Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 101-150 av 334 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift til rammeplan for ingeniørutdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for ingeniørutdanning. Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for helsesøsterutdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for helsesøsterutdanning Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for fysioterapeututdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for fysioterapeututdanning Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama. Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for ergoterapeututdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for ergoterapeututdanning Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for bioingeniørutdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for bioingeniørutdanning Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for barnevernspedagogutdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for barnevernspedagogutdanning Klikk her for lenke til Lovdata

 • Forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanning (2005)

  26.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanning Klikk her for lenke til Lovdata

 • Egenbetaling ved universiteter og høyskoler (2005)

  20.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Egenbetaling ved universiteter og høyskoler. Klikk her for lenke til Lovdata

 • Ny stykkprisforskrift

  13.01.2006 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  En ny forskrift om salær fra det offentlige til advo-kater etter faste satser (stykkpriser) er trådt i kraft. Forskriften innfører stykkpris i flere sakstyper, blant annet i fengslingssaker, tilståelsesdomsaker og for bistandsadvokat i

 • Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning

  10.01.2006 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning. Klikk her for lenke til Lovdata

 • Act of 18 December 1987 relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services, Technology, etc.

  08.12.2005 Reglement Utenriksdepartementet

  Act of 18 December 1987 relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services, Technology, etc. § 1 The King may decide that goods and technology that may be of significance for other countries’ development, production or utilisation of

 • EØS-saker på justisområdet

  20.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Europeisk samarbeid EØS-saker på justisområdet EU-kommisjonens planer om et 14. selskapsrettsdirektiv Kommisjonen vurderer å foreslå et 14. selskapsdirektiv om overføring av selskapers registreringssted. Formålet med direktivet vil være å gi

 • Saker til behandling i EU og EØS

  20.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  På justisområdet finnes en rekke saksfelt som berøres av EØS-avtalen. EU har vedtatt flere rettsakter som gjør det nødvendig å endre norsk regelverk på enkelte områder.EØS-saker på justisområdetEU - andre saker på

 • Fylkesvis oversikt over budsjettpunktene

  14.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslaget til statsbudsjett for 2006 Fylkesvis oversikt over budsjettpunktene Akershus, Aust-Agder, Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms og Vestfold Den sivile rettspleien på grunnplanet Med "Den sivile rettspleien på grunnplanet" menes

 • Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006

  14.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006 Hvor mange saker anmeldes? I 2004 ble det til sammen anmeldt 407 377 lovbrudd i Norge, hvorav 70 prosent var anmeldte forbrytelser. Det ble anmeldt 5,3 prosent færre forbrytelser enn i

 • Informasjonsutveksling om forskning

  07.10.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Nettverket har årlige møter for utveksling av ideer og informasjon om forskning på justissektorens område.

 • The Anti-Discrimination Act

  26.09.2005 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  The Act on prohibition of discrimination based on ethnicity, religion, etc. (the Anti-Discrimination Act) (unofficial translation)

 • Milepæler i Finnmarkslovens forhistorie

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidet med Finnmarksloven har sin bakgrunn i behovet for å avklare statens forhold til det samiske folk, og for å anerkjenne samenes rett til bruk og utnyttelse av naturressurser i samsvar med sin kultur.

 • Endringer i andre lover

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmarksloven gjør noen endringer i andre lover som har betydning for Finnmarkseiendommens råderett over den grunnen den overtar. De viktigste endringene gjøres i bergverksloven.

 • Ikrafttredelse av loven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Både regjeringen, Sametinget og Finnmark fylkesting har som målsetning at Finnmarksloven skal tre i kraft så snart som mulig. Det er imidlertid en del forberedende arbeid som må gjøres før dette kan skje.

 • Forvaltning av fornybare ressurser

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Et av de viktigste formålene med loven er å gi befolkningen i Finnmark større innflytelse på forvaltningen av grunnen i fylket. Her kan du lese om dine rettigheter.

 • Finnmarkseiendommen

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Når Finnmarksloven trer i kraft, overføres all grunn i Finnmark som i dag forvaltes av Statskog SF til et nytt organ kalt Finnmarkseiendommen. Finnmarkseiendommen er et selvstendig rettssubjekt og vil i prinsippet eie grunnen på samme måte som

 • Kartlegging av eksisterende rettigheter

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter er et viktig element i Finnmarksloven. Det skal opprettes en kommisjon og en særdomstol for dette formålet.

 • Ingen inngrep i eksisterende rettigheter

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Finnmarksloven innebærer ikke endringer i bruks- og eierrettigheter til grunnen i Finnmark utover overføringen av eiendom fra Statskog SF til Finnmarkseiendommen.

 • Hovedinnholdet i Finnmarksloven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte.

 • Spørsmål og svar om Finnmarksloven

  14.09.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om Finnmarksloven. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

 • Broadcasting Act

  05.09.2005 Reglement Kulturdepartementet

  (Unofficial translation) September 2005 Act no. 127 of 4 December 1992 relating to Broadcasting (With subsequent amendments, most recently by Act No. 98 of 17 June 2005, entered into force from 1 July 2005) Cf. previous Acts: No. 13 of 24 June 1933,

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

  19.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Postboks 7800 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 29.07.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Senter for internasjonalisering av

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  19.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  NOKUT Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 29.07.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Utdannings- og

 • Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler

  17.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Til Universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200406531-/GAN 01.08.2005 Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet oversender med

 • Krafttak mot barne- og ungdomskriminalitet

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Seks departement har gått sammen om en handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. Den inneholder 21 tiltak. Målet er å hindre at den enkelte utvikler en kriminell karriere, men også å beskytte omgivelsene mot kriminalitet begått av

 • Erfaring og aktuelle innsatsområder

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Erfaring og aktuelle innsatsområder Innsatsen mot barne- og ungdomskriminalitet har vært et satsingsområde gjennom flere år. En rekke aktører, både på statlig, regionalt og lokalt

 • Slik gjennomføres handlingsplanen

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Seks departementer har utarbeidet og finansierer planen "Sammen mot barne- og ungdoms-kriminalitet". Her finner du en oversikt over de 21 tiltakene som skal gjennomføres og kan også lese om hvordan arbeidet organiseres.

 • Lovgivning

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Lovgivning Lovbrytere under 15 år Barn under 15 år som begår alvorlig kriminalitet er en særlig utfordring for samfunnet. Straffeloven kan ikke benyttes: ”… ingen kan straffes for

 • Sektorenes ansvar for unge lovbrytere

  15.08.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) Sektorenes ansvar for unge lovbrytere Samfunnet må ta et helhetlig ansvar for å reagere overfor den enkelte unge lovbryter. Ulike offentlige sektorer har ansvar for barn og unge

 • The Norwegian Aquaculture Act

  09.08.2005 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

  A presentation of the new Aquaculture Act, its background and main content.

 • Lov om universiteter og høyskoler (2005)

  01.08.2005 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Lov om universiteter og høgskoler Klikk her for lenke til Lovdata

 • Regulation 29 June 2005 on general application of wage agreements for construction sites in the Oslo Fjord Region

  30.06.2005 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Regulation 29 June 2005 on general application of wage agreements for construction sites in the Oslo Fjord Region Established by the Tariff Board under the provision of Act 4 June 1993 No 58 relating to general application of wage agreements etc. §

 • Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger

  24.06.2005 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet forskrift om egne arbeidstidsregler for såkalte medleverordninger ved bo – og behandlingskollektiver. Forskriften vil tre i

 • Nordisk konvensjon om utlevering

  22.06.2005 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  De nordiske landene har inngått en konvensjon om utlevering av lovovertredere. Dermed blir det lettere og raskere å utlevere dømte eller mistenkte personer mellom de nordiske land.

Til toppen