Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 51-100 av 376 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om oppfølging og erstatning for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner

  13.07.2010 Reglement Forsvarsdepartementet

  Fastsatt av Forsvarsdepartementet 30. juni 2010 med hjemmel i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret §§ 12a og 12b.

 • Instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret

  25.06.2010 Reglement Forsvarsdepartementet

  Instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret. Fastsatt 29. april 2010 av Forsvarsdepartementet i medhold av instruksjonsmyndighet.

 • Retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg

  22.01.2010 Reglement Forsvarsdepartementet

  Retningslinjene gjelder for bruk i forsvarssektoren med virkning fra og med 5. januar 2010. Forsvarsdepartementets retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg, datert 29. desember 2008, settes samtidig ut av kraft.

 • Prosjektstøtte

  20.01.2010 Reglement Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet tildeler prosjektstøtte over Prop. 1 S kapittel 1719, post 71. Prosjektstøtte tildeles til konkrete, tidsavgrensede aktiviteter, arrangementer og/eller møter i regi av frivillige organisasjoner hvilket som hovedregel går ut

 • Erstatnings- og forsikringsordninger

  06.01.2010 Reglement Forsvarsdepartementet

  På denne siden blir det gitt informasjon fra Forsvarsdepartementet om erstatnings- og forsikringsordninger generelt, og særlig om rettighetene til vernepliktige og deltakere i internasjonale operasjoner.

 • Instruks om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta

  13.06.2008 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Instruksen gjev reglar for innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold for bustadhus. Elles gjeld lov av 20.12.1996 nr.106, lov om tomtefeste. Vedteke ved kongeleg resolusjon 14. september 2007, med endring av kongeleg resolusjon av 13.

 • Forskrifter til universitets- og høyskoleloven

  29.01.2008 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Forskrifter til universitets- og høyskoleloven som gjelder bant annet krav til bachelorgrad, rammeplaner, akkreditering, evaluering og godkjenning, opptak, studier og eksamen, felles klagenemnd og egenbetaling.

 • Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

  21.12.2007 Reglement Kunnskapsdepartementet

  Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 12-4, og trer i kraft 1. januar 2008.

 • IKT i Forsvaret

  11.09.2007 Reglement Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet presenterer her "Konsept for styring av elektronisk informasjon i Forsvaret", "Policy for militær tilpasning og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret" og "Beskrivelse av programområdet

 • Søknadsskjema for driftsstøtte 2007

  20.04.2007 Reglement Forsvarsdepartementet

  Søknadsskjema for driftsstøtte 2008 Forsvarsdepartementet gir støtte til en rekke frivillige organisasjoner for å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Forsvarsdepartementet viderefører støtten til

 • Vedtekter for Svalbards miljøvernfond

  08.03.2007 Reglement Klima- og miljødepartementet

  Fastsatt av Miljøverndepartementet 8. mars 2007 med hjemmel i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 § 98. Sist endret 12. mai 2013.

 • Framework

  27.02.2007 Reglement Olje- og energidepartementet

  New production licences: Agreement concerning petroleum activities Enclosure to production licence Production licences 1972 - 2006: Existing production licences 1972 - 2006 Enclosure to

 • Konsesjonsverk

  27.02.2007 Reglement Olje- og energidepartementet

  Nye tillatelser: Avtale for petroleumsvirksomhet Vedlegg til utvinningstillatelse Tillatelser fra 1972 - 2006 Eksisterende utvinningstillatelser 1972 - 2006 Vedlegg til utvinningstillatelse

 • Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2006

  08.02.2007 Reglement Finansdepartementet

  Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet led bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2006 Fastsatt av Finansdepartementet 8. februar 2007 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring

 • Ikraftsettingsvedtak av finansieringsvirksomhetsloven og banksikringsloven

  22.12.2006 Reglement Finansdepartementet

  Ikraftsetting av lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig

 • Kongelig resolusjon - Forskrift om endring av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

  22.12.2006 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nytt konsesjonsverk

  20.12.2006 Reglement Olje- og energidepartementet

  Nytt konsesjonsverk Nye tillatelser (pdf format) Avtaler for petroleumsvirksomhet Avtale vedlegg: A. Samarbeidsavtale og B. Regnskapsavtale Tillatelser fra 1972 – 2006 (pdf format)

 • Endringer i børsforskriften

  20.12.2006 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endringer i forskrift 17. januar 1994 nr. 30: børsforskrift Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet (børsloven) §§ 5-6 annet ledd. I I forskrift 17. januar 1994 nr.

 • Endring av bokføringsforskriften

  20.12.2006 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 og 16 og lov 19.

 • Forskrift 15. desember 2006 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet

  15.12.2006 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift 15. desember 2006 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 27 nr. 3. I Finansdepartementets myndighet

 • Endring av revisorforskriften

  15.12.2006 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 3-6. Jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv

 • Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift

  14.12.2006 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2006 med hjemmel i Stortingets vedtak 28. november 2006 nr. 52 om fastsetting av

 • Endringsforskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

  14.12.2006 Reglement Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om

 • Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2007

  06.12.2006 Reglement Finansdepartementet

  Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2007 Dokumentet kan du lese her i pdf-format.

 • Lov om statens oppkrevere m.v

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v. Jfr. tidligere Kammer-Rets-Ordning 18 mars 1720 Kap. I § 5 (for så vidt angår ansvaret overfor staten) og Kap. III §§ 1-4 og 6-9, forordning 31 des 1742 §§ 5 og 6, lover 8 mai

 • Endringslov til sentralbankloven m.fl.

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering oppheves. Lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til

 • Endringslov til forsikringsvirksomhetsloven (2003-12-19-121)

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.) Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid. Kongen kan fastsette

 • Endringslov til finansieringsvirksomhetsloven (2005-06-10-43)

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i

 • Endringslov til folketrygdloven

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjerast følgjande endringar: § 3-15 andre ledd ny bokstav e, § 23-3 andre ledd nr. 1 bokstav a, Endringa under I tek til å

 • Endringslov til forsikringsloven

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning) Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Kongen kan fastsette overgangsregler. Les loven

 • Endringslov til enhetsregisterloven

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringar i lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret Alle skattytere som ved ikrafttredelse av loven her er registrert i Skattedirektoratets register over etterskuddspliktige skattytere, og som ikke allerede er registrert i

 • Endringslov til kulml., hevdsl. og ekstl.

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, lov 9. desember 1966 nr. 1 om hevd og lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til

 • Endringslov til verdipapirfondloven mv.

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Kongen kan gi overgangsbestemmelser. Les loven på Lovdata Vi

 • Endringslov til regnskapsloven mv. (2004-12-10-81)

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.) Jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10b (forordning (EF) nr.

 • Lov om Statens pensjonsfond

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond skal understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter. Statens pensjonsfond forvaltes av

 • Endringslov til finansloven

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk) I lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker gjøres følgende endring: § 25 oppheves. I lov 24. mai 1961 nr. 2 om

 • Endringslov til fjerningsutgiftsfordelingsloven

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov av 25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen. I lov av 25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen gjøres følgende

 • Endringslov til skatteloven m.m.

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i skatteloven m.m. Ved ikrafttredelse av endringene under VII gjelder følgende overgangsregel: Til skatteloven § 2-1 fjerde ledd: En person som har tatt opphold i utlandet og som ikke er skattepliktig til riket ved utløpet av

 • Endringslov til eiendomsmeglingsloven

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Lovendringene trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelser kan settes i kraft til ulik tid. Personer og foretak som har betydelig eierandel i

 • Lov om pensjonsrettigheter innen EØS

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Denne loven har som formål å ivareta rettighetene i supplerende pensjonsordninger for arbeidstakere og

 • Endringslov til finansieringsvirksomhetsloven (2002-12-13-77)

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet) Loven gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Finansieringsforetak som ved lovens

 • Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter Se lov 12 juni 1981 nr. 61. - Jfr. tidligere lover 14 juni 1816, 9 aug 1918 nr. 6 § 12, 11 aug 1924 nr. 1 (med tilleggslover 22 april 1927 nr. 1, 19 mai 1933 nr. 9, 25 juni 1937 nr. 23, 4 juni 1938 nr.

 • Endringslov til finansieringsvirksomhetsloven (2003-06-20-42)

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner) Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i

 • Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om finansiell sikkerhetsstillelse Lovens formål er å styrke det finansielle markedet og ivareta hensynet til finansiell stabilitet ved å bidra til sikker, ordnet og effektiv finansiell sikkerhetsstillelse. Loven gjelder avtaler om finansiell

 • Valutaregisterloven

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) Formålet med loven er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling, ved at

 • Endringslov til forsikringsvirksomhetsloven (2004-12-10-80)

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet) I lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet gjøres følgende endringer: § 1-1 nytt siste ledd. Kongen kan gi nærmere regler om takseringstjenester i

 • Endringslov til regnskapsloven mv. (2005-06-10-46)

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelsene i loven kan settes i kraft til ulik tid.

 • Enhetsregisterloven

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om Enhetsregisteret Denne lov skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et

 • Lov om granskningskommisjon for bankkrisen

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen Taushetsplikten etter følgende bestemmelser gjelder ikke overfor Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen, som ble nedsatt av Stortinget 30. mai 1997: Lov av 7. desember 1956 nr. 1 om

 • Lov om statens premieobligasjonslån

  30.11.2006 Reglement Finansdepartementet

  Lov om adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier skal ikke være til hinder for, at lån, som opptas for statskassens regning, emitteres som premieobligasjonslån ved utstedelse og utbydelse til

Til toppen