Statsbudsjettet 2020: Vestfold og Telemark

Samferdsel

Vei

E134 Gvammen – Århus, Hjartdal og Seljord kommuner
Regjeringen setter av 169 millioner kroner til tiltak på tidligere E134 (gamleveien) og sluttoppgjør. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny vei, hvorav 9,4 kilometer i tunnel. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 kilometer. Veien skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2019.

Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand, Skien kommune
Regjeringen har lagt opp til å bruke 118 millioner kroner til sluttoppgjør med entreprenørene og avslutning av grunnerverv. Prosjektet ble åpnet for trafikk i november 2018. Prosjektet inngår i Bypakke Grenland, fase 1, men finansieres med statlige midler.

E18 Langangen – Dørdal, Porsgrunn og Bamble kommune
Prosjektet er en del av porteføljen til Nye Veier AS. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. Prosjektet er delt inn i to etapper. Etappen Rugtvedt – Dørdal skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2019. Reguleringsplaner for delstrekningene Langangen – Lanner og Kjørholt til Rugtvedt er vedtatt og det arbeides med reguleringsarbeid på den gjenstående strekningen fra Lanner til Kjørholt.

E18 Bommestad – Sky, Larvik kommune
Regjeringen setter av 150 millioner kroner til ombygging av lokalveisystemet. Etter åpningen av strekningen i mai 2018 er det sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Langangen i Vestfold og Telemark.

E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene, Odda og Vinje kommuner
Regjeringen setter av 201 millioner kroner til en rekke tiltak for å oppgradering og sikkerhetstiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i tunnelene. Anleggsarbeidene er planlagt startet opp i juni 2020, med fullføring i 2022.

Diverse tiltak
Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

 • utbedring av to strekninger mellom Bø og Seljord 
 • gjennomføring av tiltak mot utforkjøringsulykker
 • utbedring av Hovet- og Brattåstunnelene på E18, Porsgrunn kommune 
 • utbedring av delstrekninger på rv. 41 mellom Treungen og Vrådal, Kviteseid og Nissedal kommuner 
 • utbedring av ulykkespunkt og tiltak mot utforkjøringsulykker på strekningen Åmot – Vinje kirke på E134, Vinje kommune 

 Planlegging

 • reguleringsplan for E134 Saggrenda – Elgsjø, Notodden og Kongsberg kommuner

Jernbane

InterCity Vestfoldbanen: Nykirke-Barkåker, Horten og Tønsberg kommuner
Regjeringen setter av 790 millioner kroner til prosjektet, som omfatter nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum vest. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2024. Sammen med dobbeltsporstrekningen Drammen-Kobbervikdalen (se Viken), som er planlagt ferdig i 2025, vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Da vil det bli mulig med reisetid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter.

InterCity Vestfoldbanen: Barkåker-Tønsberg og Tønsberg-Larvik, Tønsberg og Larvik kommuner
Regjeringen setter av 143 millioner kroner til planleggingsmidler til tre prosjekter: økt kapasitet til togparkering (hensetting) ved Drammen og Tønsberg, planlegging av nytt signalanlegg på strekningen Barkåker–Tønsberg og planavklaringer for ytre InterCity (Tønsberg–Larvik) i forbindelse med utbygging av dobbeltspor til Skien.

Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Notodden kommune
Regjeringen prioriterer å fullføre elektrifiseringen til Notodden kollektivterminal på Bratsbergbanen. Dette er en del av de 761 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet.

Bedre togtilbud: Ni nye tog på Østlandet
Regjeringen setter av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for å få oppgraderes i forbindelse med innføring av det nye signalsystemet ERTMS.

Vestfoldbanen: Flere togavganger
Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet flere togavganger på Vestfoldbanen.

Sørlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kyst

Farleder og fiskerihavner
Regjeringen setter av 78 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Midlene fordeles av Kystverket. I Vestfold og Telemark gjennomføres farledsprosjektet innseiling Grenland (Porsgrunn og Bamble kommuner) – videreføres i 2020.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene
Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene. 1 million kroner er fordelt til Vestfold og Telemark.  

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområde Grenland
Det er satt av 60 millioner kroner i 2020 til belønningsavtalen staten har med Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan. Avtalen gjelder for perioden 2017–2020 og er på 250,2 millioner kroner. Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

Tilskudd til reduserte billettpriser
Det legges opp til at Grenland tildeles 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette er i tråd med regjeringens bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge 236,5 millioner kroner til ordningen, hvor nå ni fylker er omfattet, inkludert Vestfold og Telemark. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen vil bevilge 53,3 millioner kroner til Vestfold og Telemark fylkeskommune. I dette beløpet er det inkludert 2,7 millioner kroner for å dekke Vestfold og Telemarks deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg).

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

 • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 6,2 millioner kroner av midlene tilfaller Vestfold og Telemark.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 760 000 kroner av midlene tilfaller Vestfold og Telemark.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 0,5 millioner kroner av midlene tilfaller Vestfold og Telemark.
 • å øke bevilgningen til Universitetet i Sørøst-Norge med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • å starte opp et forsøk med å slå sammen flere tilskuddsordninger. Målet er å kunne gi flere utsatte barn og unge bedre samordnede tjenester. I stedet for øremerkende tilskuddsordninger til gitte tiltak slik kommunene kan få i dag vil kommunene i forsøket motta midler til målgruppen, og på den måten kunne legge til rette med de tiltakene som er hensiktsmessig for sine innbyggere. Piloten skal gå ut 2022, og 12 kommuner i tre fylker er med i forsøket. Følgende kommuner i Vestfold og Telemark tildeles midler: Bamble 2,2 mill. kroner, Siljan 1,8 mill. kroner, Horten 3,1 mill. kroner og Larvik 4 mill. kroner. Det er til sammen foreslått omdisponert 11,1 mill.kr til kommuner i Vestfold og Telemark.

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen foreslår å bevilge 22 millioner kroner til Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan i Telemark. Midlene skal gå til et sikrings- og formidlingsbygg over restene av Norsk Hydros hydrogenfabrikk på Vemork (fordelt på 10 millioner kroner i 2020 og 12 millioner kroner i 2021, og delt mellom KLD og KUD).

Regjeringen foreslår å bevilge 8,5 millioner kroner til villrein. Dette skal blant annet gå til å opprette en kvalitetsnorm for villrein, verdiskaping i villreinfjella og til konkrete tiltak i villreinområdene.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter.

Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltak som er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Arbeidet er foreslått styrket med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

Regjeringen foreslår å etablere et nytt besøkssenter i Jomfruland nasjonalpark med sikte på senere autorisering. Det foreslås å gi 1 millioner kroner til dette.

Regjeringen foreslår å bevilge 42 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forurenset sjøbunn i Horten som ble vedtatt i fjor. Arbeidet vil strekke seg over en to-tre års periode, og den samlede statlige støtten er beregnet til inntil 90 millioner kroner.

Det er lagt inn 5 millioner kroner på landsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en økt innsats i lakseoppsynet.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasats, i 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det satt av 25 millioner kroner til en midlertidig og øremerket ordning i Klimasats for utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger. Regjeringen foreslår at den midlertidige ordningen videreføres og styrkes med 80 millioner kroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold og Telemark vil bli prioritert i 2020, herunder oppstart av nye skredsikringsprosjekt mot kvikkleireskred.

Energi og vannressurser

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 136 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE). NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene. Videre har direktoratet ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredskader. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg.

Teknisk-industrielle institutter

Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til GassnovaSF som forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering. Arbeidet med CO2-håndtering skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad og arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge. Gassnova er lokalisert i Porsgrunn.

Kultur

Film
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner i økt tilskudd til regionale filmvirksomheter. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Sørnorsk filmsenter og Mediefondet Zefyr AS vil øke som følge av dette.

Telemarkskanalen
Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen 

Fjellandbruket

I jordbruksoppgjøret 2019 er det avsatt 4 millioner kroner til områderettede tiltak for fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot andre fylkesmenn, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelt andre aktører.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 mrd. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Vestfold og Telemark kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2018 ble det gitt 16,8 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Telemark gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Telemark 152,5 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer). For 2018 ble det gitt 36,4 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Vestfold gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Vestfold 165,4 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 170 sjøfolk i Telemark og om lag 720 sjøfolk i Vestfold omfattet av tilskuddsordningen.

Mineralnæringen

Regjeringen vil legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning med 3,58 millioner kroner. Saksbehandlingstiden for driftskonsesjoner etter mineralloven er de siste årene redusert fra seks til ca. to-tre år. Styrkingen vil bidra til ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden.

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Telemark 19 mill. kroner i tilsagn og prosjekter fra Vestfold 27,1 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen.

Vestfold fylke

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 2,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2019 med 4,9 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2019. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er anslått til 3,1 pst.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2020 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert skatteutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2019 og 2020 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2018. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2019. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020), Grønt hefte for 2020 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vestfold og Telemark

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Vestfold og Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent.

I Vestfold og Telemark har 15 av 23 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nissedal kommune med 4,9 prosent, mens Fyresdal kommune har lavest vekst med 1,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vestfold og Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2019) i 2020.

          Vekst fra anslagpå regnskap 2019 - 2020
Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2018*

 

 

1

Netto

lånegjeld

2018*

(kr. per innb.)

 

 

2

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2018**

(i % av landsgj.)

 

3

Anslag på

frie

inntekter

2020

(1000 kr)

 

4

Nominelle

kroner

(1000 kr)

 

 

 

5

Prosent

 

 

 

 

 

6

3801 Horten

2,9

75 204

95

1 532 549

27 049

1,8

3802 Holmestrand

-

-

-

1 391 398

31 225

2,3

3803 Tønsberg

-

-

-

3 131 130

58 748

1,9

3804 Sandefjord

4,2

21 481

96

3 553 990

86 578

2,5

3805 Larvik

-0,3

77 673

96

2 715 675

80 538

3,1

3806 Porsgrunn

0,7

81 765

95

2 024 889

52 318

2,7

3807 Skien

2,0

64 751

95

3 066 388

77 172

2,6

3808 Notodden

-0,4

95 302

96

781 659

10 088

1,3

3811 Færder

0,5

87 628

101

1 581 107

47 044

3,1

3812 Siljan

3,8

51 740

103

144 038

1 722

1,2

3813 Bamble

1,1

63 613

96

792 028

16 778

2,2

3814 Kragerø

0,1

106 011

96

616 222

10 155

1,7

3815 Drangedal

0,2

113 878

97

270 656

4 392

1,6

3816 Nome

0,5

89 168

97

400 467

9 276

2,4

3817 Midt-Telemark

-

-

-

623 032

14 822

2,4

3818 Tinn

1,2

57 805

105

379 638

4 111

1,1

3819 Hjartdal

2,9

79 982

103

120 324

4 014

3,5

3820 Seljord

0,3

79 662

99

197 568

4 744

2,5

3821 Kviteseid

3,1

39 983

103

164 624

3 511

2,2

3822 Nissedal

-0,5

101 578

104

116 651

5 420

4,9

3823 Fyresdal

4,3

28 433

102

101 417

1 013

1,0

3824 Tokke

4,5

58 368

101

160 909

4 241

2,7

3825 Vinje

2,7

130 779

105

259 679

7 016

2,8

Fordeles gjennom året

     

21 000

  

  

Vestfold og Telemark

-

-

-

24 147 038

561 175

2,4

             

Vestfold og Telemark fylkeskommune

-

-

-

5 107 295

95 459

1,9

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).  

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

 

Fra 2020 slår 119 kommuner seg sammen til til 47 nye kommuner, og 13 fylker blir til seks nye fylker. Dette medfører at vi ikke har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for disse kommunene.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2018

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2018 i kroner per innbygger

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2018

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2020, 1 000 kroner

Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominelle tall i 1 000 kroner

Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominell prosentvis vekst