated and alleviated through measures to help and protect the victims and through treatment and prosecution of the perpetrators.

 • Regnskapsmal 2004

  08.11.2004 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Regnskapsmal 2004 Til universiteter og høyskoler Saksnr. 200406100 05.11.04 Årsregnskapet for 2004 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet i 2004 Departementet viser til brev av 4. desember 2003 angående

 • Utenriksdepartementets traktatregister

  02.11.2004 Reglement Utenriksdepartementet

  Oppdatert 05.12.17 Traktatregisteret gir informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i. Avtaletekster finnes i databasen for avtaler trådt i kraft for Norge fra og med november 1992. Avtaletekstene er hentet fra

 • Utvalg for sikring av kritisk infrastruktur

  29.10.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Det oppnevnes et utvalg som skal vurdere hvordan hensynet til rikets sikkerhet og vitale nasjonale interesser på best mulig vis kan ivaretas overfor virksomheter som ikke er offentlige. (29.10)

 • FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT 21. SEPTEMBER 1979 NR. 7 OM BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR UNDER KJØRING MED MOTORVOGN

  11.10.2004 Reglement Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet 08.10.04 FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT 21. SEPTEMBER 1979 NR. 7 OM BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR UNDER KJØRING MED MOTORVOGN Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2004 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni

 • Hovedpunkter i reglene om føring av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler (herunder aksjer i kraftselskap)

  30.09.2004 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Endring i regnskapsforskriften – Føring av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler (herunder aksjer i kraftselskap) Kommunal- og regionaldepartementet har den 22. september 2004 fastsatt regnskapsregler for føring av inntekter fra salg av

 • Offentlige anskaffelser

  24.09.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Offentlige anskaffelser Tolkningsuttalelser: § 7 a Uttalelse om plikten til å fremlegge dokumenter for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

 • Nytt konsept for investeringsstyring i Forsvaret

  08.09.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  (09.09.04) Som ledd i Forsvarets omstilling har Forsvarsdepartementet fra 15. juli 2004 iverksatt et nytt konsept for planlegging og gjennomføring av investeringsvirksomheten i forsvarssektoren. Konseptet skal bidra til en mer helhetlig og

 • Forsvarets policy for konseptutvikling og eksperimentering (Concept Development and Experimentation CDE) 2004

  27.08.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  Forsvarets policy for konseptutvikling og eksperimentering (Concept Development and Experimentation CDE) 2004 Forsvarsdepartementet fastsetter i dette policydokumentet retningslinjer for konseptutvikling og eksperimentering, et begrep som har sitt

 • ARF Forkortelser

  26.08.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  Anskaffelsesregelverk for Forsvaret - Forkortelser FORKORTELSER BETYDNING ACMP Army Material Command Pamphlet ADFTD Administrerende direktør Forsvarets tele og datatjeneste AQAP Allied Quality Assurance Publications AP Allied Publication ARF

 • Ny forskrift om hunder

  20.08.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Formålet med forskriften om hunder er å forby hundetyper som pga av sine egenskaper kan være farlige for mennesker og dyr. Forbudet skal bidra til å fremme hundehold som ivaretar sikker-het, trygghet og alminnelig ro og orden.(20.08)

 • Act on Professional Transport by Motor Vehicle and Vessel (Professional Transport Act)

  02.08.2004 Reglement Samferdselsdepartementet

  Act on Professional Transport by Motor Vehicle and Vessel (Professional Transport Act) Chapter 1 General rules Chapter 2 Licences Chapter 3 Licensing authority Chapter 4 Transport services which may be operated without a licence Chapter 5 Public

 • Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

  12.07.2004 Reglement Samferdselsdepartementet

  Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og gjelder som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som står for transporten.

 • Utvalg skal vurdere utvidet DNA-registrering

  02.07.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  DNA-profiler har blitt et stadig viktigere bevis i straffesaker. Regjeringen har derfor 2. juli 2004 oppnevnt et eget utvalg for blant annet å vurdere om man bør utvide adgangen til å ta DNA-prøver. (02.07)

 • Høringsutkast - Forskrift om endringer i forskrift - regnskapsregler for føring av inntekter

  16.06.2004 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Høringsutkast Forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Fastsatt av Kommunal- og

 • Korrupsjon

  07.06.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Med korrupsjon siktes det vanligvis til å gi eller ta imot bestikkelser for å påvirke en avgjørelse eller handling.

 • Hvitvasking

  07.06.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Hvitvasking er handlinger som er egnet til å skjule den ulovlige opprinnelsen til penger eller annet som er - eller stammer fra - utbytte av straffbare handlinger.

 • Etiske grunnregler for Forsvarsdepartementet og Forsvaret

  18.05.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  (18.05.04) Forsvarsdepartementet har videreutviklet sine etiske retningslinjer for ansatte i forsvarssektoren som går over i stillinger i det private næringsliv. Se også pressemelding publisert 4. mars 2004.

 • Høring om forslag til endringer i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften

  04.05.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  (04.05.04) Forsvarsdepartementet har nå sendt på høring en rapport fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle fremme forslag til endringer i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften som kan styrke den enkeltes rettssikkerhet i

 • Forsvarets bistand til politiet

  26.04.2004 Reglement Forsvarsdepartementet

  Forsvarets bistand til politiet Prosedyrene for bistand til politiet er regulert i instruks for Forsvarets bistand til politiet, fastsatt ved Kongelig resolusjon av 28. februar 2003. Hovedpunkter i instruksen er: Instruksen legger til grunn at

 • Innføring av automatmonopol for Norsk Tipping

  16.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  ESA har åpnet sak mot Norge for å vurdere vedtaket om å innføre automatmonopol opp mot Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

 • Europeisk kulturhovedstad

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  EU peker årlig ut en eller to byer som får status som europeiske kulturhovedsteder. Formålet med de europeiske kulturhovedsteder er å bidra til å knytte Europas befolkning tettere sammen, og å sette fokus på mangfoldet i europeiske kulturer.

 • EUs kulturprogram Kultur 2000 (2000-2006)

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  Formålet med EUs kulturprogram er å arbeide for et felles europeisk kulturområde som er kjennetegnet av kulturelt mangfold og felles kulturarv. Programmet gir økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter på kulturområdet. EU har vedtatt å forlenge

 • Gjennomføring av opphavsrettsdirektivet

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet skal gjennomføres i den norske åndsverkloven. Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk.

 • EUs politikk vedrørende digital kringkasting

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  EU har satt i gang en prosess med sikte på harmonisering av regelverk for å lette overgangen fra analog til digital formidling av fjernsyn og radio.

 • Den europeiske fjernsynskonvensjonen

  15.04.2004 Reglement Kulturdepartementet

  Europarådet arbeider med revisjon av Den europeiske fjernsynskonvensjonen.

 • Personopplysningsloven

  31.03.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Personopplysningsloven Tolkningsuttalelser: § 3 Foreleggelse av spørsmål vedrørende personvern og ytringsfrihet § 6 Avklaring av forholdet mellom personopplysningsloven og offentlighetsloven § 8 Datatilsynets lovtolkning § 11 Personopplysningsloven

 • Orakel - arkiv informasjon

  19.03.2004 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Informasjonsarkiv Presentasjon av Scott H. Jacobs, Jacobs & Associates Presentasjon av Per Tervahauta, SimpLex-enheten i Näringsdepartementet i Sverige Presentasjon

 • Ny forskrift om forvaring

  17.03.2004 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye forskriften om forvaring skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet fra den forvaringsdømte. Samtidig skal den forvaringsdømte gis mulighet til å endre sin adferd og tilpasse seg et liv i frihet.(17.03)

 • Endringer i lov om elektronisk signatur

  10.03.2004 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

 • Consultation – Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health

  02.03.2004 Reglement Utenriksdepartementet

  Consultation – Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (excerpts) Enclosed please find a consultation paper on the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement

 • Agreement between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Innovation Norway

  02.03.2004 Reglement Utenriksdepartementet

  Agreement between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Innovation Norway Chapter 1 – Introductory Provisions Article 1. Parties to the agreement The parties to this agreement are the Norwegian Ministry of Foreign Affairs [