Statsbudsjettet 2020: Agder

Samferdsel

Vei

Utbedringsstrekning rv. 9 Bjørneråa – Optestøyl, Bykle kommune
Delstrekningen Bjørneråa – Optestøyl i Bykle planlegges åpnet for trafikk i oktober 2019.Midlene for 2020 går til sluttføring av arbeidene med utbedring av delstrekningen og til å starte opp anleggsarbeidene på delstrekningen Besteland – Helle. Statens vegvesen fordeler midlene.

E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner
Regjeringen setter av 348 millioner kroner til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet. Veien er bygget som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper fram til 2034.

E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune
Regjeringen setter av 225 millioner kroner til utbyggingen av Varoddbrua. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i april 2020. 

E39 Lyngdal – Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
Regjeringen setter av 169 millioner kroner til den årlige kontraktsfestede betalingen til OPS-selskapet. Veien er bygget som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Strekningen ble satt i drift i 2006 og kontrakten løper frem til 2031. I tillegg er det lagt til grunn 63 millioner kroner til å videreføre oppgraderingen av fire tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

E39 Kristiansand – Lyngdal, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner
Prosjektet inngår i Nye Veier AS portefølje. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. E39 Kristiansand – Lyngdal er en lang utbyggingsstrekning på vel 70 km. Anleggsarbeidet er delt inn i fire utbyggingskontrakter hvor selskapet har inngått kontrakt på de to første kontraktene fra Kristiansand til Mandal. Disse delstrekningene ventes å være ferdig utbygd i løpet av 2022.

Diverse tiltak
Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

  • å videreføre utbedringen av Haumyrheiatunnelen på E18, Kristiansand kommune
  • tiltak mot utforkjøring på E39
  • å videreføre utbedringene på rv. 9 i Setesdal, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner
  • bygging av ny bru på E39 ved Oftedal, Lyngdal kommune

Jernbane

Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
Regjeringen prioriterer å bygge nytt anlegg for togenes kjørestrøm på strekningen Sira-Krossen på Sørlandsbanen/Jærbanen. Dette er en del av de 761 millioner kronene regjeringen setter av til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet.

Sørlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
I tråd med regjeringens bompengeavtales settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kyst

Farleder og fiskerihavner
Regjeringen setter av 88,3 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Midlene fordeles av Kystverket.
I Agder gjennomføres farledsprosjeket Innseiling Farsund (Farsund kommune) startet i 2019, ferdigstilles i 2020.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene
Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Overføringen skal skje gjennom avtaler med hvert fylke. Det er nå inngått avtaler med fylkene sør for Møre og Romsdal. 3,5 millioner kroner er fordelt til Agder.  

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområde Kristiansand
I regjeringspartienes bompengeavtale legges det opp til at belønningsmidlene videreføres på 2019-nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. For Kristiansand er det tildelt 90 millioner kroner i 2019. Statens belønningsavtale med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune går ut i 2019. Lokale myndigheter kan søke om ny belønningsavtale i tråd med retningslinjene for ordningen. Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

Tilskudd til reduserte billettpriser
Det legges opp til at Kristiansand tildeles 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge 236,5 millioner kroner til ordningen, hvor nå ni fylker er omfattet. Det er kun bevilget midler til tidligere Aust-Agder fylkeskommune. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Regionale utvilkingsmidler

Regjeringen vil bevilge 37,6 millioner kroner til Agder fylkeskommune. I dette beløpet er det inkludert 2,7 millioner kroner for å dekke Agders deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg).

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

  • å øke bevilgningen til Universitetet i Agder med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
  • å øke bevilgningen med 16 millioner kroner til opplæring i kriminalomsorgen og tilhørende undervisningsutstyr som følge av nytt fengsel i Agder.
  • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud. Om lag 4,6 millioner kroner av midlene tilfaller Agder.
  • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 560 000 kroner av midlene tilfaller Agder.
  • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 360 000 kroner av midlene tilfaller Agder.

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen foreslår å bevilge 8,5 millioner kroner til villrein. Dette skal blant annet gå til å opprette en kvalitetsnorm for villrein, verdiskaping i villreinfjella og til konkrete tiltak i villreinområdene.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter.

Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltak som er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Arbeidet er foreslått styrket med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

Regjeringen foreslår å etablere et nytt besøkssenter knyttet til Raet nasjonalpark med sikte på senere autorisering. Det foreslås å gi 1 million kroner til dette.

Det er lagt inn 5 millioner kroner på landsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en økt innsats i lakseoppsynet.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasats, i 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det satt av 25 millioner kroner til en midlertidig og øremerket ordning i Klimasats for utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger. Regjeringen foreslår at den midlertidige ordningen videreføres og styrkes med 80 millioner kroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at kartlegging og utredning av flomsikringstiltak i Agder vil bli prioritert i 2020. Det vil arbeides med planlegging og oppstart av nye flomsikringsprosjekt, og videreføring av pågående flomsikringstiltak.

Helse

Allmennleger i spesialisering-kontor i fem kommuner
Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS)-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Tilskuddet gis for å bistå kommuner i regionen til å planlegge, etablere, inngå og følge opp ALIS-avtaler. Denne funksjonen er gitt betegnelsen ALIS-kontor.

Fengsel

Nytt fengsel i Agder
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer i utstyr og inventar til nytt fengsel i Agder, som skal stå ferdig medio 2020, med resten av styringsrammen på 117,8 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også 11,4 millioner kroner til ekstra bevilgning til digitaliseringsprosjektet ved nytt fengsel i Agder.

Kostnadsrammen for nytt fengsel i Agder er 2060 millioner kroner. Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal.

Kultur

Museum
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vest-Agder-museet med 5 millioner kroner for å sikre varig drift, vedlikehold og formidling av veteranskipet DS Hestmanden.

Regjeringen foreslår et tilskudd på 1,5 millioner kroner til istandsetting av Knut Hamsuns private bibliotek i dikterstuen på Nørholm.

Film
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Sørnorsk filmsenter og Mediefondet Zefyr AS vil øke som følge av dette.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 mrd. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper. 

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Agder kan søke om penger i alle disse programmene. 

For 2018 ble det gitt 42,9 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Vest-Agder gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Vest-Agder 232,0 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer). For 2018 ble det gitt 11,7 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Aust-Agder gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Aust-Agder 114,3 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Marin forsøpling

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring. Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner. Bevilgningene som finansieres av fiskeri¬forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 370 sjøfolk i Vest-Agder og om lag 270 sjøfolk i Aust-Agder omfattet av tilskuddsordningen.

Mineralnæringen

Regjeringen vil legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning med 3,58 millioner kroner. Saksbehandlingstiden for driftskonsesjoner etter mineralloven er de siste årene redusert fra seks til ca. to-tre år. Styrkingen vil bidra til ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden.

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Vest-Agder 33,3 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen og Aust-Agder 25,3 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen.

Agder fylke

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 2,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2019 med 4,9 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2019. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er anslått til 3,1 pst.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2020 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert skatteutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2019 og 2020 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2018. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2019. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020), Grønt hefte for 2020 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Agder

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent.

I Agder har 13 av 25 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Iveland kommune med 4,9 prosent, mens Vegårshei kommune har lavest vekst med 1,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2019) i 2020. 
 

 

 

 

 

Vekst fra anslag på regnskap 2019 - 2020

Kommune  

 

 

 

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2018*

 

 

1

Netto

lånegjeld

2018*

 

(kr. per innb.)

 

 2

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2018**(

i % av landsgj.)

 

 3

Anslag på

frie

inntekter

2020

(1000 kr)

 

 4

Nominelle

kroner

(1000 kr)

 

 

 

 5

Prosent

 

 

 

 

 

6

4201 Risør

0,2

92 681

96

419 125

11 285

2,8

4202 Grimstad

0,2

56 692

96

1 292 812

30 239

2,4

4203 Arendal

1,8

87 679

95

2 497 211

57 716

2,4

4204 Kristiansand

-

-

-

6 212 566

153 543

2,5

4205 Lindesnes

-

-

-

1 388 486

21 816

1,6

4206 Farsund

3,6

90 642

96

570 209

14 996

2,7

4207 Flekkefjord

2,7

76 356

96

564 452

11 594

2,1

4211 Gjerstad

1,7

134 281

101

167 461

5 773

3,6

4212 Vegårshei

1,2

84 729

99

145 046

1 763

1,2

4213 Tvedestrand

1,1

63 599

97

372 198

6 306

1,7

4214 Froland

-0,7

87 236

96

337 053

5 516

1,7

4215 Lillesand

1,1

107 181

96

440 225

7 899

1,8

4216 Birkenes

-0,3

82 288

95

320 711

9 671

3,1

4217 Åmli

1,4

92 912

100

149 851

6 526

4,6

4218 Iveland

2,9

45 433

100

99 931

4 632

4,9

4219 Evje og Hornnes

2,2

60 204

95

231 306

4 504

2,0

4220 Bygland

-0,3

93 502

106

96 135

1 704

1,8

4221 Valle

3,0

121 549

102

89 932

1 895

2,2

4222 Bykle

6,4

51 768

136

90 365

3 139

3,6

4223 Vennesla

0,9

53 719

95

846 106

17 144

2,1

4224 Åseral

11,7

89 198

107

78 943

1 098

1,4

4225 Lyngdal

-

-

-

654 056

10 688

1,7

4226 Hægebostad

0,3

78 790

100

126 968

5 375

4,4

4227 Kvinesdal

2,2

73 896

97

386 856

9 237

2,4

4228 Sirdal

-1,1

138 642

118

150 086

3 023

2,1

Fordeles gjennom året

     

12 500

  

  

Agder

-

-

-

17 740 591

406 580

2,3

             

Agder fylkeskommune

-

-

-

4 092 344

61 050

1,5

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

 

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

 

Fra 2020 slår 119 kommuner seg sammen til til 47 nye kommuner, og 13 fylker blir til seks nye fylker. Dette medfører at vi ikke har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for disse kommunene.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2018
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2018 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2018
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2020, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominell prosentvis vekst