Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 151-200 av 390 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endring av børsforskriften - opphevelse

  27.10.2005 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30 Fastsatt av Finansdepartementet 27. oktober 2005 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-7. I § 10-3 første ledd annet punktum oppheves. II

 • EØS-saker på justisområdet

  20.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Europeisk samarbeid EØS-saker på justisområdet EU-kommisjonens planer om et 14. selskapsrettsdirektiv Kommisjonen vurderer å foreslå et 14. selskapsdirektiv om overføring av selskapers registreringssted. Formålet med direktivet vil være å gi

 • Saker til behandling i EU og EØS

  20.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  På justisområdet finnes en rekke saksfelt som berøres av EØS-avtalen. EU har vedtatt flere rettsakter som gjør det nødvendig å endre norsk regelverk på enkelte områder.EØS-saker på justisområdetEU - andre saker på

 • Fylkesvis oversikt over budsjettpunktene

  14.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslaget til statsbudsjett for 2006 Fylkesvis oversikt over budsjettpunktene Akershus, Aust-Agder, Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms og Vestfold Den sivile rettspleien på grunnplanet Med "Den sivile rettspleien på grunnplanet" menes

 • Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006

  14.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006 Hvor mange saker anmeldes? I 2004 ble det til sammen anmeldt 407 377 lovbrudd i Norge, hvorav 70 prosent var anmeldte forbrytelser. Det ble anmeldt 5,3 prosent færre forbrytelser enn i

 • LÁHKA 1951-12-14 nr 03: Láhka njuoskaguliid gávppašeami birra.

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Råfiskloven

 • LÁHKA 1999-03-26 nr 15: Láhka guolástan- ja bivdinvuoigatvuođa birra (oassálastinláhka).

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Deltakerloven

 • LÁHKA 1983-06-03 nr 40: Láhka mearraguolásteami jna. birra

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Saltvannsfiskeloven

 • G10 Proposal on Market Access

  11.10.2005 Rules Ministry of Foreign Affairs

  Norge har sammen med de andre G10-landene fremlagt et felles forslag i de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om importvernet for landbruksvarer. Forslaget ble presentert av den sveitsiske økonominister Joseph Deiss på

 • Informasjonsutveksling om forskning

  07.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Nettverket har årlige møter for utveksling av ideer og informasjon om forskning på justissektorens område.

 • The Anti-Discrimination Act

  26.09.2005 Rules Ministry of Labour and Social Affairs

  The Act on prohibition of discrimination based on ethnicity, religion, etc. (the Anti-Discrimination Act) (unofficial translation)

 • Finnmárkkulága ovdahistorjjá dáhpáhusat

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkulága barggu duogážin lea dárbu čilget stáhta gaskavuođa sámi álbmogii ja dohkkehit sámiid vuoigatvuođa geavahit ja ávkkástallat luondduvalljodagaid iežaset kultuvrra mielde.

 • Lága fápmuiboahtin

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Sihke ráđđehusa, Sámedikki ja Finnmárkku fylkkadikki viggamuššan lea ahte Finnmárkkuláhka galgá boahtit fápmui nu fargga go vejolaš. Almmatge fertejit muhtun ráhkkananbarggut dahkkojuvvot ovdal go dát sáhttá dáhpáhuvvat.

 • Milepæler i Finnmarkslovens forhistorie

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidet med Finnmarksloven har sin bakgrunn i behovet for å avklare statens forhold til det samiske folk, og for å anerkjenne samenes rett til bruk og utnyttelse av naturressurser i samsvar med sin kultur.

 • Nuppástusat eará lágain

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkuláhka ii mielddisbuvtte nuppástusaid eará lágaide main lea mearkkašupmi Finnmárkkuopmodaga ráđđenvuoigatvuhtii eatnamiid badjel maid dat váldá badjelasas. Deaŧalaččamus nuppástusat dahkkojuvvojit bákteruvkeláhkii.

 • Endringer i andre lover

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmarksloven gjør noen endringer i andre lover som har betydning for Finnmarkseiendommens råderett over den grunnen den overtar. De viktigste endringene gjøres i bergverksloven.

 • Ikrafttredelse av loven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Både regjeringen, Sametinget og Finnmark fylkesting har som målsetning at Finnmarksloven skal tre i kraft så snart som mulig. Det er imidlertid en del forberedende arbeid som må gjøres før dette kan skje.

 • Forvaltning av fornybare ressurser

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Et av de viktigste formålene med loven er å gi befolkningen i Finnmark større innflytelse på forvaltningen av grunnen i fylket. Her kan du lese om dine rettigheter.

 • Finnmarkseiendommen

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Når Finnmarksloven trer i kraft, overføres all grunn i Finnmark som i dag forvaltes av Statskog SF til et nytt organ kalt Finnmarkseiendommen. Finnmarkseiendommen er et selvstendig rettssubjekt og vil i prinsippet eie grunnen på samme måte som

 • Kartlegging av eksisterende rettigheter

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter er et viktig element i Finnmarksloven. Det skal opprettes en kommisjon og en særdomstol for dette formålet.

 • Ođasmuvvi valljodagaid hálddaheapmi

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Okta deaŧalaččamus ulbmiliin lea addit Finnmárkku veahkadahkii stuorát váikkuhanfámu fylkka eanavuođu hálddaheapmái. Dáppe sáhtát lohkat iežat vuoigatvuođaid birra.

 • Finnmárkkuláhka — vástádusat muhtun dábálaš gažaldagaide

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Dáppe gávnnat vástádusaid muhtun dábálaš gažaldagaide Finnmárkkulága birra. Siidu ođasmahttojuvvo jotkkolaččat.

 • Ingen inngrep i eksisterende rettigheter

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmarksloven innebærer ikke endringer i bruks- og eierrettigheter til grunnen i Finnmark utover overføringen av eiendom fra Statskog SF til Finnmarkseiendommen.

 • Hovedinnholdet i Finnmarksloven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte.

 • Spørsmål og svar om Finnmarksloven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om Finnmarksloven. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

 • Finnmárkkuopmodat

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Go Finnmárkkuláhka boahtá fápmui, de sirdojuvvojit buot Statskog SFa dálá hálddahan eatnamat ođđa orgánii mii gohčoduvvo Finnmárkkuopmodahkan. Finnmárkkuopmodat lea iehčanas riektesubjeakta ja dat oamasta prinsihpas eanavuođu nugo ovttaskas

 • Leahkki vuoigatvuođat eai lihkahallojuvvo

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkuláhka ii nuppástuhte eana- ja oamasteaddjivuoigatvuođaid Finnmárkku eatnamii earret opmodagaid sirdima Statskog SFas Finnmárkkuopmodahkii.

 • Leahkki vuoigatvuođaid gárten

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Leahkki vuoigatvuođaid gárten ja dohkkeheapmi lea deaŧalaš oassi Finnmárkkulágas. Galgá ásahuvvot komišuvdna ja sierraduopmostuollu dán várás.

 • Finnmárkkulága váldosisdoallu

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkulága ulbmil lea lágidit diliid nu ahte Finnmárkku eatnamat ja luondduvalljodagat hálddahuvvojit dássedis ja ekologalaččat suvdinnávccalaš vuogi mielde.

 • Broadcasting Act

  05.09.2005 Rules Ministry of Culture

  (Unofficial translation) September 2005 Act no. 127 of 4 December 1992 relating to Broadcasting (With subsequent amendments, most recently by Act No. 98 of 17 June 2005, entered into force from 1 July 2005) Cf. previous Acts: No. 13 of 24 June 1933,

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

  19.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Postboks 7800 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 29.07.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Senter for internasjonalisering av

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  19.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  NOKUT Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 29.07.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Utdannings- og

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler

  17.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Til Universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 01.08.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet oversender med

 • Krafttak mot barne- og ungdomskriminalitet

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Seks departement har gått sammen om en handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. Den inneholder 21 tiltak. Målet er å hindre at den enkelte utvikler en kriminell karriere, men også å beskytte omgivelsene mot kriminalitet begått av

 • Erfaring og aktuelle innsatsområder

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Erfaring og aktuelle innsatsområder Innsatsen mot barne- og ungdomskriminalitet har vært et satsingsområde gjennom flere år. En rekke aktører, både på statlig, regionalt og lokalt

 • Slik gjennomføres handlingsplanen

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Seks departementer har utarbeidet og finansierer planen "Sammen mot barne- og ungdoms-kriminalitet". Her finner du en oversikt over de 21 tiltakene som skal gjennomføres og kan også lese om hvordan arbeidet organiseres.

 • Lovgivning

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Lovgivning Lovbrytere under 15 år Barn under 15 år som begår alvorlig kriminalitet er en særlig utfordring for samfunnet. Straffeloven kan ikke benyttes: ”… ingen kan straffes for

 • Sektorenes ansvar for unge lovbrytere

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Sektorenes ansvar for unge lovbrytere Samfunnet må ta et helhetlig ansvar for å reagere overfor den enkelte unge lovbryter. Ulike offentlige sektorer har ansvar for barn og unge

 • The Norwegian Aquaculture Act

  09.08.2005 Rules Ministry of Trade, Industry and Fisheries

  A presentation of the new Aquaculture Act, its background and main content.

 • Lov om universiteter og høyskoler (2005)

  01.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Lov om universiteter og høgskoler Klikk her for lenke til Lovdata

 • Endringsforskrift om innsending av årsregnskap mv.

  13.07.2005 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v. Fastsatt av Finansdepartementet 13. juli 2005 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om

 • Endringsforskrift - gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.

  12.07.2005 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2005 om ikrafttredelse av lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) del I, II og IV Fastsatt av Finansdepartementet

 • Regulation 29 June 2005 on general application of wage agreements for construction sites in the Oslo Fjord Region

  30.06.2005 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Regulation 29 June 2005 on general application of wage agreements for construction sites in the Oslo Fjord Region Established by the Tariff Board under the provision of Act 4 June 1993 No 58 relating to general application of wage agreements etc. §

 • Forskriftsendring om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater.

  29.06.2005 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 7. november 1997 nr. 1150 om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater. Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2005 med hjemmel i lov av

 • Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger

  24.06.2005 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet forskrift om egne arbeidstidsregler for såkalte medleverordninger ved bo – og behandlingskollektiver. Forskriften vil tre i

 • Nordisk konvensjon om utlevering

  22.06.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  De nordiske landene har inngått en konvensjon om utlevering av lovovertredere. Dermed blir det lettere og raskere å utlevere dømte eller mistenkte personer mellom de nordiske land.

 • Avtale om bistand til bygging av internatskole i Beslan

  21.06.2005 Reglement Utenriksdepartementet

  Under statsminister Kjell Magne Bondeviks besøk i Moskva 19.-21.juni ble det undertegnet en avtale om norsk bistand til bygging av en internatskole i Beslan. (22.06)

 • Endringsforskrift til forskrifter til regnskapsloven

  17.06.2005 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v. og forskrift 16. desember 1998 nr. 1237 om årsregnskap for utenlandske foretak som driver

 • Revidert instruks for forsvarssjefen

  27.05.2005 Reglement Forsvarsdepartementet

  Revidert instruks for forsvarssjefen (Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 28. november 2003, med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet. Fremmet av Forsvarsdepartementet.) I Forsvarssjefen er landets høyeste militære embetsmann og

 • The Planning and Building Act

  04.04.2005 Rules Ministry of Local Government and Modernisation

  Act of 14 June 1985 No. 77, with amendments in force 1 April 2005 (04.04.2005)