Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 151-200 av 394 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanning Klikk her for lenke til Lovdata

 • Vedtak om fastsettelse av rentesatser for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2005

  24.01.2006 Reglement Finansdepartementet

  Vedtak om fastsettelse av rentesatser for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2005 Fastsatt av Finansdepartementet 24. januar 2006 med hjemmel i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26.

 • Egenbetaling ved universiteter og høyskoler (2005)

  20.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Egenbetaling ved universiteter og høyskoler. Klikk her for lenke til Lovdata

 • Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2005 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

  19.01.2006 Reglement Finansdepartementet

  Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2005 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

 • Kunngjøring av normrente for inntektsåret 2005 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

  19.01.2006 Reglement Finansdepartementet

  Kunngjøring av normrente for inntektsåret 2005 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen Vedtatt av Finansdepartementet 19. januar 2006 i henhold

 • Kunngjøring av normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntekstsåret 2005

  18.01.2006 Reglement Finansdepartementet

  Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2005 Metoden for beregning av normrenten etter skatteloven § 8-15 syvende ledd er fastsatti § 18-15-1 i Finansdepartementets forskrift til skatteloven.

 • Ny stykkprisforskrift

  13.01.2006 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  En ny forskrift om salær fra det offentlige til advo-kater etter faste satser (stykkpriser) er trådt i kraft. Forskriften innfører stykkpris i flere sakstyper, blant annet i fengslingssaker, tilståelsesdomsaker og for bistandsadvokat i

 • Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning

  10.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning. Klikk her for lenke til Lovdata

 • Act of 18 December 1987 relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services, Technology, etc.

  08.12.2005 Reglement Utenriksdepartementet

  Act of 18 December 1987 relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services, Technology, etc. § 1 The King may decide that goods and technology that may be of significance for other countries’ development, production or utilisation of

 • Endring av børsforskriften - opphevelse

  27.10.2005 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30 Fastsatt av Finansdepartementet 27. oktober 2005 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-7. I § 10-3 første ledd annet punktum oppheves. II

 • EØS-saker på justisområdet

  20.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Europeisk samarbeid EØS-saker på justisområdet EU-kommisjonens planer om et 14. selskapsrettsdirektiv Kommisjonen vurderer å foreslå et 14. selskapsdirektiv om overføring av selskapers registreringssted. Formålet med direktivet vil være å gi

 • Saker til behandling i EU og EØS

  20.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  På justisområdet finnes en rekke saksfelt som berøres av EØS-avtalen. EU har vedtatt flere rettsakter som gjør det nødvendig å endre norsk regelverk på enkelte områder.EØS-saker på justisområdetEU - andre saker på

 • Fylkesvis oversikt over budsjettpunktene

  14.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslaget til statsbudsjett for 2006 Fylkesvis oversikt over budsjettpunktene Akershus, Aust-Agder, Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms og Vestfold Den sivile rettspleien på grunnplanet Med "Den sivile rettspleien på grunnplanet" menes

 • Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006

  14.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006 Hvor mange saker anmeldes? I 2004 ble det til sammen anmeldt 407 377 lovbrudd i Norge, hvorav 70 prosent var anmeldte forbrytelser. Det ble anmeldt 5,3 prosent færre forbrytelser enn i

 • LÁHKA 1951-12-14 nr 03: Láhka njuoskaguliid gávppašeami birra.

  13.10.2005 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Råfiskloven

 • LÁHKA 1999-03-26 nr 15: Láhka guolástan- ja bivdinvuoigatvuođa birra (oassálastinláhka).

  13.10.2005 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Deltakerloven

 • LÁHKA 1983-06-03 nr 40: Láhka mearraguolásteami jna. birra

  13.10.2005 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  Saltvannsfiskeloven

 • Informasjonsutveksling om forskning

  07.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Nettverket har årlige møter for utveksling av ideer og informasjon om forskning på justissektorens område.

 • The Anti-Discrimination Act

  26.09.2005 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  The Act on prohibition of discrimination based on ethnicity, religion, etc. (the Anti-Discrimination Act) (unofficial translation)

 • Finnmárkkulága ovdahistorjjá dáhpáhusat

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmárkkulága barggu duogážin lea dárbu čilget stáhta gaskavuođa sámi álbmogii ja dohkkehit sámiid vuoigatvuođa geavahit ja ávkkástallat luondduvalljodagaid iežaset kultuvrra mielde.

 • Lága fápmuiboahtin

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Sihke ráđđehusa, Sámedikki ja Finnmárkku fylkkadikki viggamuššan lea ahte Finnmárkkuláhka galgá boahtit fápmui nu fargga go vejolaš. Almmatge fertejit muhtun ráhkkananbarggut dahkkojuvvot ovdal go dát sáhttá dáhpáhuvvat.

 • Milepæler i Finnmarkslovens forhistorie

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidet med Finnmarksloven har sin bakgrunn i behovet for å avklare statens forhold til det samiske folk, og for å anerkjenne samenes rett til bruk og utnyttelse av naturressurser i samsvar med sin kultur.

 • Nuppástusat eará lágain

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmárkkuláhka ii mielddisbuvtte nuppástusaid eará lágaide main lea mearkkašupmi Finnmárkkuopmodaga ráđđenvuoigatvuhtii eatnamiid badjel maid dat váldá badjelasas. Deaŧalaččamus nuppástusat dahkkojuvvojit bákteruvkeláhkii.

 • Endringer i andre lover

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmarksloven gjør noen endringer i andre lover som har betydning for Finnmarkseiendommens råderett over den grunnen den overtar. De viktigste endringene gjøres i bergverksloven.

 • Ikrafttredelse av loven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Både regjeringen, Sametinget og Finnmark fylkesting har som målsetning at Finnmarksloven skal tre i kraft så snart som mulig. Det er imidlertid en del forberedende arbeid som må gjøres før dette kan skje.

 • Forvaltning av fornybare ressurser

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Et av de viktigste formålene med loven er å gi befolkningen i Finnmark større innflytelse på forvaltningen av grunnen i fylket. Her kan du lese om dine rettigheter.

 • Finnmarkseiendommen

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Når Finnmarksloven trer i kraft, overføres all grunn i Finnmark som i dag forvaltes av Statskog SF til et nytt organ kalt Finnmarkseiendommen. Finnmarkseiendommen er et selvstendig rettssubjekt og vil i prinsippet eie grunnen på samme måte som

 • Kartlegging av eksisterende rettigheter

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter er et viktig element i Finnmarksloven. Det skal opprettes en kommisjon og en særdomstol for dette formålet.

 • Ođasmuvvi valljodagaid hálddaheapmi

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Okta deaŧalaččamus ulbmiliin lea addit Finnmárkku veahkadahkii stuorát váikkuhanfámu fylkka eanavuođu hálddaheapmái. Dáppe sáhtát lohkat iežat vuoigatvuođaid birra.

 • Finnmárkkuláhka — vástádusat muhtun dábálaš gažaldagaide

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Dáppe gávnnat vástádusaid muhtun dábálaš gažaldagaide Finnmárkkulága birra. Siidu ođasmahttojuvvo jotkkolaččat.

 • Ingen inngrep i eksisterende rettigheter

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmarksloven innebærer ikke endringer i bruks- og eierrettigheter til grunnen i Finnmark utover overføringen av eiendom fra Statskog SF til Finnmarkseiendommen.

 • Hovedinnholdet i Finnmarksloven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte.

 • Spørsmål og svar om Finnmarksloven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om Finnmarksloven. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

 • Finnmárkkuopmodat

  13.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Go Finnmárkkuláhka boahtá fápmui, de sirdojuvvojit buot Statskog SFa dálá hálddahan eatnamat ođđa orgánii mii gohčoduvvo Finnmárkkuopmodahkan. Finnmárkkuopmodat lea iehčanas riektesubjeakta ja dat oamasta prinsihpas eanavuođu nugo ovttaskas

 • Leahkki vuoigatvuođat eai lihkahallojuvvo

  13.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmárkkuláhka ii nuppástuhte eana- ja oamasteaddjivuoigatvuođaid Finnmárkku eatnamii earret opmodagaid sirdima Statskog SFas Finnmárkkuopmodahkii.

 • Leahkki vuoigatvuođaid gárten

  13.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Leahkki vuoigatvuođaid gárten ja dohkkeheapmi lea deaŧalaš oassi Finnmárkkulágas. Galgá ásahuvvot komišuvdna ja sierraduopmostuollu dán várás.

 • Finnmárkkulága váldosisdoallu

  13.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmárkkulága ulbmil lea lágidit diliid nu ahte Finnmárkku eatnamat ja luondduvalljodagat hálddahuvvojit dássedis ja ekologalaččat suvdinnávccalaš vuogi mielde.

 • Broadcasting Act

  05.09.2005 Reglement Kulturdepartementet

  (Unofficial translation) September 2005 Act no. 127 of 4 December 1992 relating to Broadcasting (With subsequent amendments, most recently by Act No. 98 of 17 June 2005, entered into force from 1 July 2005) Cf. previous Acts: No. 13 of 24 June 1933,

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

  19.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Postboks 7800 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 29.07.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Senter for internasjonalisering av

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  19.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  NOKUT Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 29.07.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Utdannings- og

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler

  17.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Til Universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 01.08.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet oversender med

 • Krafttak mot barne- og ungdomskriminalitet

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Seks departement har gått sammen om en handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. Den inneholder 21 tiltak. Målet er å hindre at den enkelte utvikler en kriminell karriere, men også å beskytte omgivelsene mot kriminalitet begått av

 • Erfaring og aktuelle innsatsområder

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Erfaring og aktuelle innsatsområder Innsatsen mot barne- og ungdomskriminalitet har vært et satsingsområde gjennom flere år. En rekke aktører, både på statlig, regionalt og lokalt

 • Slik gjennomføres handlingsplanen

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Seks departementer har utarbeidet og finansierer planen "Sammen mot barne- og ungdoms-kriminalitet". Her finner du en oversikt over de 21 tiltakene som skal gjennomføres og kan også lese om hvordan arbeidet organiseres.

 • Lovgivning

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Lovgivning Lovbrytere under 15 år Barn under 15 år som begår alvorlig kriminalitet er en særlig utfordring for samfunnet. Straffeloven kan ikke benyttes: ”… ingen kan straffes for

 • Sektorenes ansvar for unge lovbrytere

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Sektorenes ansvar for unge lovbrytere Samfunnet må ta et helhetlig ansvar for å reagere overfor den enkelte unge lovbryter. Ulike offentlige sektorer har ansvar for barn og unge

 • The Norwegian Aquaculture Act

  09.08.2005 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  A presentation of the new Aquaculture Act, its background and main content.

 • Lov om universiteter og høyskoler (2005)

  01.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Lov om universiteter og høgskoler Klikk her for lenke til Lovdata

 • Endringsforskrift om innsending av årsregnskap mv.

  13.07.2005 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v. Fastsatt av Finansdepartementet 13. juli 2005 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om

 • Endringsforskrift - gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.

  12.07.2005 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2005 om ikrafttredelse av lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) del I, II og IV Fastsatt av Finansdepartementet

Til toppen