Statsbudsjettet 2014: Departementenes budsjettdokumenter

I år kommer budsjettdokumentene i RTF format i tillegg til EPUB-format for lesebrett og til PDF-format. RTF format er beregnet på tekstbehandlingsprogrammer som for eksempel Microsoft Word. RTF formatet er pakket i en ZIP fil for at den ikke skal bli så stor å laste ned.

Vi anbefaler at disse (pdf, epub, rtf)  ikke lastes ned de første timene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Arbeidsdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Barne,- likestillings og inkluderingsdepartement
Prop. 1 S (2013-2014)

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)
Prop. 1 S (2013-2014): Gul bok
Prop. 1 LS (2013-2014): Skatter og avgifter 2014
Meld. St. 1 (2013-2014): Nasjonalbudsjettet

Fiskeri- og kystdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)
Særskilt vedlegg: P - 0974 B/S Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2014
Særskilt vedlegg: Oversikt over statens eigedommar

Forsvarsdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)
Prop. 1 S (2013-2014): Svalbardbudsjettet

Kommunal- og regionaldepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)
Særskilt vedlegg: H-2275 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013–2014) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2014 (Grønt Hefte)

Kulturdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Miljøverndepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Nærings- og handelsdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Olje- og energidepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)
Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2012

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)

Utenriksdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)