Revidert budsjett på 1-2-3

Det går godt i norsk økonomi. Arbeidsledigheten går ned og veksten i økonomien er høy. Hovedlinjene fra statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst blir i stor grad videreført i revidert budsjett.

Norsk økonomi

 • Det er god vekst i norsk økonomi. Det er ventet at veksten i økonomien blir høyere enn den langsiktige trenden både i år og neste år.
 • Arbeidsledigheten går ned og antall folk i jobb øker over hele landet, spesielt i privat sektor. Utsiktene er lite endret fra statsbudsjettet 2019. Anslaget for arbeidsledighet, målt ved AKU, er ventet å bli 3,7 prosent i år og 3,6 prosent neste år.
 • Norske bedrifters konkurranseevne har bedret seg kraftig de siste årene, noe som legger til rette for økt aktivitet i norsk næringsliv. Bedriftene på fastlandet har ikke investert mer på ti år, og vi venter at investeringene skal øke videre fremover.
 • Budsjettimpulsen for 2019 anslås nå til 0,5 prosent, som er høyere enn da budsjettet ble lagt frem i fjor høst. Det skyldes først og fremst at pengebruken i fjor ble lavere enn planlagt. Impulsen for 2018 er nå negativ. Ser vi 2018 og 2019 under ett, er finanspolitikken om lag nøytral.
 • Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, anslås bruken av oljeinntekter i 2019 til 238,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året, som er noe høyere enn anslått i fjor høst. Den høyere uttaksprosenten har blant annet sammenheng med at uroen i finansmarkedene i høst og vinter reduserte verdien av SPU, slik fondet var omtrent 500 mrd. kroner lavere ved årsskiftet enn anslått i budsjettet i fjor høst.

De viktigste skatte- og avgiftsendringene

 • Regjeringen foreslår momsfritak for elektroniske bøker og tidsskrifter
 • Regjeringen foreslår avgiftslettelse for sider og lignende alkoholholdig drikke fra småskalabryggerier.
 • Regjeringen foreslår å sette ned engangsavgiften for motorsykler med 10 prosent.
 • Regjeringen foreslår fritak for engangsavgift for kjøretøy eldre enn 20 år.

Utvalgte forslag i budsjettrevisjonen

 • Regjeringen foreslår flere klimatiltak blant annet merkapitaltil Nysnø klimainvesteringer,og bevilgninger tilCO2-håndtering ogEnova.
 • Regjeringen foreslår økte bevilgninger til politiet og PST.

 • Regjeringen foreslår øktebevilgningertil Forsvaret i forbindelse med forliset av KNM Helge Ingstad.

 • Regjeringen foreslår et engangstilskudd til å redusere bompengeselskapenes gjeld.

 • Regjeringen foreslår å legge til rette for ytterligere 900 heldøgns omsorgsplasser.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.