Søk i tolkningsuttalelser

Det finnes også en strukturert oversikt: Tolkningsuttalelser etter rettsområde, lov m.m.

Viser 1851-1877 av 1877 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • §§ 28 og 34 - Vurdering av om fylkesmannens vedtak i klagesak blir å anse som vedtak i førsteinstans med klageadgang

  03.12.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/12927 E EA/JGS Dato: 03.12.1996 Vurdering av om fylkesmannens vedtak i klagesak blir å anse som vedtak i førsteinstans med klageadgang Vi viser til Miljøverndepartementets brev 7 november 1996. Saken gjelder klagerett på

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • §§ 28, 29 og 40 - Spørsmål om odelsloven § 29 tredje ledd

  02.12.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/11290 E LST/JS Dato: 02.12.1996 Spørsmål om odelsloven § 29 tredje ledd Vi viser til Landbruksdepartementets brev 30 september 1996 og brev fra Fylkesmannen i Buskerud til Landbruksdepartementet 22 januar 1996, med spørsmål om

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Odelslova

 • Generelt - Namsmyndighet ved innkreving av avfallsgebyr

  29.11.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/06661 E LST/JEW Dato: 29.11.96 Namsmyndighet ved innkreving av avfallsgebyr Vi viser til brev 5 august 1996 med spørsmål om innkreving av avfallsgebyr etter forurensningsloven § 34, i tilfeller hvor en kommune velger å

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Tvangsfullbyrdelsesloven

 • § 34 - Namsmyndighet ved innkreving av avfallsgebyr

  29.11.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/06661 E LST/JEW Dato: 29.11.96 Namsmyndighet ved innkreving av avfallsgebyr Vi viser til brev 5 august 1996 med spørsmål om innkreving av avfallsgebyr etter forurensningsloven § 34, i tilfeller hvor en kommune velger å

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forurensningsloven

 • § 18 - Skillet næringsdrivende/ikke-næringsdrivende i personregisterlovens kapittel 5

  12.11.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/9528 E EA/AS Dato: 12.11.1996 Skillet næringsdrivende/ikke-næringsdrivende i personregisterlovens kapittel 5 Vi viser til Datatilsynets brev av 9 august 1996 vedrørende skillet næringsdrivende/ikke-næringsdrivende i lov 9 juni

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Personregisterloven

 • § 35 - Fornebu - forholdet til Oslo kommune

  11.11.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/10447 E EA Dato: 11.11.1996 Fornebu - forholdet til Oslo kommune Vi viser til Administrasjonsdepartementets brev 6 september d å hvor det reises enkelte spørsmål vedrørende grunnlaget for statlig ekspro­priasjon av deler av

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Plan- og bygningsloven (1985)

 • § 2 - Fornebu - forholdet til Oslo kommune

  11.11.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  1996/10447 E EA Dato: 11.11.1996 Fornebu - forholdet til Oslo kommune Vi viser til Administrasjonsdepartementets brev 6 september d å hvor det reises enkelte spørsmål vedrørende grunnlaget for statlig ekspro­priasjon av deler av Fornebuområdet. 1

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Oreigningsloven

 • § 11-14 - Regnskapsregisteret - forståelse av aksjeloven § 11-14

  31.10.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/11575 E TO/AR Dato: 31.10.1996 Regnskapsregisteret - forståelse av aksjeloven § 11-14 Vi viser til brev 2 oktober 1996 angående fortolkningen av aksjeloven § 11-14 annet ledd første punktum. Bestemmelsen setter som vilkår for

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Aksjeloven 1976

 • § 41 - Omfanget av representasjonsretten i ekteskapsloven § 41

  30.10.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/10510 E KJR/JEW Dato: 30.10.1996 Omfanget av representasjonsretten i ekteskapsloven § 41 Vi viser til brev 9 september 1996 med spørsmål om bestilling av en fjernsynslisens omfattes av begrepet "vanlige avtaler om det daglige

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Ekteskapsloven

 • § 33 - Forvaltningsloven § 33 annet ledd – klageren får delvis medhold i underinstansen

  15.10.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/5891 E ILB/MH Dato: 15. oktober 1996 Forvaltningsloven § 33 annet ledd – klageren får delvis medhold i underinstansen Vi viser til brev 2 og 15 mai 1996 og beklager sent svar. Justisdepartementet antar at underinstansen i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • §§ 96, 97 og 105 - Utkast til ot prp om sanksjoner mot overtredelse av eierskapsregler og forskrift om kringkasting

  16.08.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/08574 E KJR/AR Dato: 16.08.1996 Utkast til ot prp om sanksjoner mot overtredelse av eierskapsregler og forskrift om kringkasting Vi viser til brev 11 juli 1996 med anmodning om lovteknisk gjennomgåelse av nevnte utkast til Ot

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Grunnloven

 • § 13 e - Forskeres taushetsplikt

  15.08.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/09167 E APB Dato: 15.08.1996 Forskeres taushetsplikt Vi viser til brev 26 juli 1996 der Datatilsynet ber om en vurdering av forskeres taushetsplikt. Vi nevner innledningsvis at vi av hensyn til arbeidssituasjonen i Lovavdelingen

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • §§ 118 og 119 - Forskeres taushetsplikt

  15.08.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/09167 E APB Dato: 15.08.1996 Forskeres taushetsplikt Vi viser til brev 26 juli 1996 der Datatilsynet ber om en vurdering av forskeres taushetsplikt. Vi nevner innledningsvis at vi av hensyn til arbeidssituasjonen i Lovavdelingen

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Straffeprosessloven

 • § 6 - Spørsmål vedrørende habilitet

  01.08.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/7548 E APB Dato: 01.08.1996 Spørsmål vedrørende habilitet Vi viser til brev 14 juni 1996 der Kirkerådet ber om en vurdering av i hvilken utstrekning lærebokforfattere er inhabile etter forvaltningsloven ved behandling av

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • § 10 - Genteknologiloven § 10 og hjemmel for å regulere transport og import

  05.07.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/5960 E ILB/EA/AS Dato: 05.07.1996 Genteknologiloven § 10 og hjemmel for å regulere transport og import Vi viser til Miljøverndepartementets brev 6 mai 1996 om tolkingen av genteknologiloven § 10. Etter genteknologiloven § 10 jf

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Genteknologiloven

 • § 28 - Retting av pasientjournal

  27.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/00478 E RM/JEW Dato: 27.06.1996 Retting av pasientjournal Vi viser til Statens helsetilsyns brev 1 februar 1996, hvor Lovavdelingen er bedt om å vurdere hvorvidt en lege har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28 i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • §§ 11 og 34 - Søknad om rett til mineralleting i Finnmark – utsettelse av klagebehandling

  21.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/7375 E RM Dato: 21.06.1996 Søknad om rett til mineralleting i Finnmark – utsettelse av klagebehandling (1) Vi viser til samtale 20 juni 1996 mellom byråsjef Henrik Valeur og fung lovrådgiver Reidar Myhre. Lovavdelingen er

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • § 11 - Barneloven - pålegg om blodprøve

  19.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/07267 E KJR/JEW Dato: 19.06.1996 Barneloven - pålegg om blodprøve Vi viser til brev 6 juni 1996 der Barne- og familiedepartementet ber Lovavdelingen vurdere hvorvidt fylkestrygdekontoret kan begjære bruk av tvangsmidler til

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Barneloven

 • Artikkel 10 - Regulering av eierskap i mediene - forholdet til grunnloven § 100

  07.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/6556 E EA/TAH Dato: 07.06.1996 Regulering av eierskap i mediene - forholdet til grunnloven § 100 Vi viser til Kulturdepartementets notat 21 mai 1996, der Kulturdepartementet ber om en vurdering av om regulering av eierskap i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

 • § 100 - Regulering av eierskap i mediene - forholdet til grunnloven § 100

  07.06.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/6556 E EA/TAH Dato: 07.06.1996 Regulering av eierskap i mediene - forholdet til grunnloven § 100 Vi viser til Kulturdepartementets notat 21 mai 1996, der Kulturdepartementet ber om en vurdering av om regulering av eierskap i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Grunnloven

 • § 6-1 - Kjønnstesting og bioteknologiloven

  07.05.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/5849 E MH Dato: 07.05.1996 Kjønnstesting og bioteknologiloven 1 Vi viser til overlevert materiale uten følgeskriv 6 mai 1996. Sosial- og helsedepartementet har bedt om svar innen tirsdag 7 mai 1996. Det foreligger ikke noe

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Bioteknologiloven

 • § 7 - Oppbevarte møbler

  19.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/04938 E EB Dato: 19.04.1996 Oppbevarte møbler Vi viser til brev 15 april 1996. Lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o a til å selja ting som ikke vert henta gjelder etter § 1 bare for den som har til næring "å setja i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Hittegodsloven

 • § 1 - Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer

  12.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03291 E KJR Dato: 12.04.1996 Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer Vi viser til brev 4 mars 1996 med spørsmål knyttet til forskrift 13 oktober 1989 nr 1041 gitt i medhold av yrkesskadeforsikringsloven §

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Yrkesskadeforsikringsloven

 • § 2 - Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring

  28.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03147 E KJR/AS Dato: 28.03.1996 Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring Vi viser til brev av 20.2.96 fra Forbrukerrådet m fl med anmodning om å endre lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 2 første ledd slik at

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Naturskadeforsikringsloven

 • Generelt - Endringer i forsinkelsesrenten

  26.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/4101 E LST Dato: 26.03.1996 Endringer i forsinkelsesrenten Vi viser til telefaks 20 mars 1996 og vedlagte kopi av "Inkassonyheter fra NIF". Det er i denne meldingen gitt uttrykk for at tidligere dommer og rettsavgjørelser hvor

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forsinkelsesrenteloven

 • § 2-8 - Prioritetsrekkefølgen ved lønnstrekk

  16.02.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/1065 E RM/LST/JS Dato: 16.02.1996 Prioritetsrekkefølgen ved lønnstrekk Vi viser til brev 18 januar 1996, hvor det reises spørsmål om straffe­skyld må være fastslått – ved dom eller vedtatt forelegg – for at et krav skal gis

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Dekningsloven

 • § 20 - Inkassoforskriften kapittel 2 og avdragsordninger

  22.01.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/928 E KHR Dato: 22.01.1996 Inkassoforskriften kapittel 2 og avdragsordninger Inkassoforskriften kapittel 2 stiller opp maksimalsatser for skyldnerens ansvar for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader. Etter § 2-3

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Inkassoloven

Til toppen