Statsbudsjettet 2020: Vestland

Samferdsel

Vei

E39 Svegatjørn – Rådal, Bergen og Bjørnafjorden kommuner
Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner i statlige midler i 2020, i tillegg er det lagt til grunn at 160 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og veien skal etter planen stå ferdig i 2022.

E39 Myrmel – Lunde, Sunnfjord kommune
Regjeringen setter av 20 millioner kroner til forberedelser og eventuell anleggsstart for prosjektet. Den 3,7 km lange smale og svingete veien skal utbedres og legges om, slik at den går utenfor Myrmel sentrum.

Rv 555 Sotrasambandet, Øygarden og Bergen kommuner
Regjeringen setter av 320 millioner kroner i statlige midler til forberedende arbeider, inkludert grunnerverv og flytting av høyspentlinje. Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. De statlige midlene dekker Statens vegvesens kostnader utenom OPS-kontrakten. Samferdselsdepartementet legger til grunn at utlysing av OPS-kontrakten skal skje i løpet av 2019. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene kan startes opp i 2020–2021.

E39 og rv. 555, Bergen kommune
Regjeringen setter av 416 millioner kroner til tiltak langs riksvei i byvekstavtalen for Bergen. Mesteparten går til å bygge sykkelstamvei langs E39 på strekningene Kristianborg – Bergen sentrum, Bradbenken-Sandvikstorget og Sandviktorget – Glassknag, og til å bygge gang- og sykkelvei langs rv. 555 på strekningen Gyldenpriskrysset – Carl Konows gate. I tillegg skal kollektivtrafikkterminalen i Olav Kyrres gate oppgraderes og det skal bygges holdeplasser langs E16 mellom Indre Arna og Vågsbotn.

E39 Bjørset – Skei, Sunnfjord kommune
Regjeringen setter av 140 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør. Strekningen ble åpnet for trafikk i august 2019.  

E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene, Aurland kommune
Regjeringensetter av 167 millioner kroner til å oppgradere tunnelene, slik at de imøtekommer kravene til sikkerhet i tunnelsikkerhetsforskriften. Det skal blant annet skiftes ut vifter og belysning, monteres ledelys/rømningslys, nødstasjoner med telefon og brannslukkere, system for håndtering av brannfarlig væske og nye bommer. Prosjektet åpnes for trafikk i september 2020.

Rv. 13 Vik – Vangsnes, Vik kommune
Regjeringen setter av 158 millioner kroner til ny vei på den rasutsatte strekningen. Dette inkluderer en om lag 3 kilometer lang tunnel på den mest rasutsatte delen av veien. Anleggsarbeidene startet i november 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2020.

Rv. 5 Kjøsnesfjorden, Sunnfjord kommune
Regjeringen harlagt opp til å bruke 410 millioner kroner til byggingen av ny tunnel på den svært rasutsatte veistrekningen. Eksisterende rv. 5 på strekningen blir brukt som gang- og sykkelvei i sommerhalvåret, og blir stengt i vinterhalvåret. Anleggsarbeidene startes i oktober 2019, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.

E134 Vågslid-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene, Odda og Vinje kommuner
Regjeringensetter av 201 millioner kroner til en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i tunnelene. Anleggsarbeidene er planlagt å starte opp i juni 2020, med fullføring i 2022.

Diverse tiltak
Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

 • bygging av ny Skipenes bru og Sagefloten bru i Stad og Gloppen kommuner
 • gjennomføring av flere tiltak mot utforkjøringsulykker
 • forsterking av midtoppmerking på flere strekninger
 • å videreføre utbedringen av ferjekaiene for å legge til rette for nye ferjer i sambandet Hella–Dragsvik–Vangsnes på rv. 13/rv. 55, Sogndal og Vik kommuner
 • tiltak mot utforkjøring på rv.15, Sel og Kinn kommuner
 • å sette opp veilys på E39 i Sveio og på strekningene Knarvik-Oppedal og Kronborg-Farsund, Sveio, Alver, Gulen og Sunnfjord kommuner
 • utbedring av Bømlafjord-, Masfjord-, Matreberg-, Trodals- og Munkebotntunnelene på E39, Stord, Masfjord og Bergen kommuner
 • utbedring av Eikefet-, Eidsvåg-, Glaskar-, Jernfjell- og Skrikebergtunnelene på E39, Alver, Bergen og Gulen kommuner
 • utbedring av Damsgård- og Nygårdstunnelene på rv. 555, Bergen kommune
 • utbedring av Borgund- og Seltatunnelene på E16, Lærdal kommune
 • utbedring av Beitla- og Langhelletunnelene på E16, Vaksdal kommune
 • videreføring av arbeidene med kollektivknutepunkt på Voss på E16, Voss kommune
 • utbedring av Strynefjellstunnelene, Stryn kommune i Vestland og Skjåk kommune i Innlandet

Planlegging

 • kommunedelplan E39 Bokn – Stord, Stord, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner
 • reguleringsplaner for E39 Stord – Os, Stord, Fitjar, Tysnes og Bjørnafjorden kommuner
 • reguleringsplaner på strekningen E16 Vossebanen/Stanghelle–Arna, Bergen og Vaksdal kommuner

Jernbane

Vossebanen: Arna – Fløen, Bergen kommune
Regjeringen setter av 598 millioner kroner til å videreføre Arna–Fløen (Ulriken tunnel). Prosjektet omfatter blant annet et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel for å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Tunnelene utrustes også med bedre mobil- og internettdekning for de reisende. Prosjektet er planlagt å være ferdig innen 2022. 

Vossebanen: Fløen – Bergen/Nygårdstangen godsterminal, Bergen kommune
Regjeringen setter av 26 millioner kroner til å videreføre planleggingsarbeidet, samt gjennomføre forberedende arbeider. Prosjektet omfatter blant annet 1,3 km nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon. Nygårdstangen godsterminal planlegges modernisert, og skal øke kapasiteten på strekningen. Det planlegges at prosjektet skal stå ferdig i 2024. 

Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Vossebanen
Plattformforlengelser på Vossebanen prioriteres. Dette er en del av de 761 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet.

Programområde «Mer gods på bane», Voss
Bygging av Bolstadøyri kryssingsspor prioriteres. Dette er en del av de 448 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak rettet mot å vilkårene for godstransport på jernbanen.

Bergensbanen: ERTMS, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hol, Ulvik, Aurland, Voss, Vaksdal og Bergen kommuner
I 2020 vil det på Bergensbanen gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Bergensbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale av settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Bergensbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende. 

Kyst

U-864, Fedje kommune
Kystverket har innhentet en ekstern vurdering av om det har kommet ny informasjon eller ny teknologi som endrer vurderingen mellom de to alternativene tildekking eller heving av last med etterfølgende tildekking. Kystverket har frist til 1. november med å vurdere oppfølgingspunkter som rapporten peker på. Målet med miljøtiltaket for U-864 er å hindre fremtidig kvikksølvforurensning fra last og allerede forurensede sedimenter. Samtidig må selve gjennomføringen av tiltaket medføre minst mulig risiko for ytterligere forurensing i området rundt vraket.

Sjøtrafikksentraltjenesten
Regjeringen har satt av midler til utvidelse av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. Resultatet er sammenhengende trafikkovervåking fra Fedje til Kristiansund. Oppstart av radar og utprøving av overvåking kan skje høsten 2020.

Stad skipstunnel
I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er beregnet til -3,1 mrd. kr. Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Rapporten er levert og er nå til gjennomgang i departementet.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene
Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene. 23,6 millioner kroner er fordelt til Vestland. 

Kystruten Bergen-Kirkenes
Regjeringen foreslår å bevilge 856,1 millioner kroner til Hurtigruten AS for drift av kystruten i opsjonsåret 2020. Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes. Dette for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Gjeldende avtale med Hurtigruten AS gjelder for perioden 2012–2019, med opsjon til å forlenge avtalen med ett år. Staten vil benytte denne opsjonen. Fra 1. januar 2021 er Hurtigruten AS og Havila Holding AS tildelt avtaler om å levere kystrutetjenestene. 

Luftfart

Kjøp av innenlandske flyruter
Regjeringen foreslår å bevilge 718,1 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Vestland for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020:

 • Førde – Oslo og Førde – Bergen
 • Sogndal – Oslo og Sogndal – Bergen
 • Sandane – Oslo og Sandane – Bergen.

Samferdselsdepartementet inngikk i 2019 nye kontrakter om drift av regionale ruteflyginger i Sør-Norge for perioden 1. april 2020 – 31. mars 2024. Kontraktene gjelder de samme rutene som i gjeldende kontrakter, med unntak av Førde-Bergen som avvikles som rute med offentlig kjøp fra 1. april 2020

Stord lufthavn, Stord kommune
Regjeringen foreslår å bevilge 29,8 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Stord lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen. Avtalen gjelder for årene 2016–2020. 

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Byvekstavtale for Bergen
Dagens byvekstavtale gjelder for perioden 2017–2023 og er avgrenset til Bergen kommune. Forhandlinger om ny avtale pågår. I tillegg til Bergen og Hordaland (Vestland) er Fjell (Øygarden), Lindås (Alver), Askøy og Os (Bjørnafjorden) kommuner invitert til å delta i disse forhandlingene.

I budsjettet for 2020 settes det av 980 millioner kroner i statlig tilskudd til Bybanen, byggetrinn 4 til Fyllingsdalen. Regjeringen vil tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

Det er satt av om lag 416 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei (se detaljer under "Vei").

Det er også satt av 50 millioner kroner for å redusere billettprisen på kollektivtransport.

Statens bidrag gjennom belønningsmidler er tema i de pågående reforhandlingene av byvekstavtalen, og vil bli fastsatt ved ny avtaleinngåelse. I budsjettforslaget er det rom for å øke det statlige bidraget i 2020 sammenliknet med gjeldende avtale.

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge 236,5 millioner kroner til ordningen, hvor nå ni fylker er omfattet, inkludert Vestland. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene. 

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 99,4 millioner kroner til Vestland fylkeskommune.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 12,7 millioner kroner til Bergen kommune for områdesatsinger. 

Kunnskap og utdanning

Regjering foreslår:

 • å øke bevilgningen til Høgskulen på Vestlandet med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • å øke bevilgningen til Universitetet i Bergen med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 9,6 millioner kroner av midlene tilfaller Vestland.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 1,16 millioner kroner av midlene tilfaller Vestland.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 760 000 kroner av midlene tilfaller Vestland.

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen foreslår å bevilge 8,5 millioner kroner til villrein. Dette skal blant annet gå til å opprette en kvalitetsnorm for villrein, verdiskaping i villreinfjella og til konkrete tiltak i villreinområdene.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter.

Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltak som er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Arbeidet er foreslått styrket med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

Det er lagt inn 5 millioner kroner på landsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en økt innsats i lakseoppsynet.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasatsi 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det satt av 25 millioner kroner til en midlertidig og øremerket ordning i Klimasats for utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger. Regjeringen foreslår at den midlertidige ordningen videreføres og styrkes med 80 millioner kroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestland vil bli prioritert i 2020. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av både flom- og skredsikringsprosjekt.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Joasetbergi i Vestland. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Energi og vannressurser

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 136 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE). NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene. Videre har direktoratet ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredskader. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Førde.

Teknisk-industrielle institutter

Regjeringen foreslår å bevilge 143 millioner kroner til drift av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM) frem til nåværende avtale går ut i august 2020. TCM bidrar til å videreutvikle teknologier for fangst av CO2. Regjeringen vil ta stilling til bevilgning og videreføring av TCM når det foreligger utkast til ny avtale, senest i forbindelse med revidert budsjett for 2020. 

Helse

Allmennleger i spesialisering-kontor i fem kommuner
Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS)-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Tilskuddet gis for å bistå kommuner i regionen til å planlegge, etablere, inngå og følge opp ALIS-avtaler. Denne funksjonen er gitt betegnelsen ALIS-kontor.

Bioteknologirådet
Regjeringen foreslår fem millioner kroner til flytting av Bioteknologirådet til Bergen.

Gatehospitalet Bergen
Regjeringen foreslår å øremerke 29 millioner kroner til Frelsesarméen Gatehospitalet Bergen.

Heroinassistert behandling
Regjeringen foreslår 13,1 millioner kroner til å gjennomføre et forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen i 2020.

Kultur

Kulturbygg
Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen å gi tilskudd til:

 • Bymuseet i Bergen, til rehabilitering og oppgradering av Bryggens Museum, med foreslått tilsagn på 16 millioner av et totalbudsjett på 26,5 millioner kroner.
 • Museum Vest, til modernisering av Bergens Sjøfartsmuseums museumsbygg, med foreslått tilsagn på 6 millioner av et totalbudsjett på 23 millioner kroner.
 • Sunnhordland museum, til fornying av administrasjonssenteret Nye Sunnhordlandstunet, med foreslått tilsagn på 15,2 millioner av et totalbudsjett på 46,5 millioner kroner.
 • Musea i Sogn og Fjordane, til fellesmagasin i Angedalen i Førde, med foreslått tilsagn på 40 millioner av et totalbudsjett på 65 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 2,35 millioner kroner i tilskudd til Norsk Vasskraft- og Industristad­museum, herunder vedlikehold av det fredede kraftanlegget Tysso I. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vassdragssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Kulturminne
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, med hjemmehavn i Bergen, er det største og eldste av de tre skværriggerne på statsbudsjettet. I tilskuddet til seilskipet har regjeringen foreslått en økning på 6 millioner kroner for å håndtere større vedlikeholdskostnader og klargjøring av skipet før den store jordomseilingen i 2021–23, der bærekraftige norske interesser vil bli fremmet som ledd i FNs havsatsingstiår.

Kulturhistoriske eiendommer
Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold og oppgradering av Rosenkrantztårnet.

Scenekunst
I tilskuddet til Carte Blanche har regjeringen foreslått innarbeidet en økning på 700 000 kroner for å styrke kunstnerisk aktivitet og utvikling i kompaniet.

Språk
Som del av regjeringens satsing på språk er det i tilskuddet til Sogn og Fjordane Teater innarbeidet en økning på 1 million kroner til Nynorskhuset i Førde. Videre er tilskuddet til ordboksarbeid ved Universitetet i Bergen foreslått økt med 2 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også et tilskudd på 1 million kroner til Jakob Sande-senteret i Fjaler.

Film
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene 17,5 millioner kroner i økt tilskudd til regionale filmvirksomheter. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Vestnorsk Filmsenter og Mediefondet Zefyr AS økes som følge av dette.

Forsvar

Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på 4,5 milliarder kroner. Dette er en nominell økning på om lag 155 millioner kroner. Budsjettforslaget legger til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå i Sjøforsvaret, økt tilgjengelighet på fartøyene og derigjennom økt operativ evne. Vedlikeholdsdelen av Sjøforsvarets budsjett blir ytterligere styrket i 2020. En betydelig andel av vedlikeholdsoppdragene vil erfaringsmessig gå til norske leverandører, og dette kan gi en positiv effekt på sysselsettingen og lokal maritim industri. Det høye aktivitetsnivået i Sjøforsvaret videreføres i 2020.

For å redusere konsekvensene av tapet av KNM Helge Ingstad foreslår regjeringen at KNM Maud bemannes med dobbel besetning og etter hvert øker antallet seilingsdøgn.

Regjeringen planlegger å bruke om lag 600 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Vestland i 2020. Store deler av midlene vil bli benyttet til å videreføre prosjektet for infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern. Prosjekter for å oppgradere utrustningskaia og et prosjekt for etablering av vedlikeholdsfasiliteter for nye ubåter med tilhørende kaianlegg videreføres. Det er også planlagt å oppgradere landstrøm, ladefasilitet og adkomsten til Haakonsvern.

Det er planlagt å bruke 7,2 millioner kroner på miljøopprydding i Skjelanger skyte- og øvingsfelt.

Levering av NH90 i endelig utgave fortsetter i 2020. NH90 integreres gradvis for bruk på fregattene under Luftforsvarets 334 skvadron på Haakonsvern orlogsstasjon.

Marin forskning

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring. Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner. Bevilgningene som finansieres av fiskeri¬forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 450 sjøfolk i Sogn og Fjordane og om lag 1490 sjøfolk i Hordaland omfattet av tilskuddsordningen.

Mineralnæringen

Regjeringen vil legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning med 3,58 millioner kroner. Saksbehandlingstiden for driftskonsesjoner etter mineralloven er de siste årene redusert fra seks til ca. to-tre år. Styrkingen vil bidra til ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 mrd. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Vestland kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2018 ble det gitt 14,6 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Sogn og Fjordane gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Sogn og Fjordane 396,1 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer). For 2018 ble det gitt 63,7 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Hordaland gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Hordaland 700,0 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Sogn og Fjordane 6 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen. I 2018 mottok prosjekter fra Hordaland 147 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen.

Vestland fylke

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 2,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2019 med 4,9 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2019. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er anslått til 3,1 pst.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2020 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert skatteutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2019 og 2020 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2018. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2019. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020), Grønt hefte for 2020 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vestland

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Vestland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,2 prosent.

I Vestland har 23 av 43 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hyllestad kommune med 4,3 prosent, mens Bjørnafjorden kommune har lavest vekst med 0,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

Vestland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vestland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2019) i 2020.

 

        Vekst fra anslagpå regnskap 2019 - 2020

Kommune

 

 

 

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2018*

 

 

 

1

Netto

lånegjeld

2018*

(kr. per innb.)

 

 

 

2

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2018**

(i % av landsgj.)

 

 

3

Anslag på

frie

inntekter

2020

(1000 kr)

 

 

4

Nominelle

kroner

(1000 kr)

 

 

 

 

5

Prosent

 

 

 

 

 

 

6

4601 Bergen

4,3

54 860

99

15 780 348

363 184

2,4

4602 Kinn

-

-

-

1 059 480

12 347

1,2

4611 Etne

5,4

84 449

96

263 345

3 650

1,4

4612 Sveio

5,4

53 196

96

348 707

3 887

1,1

4613 Bømlo

2,6

72 971

96

721 661

15 129

2,1

4614 Stord

0,2

101 604

95

1 051 625

17 470

1,7

4615 Fitjar

5,4

71 528

101

202 337

3 104

1,6

4616 Tysnes

3,5

68 054

102

204 080

5 236

2,6

4617 Kvinnherad

2,0

99 068

96

805 134

17 361

2,2

4618 Ullensvang

-

-

-

759 468

16 462

2,2

4619 Eidfjord

8,2

122 277

119

81 035

2 307

2,9

4620 Ulvik

0,0

75 981

109

93 616

3 638

4,0

4621 Voss

-

-

-

976 541

27 253

2,9

4622 Kvam

4,7

125 363

98

544 721

11 122

2,1

4623 Samnanger

1,4

84 940

100

161 086

3 468

2,2

4624 Bjørnafjorden

-

-

-

1 077 656

312

0,0

4625 Austevoll

6,1

97 580

104

360 742

8 085

2,3

4626 Øygarden

-

-

-

2 140 209

41 949

2,0

4627 Askøy

-0,3

93 835

96

1 682 903

43 223

2,6

4628 Vaksdal

3,5

62 409

98

278 845

8 036

3,0

4629 Modalen

-1,7

16 366

121

48 328

1 479

3,2

4630 Osterøy

3,1

58 565

97

460 772

11 579

2,6

4631 Alver

-

-

-

1 731 654

49 180

2,9

4632 Austrheim

0,4

89 079

101

187 459

3 872

2,1

4633 Fedje

0,5

60 276

116

59 032

512

0,9

4634 Masfjorden

3,4

35 800

102

137 439

4 952

3,7

4635 Gulen

11,4

62 621

100

177 462

5 786

3,4

4636 Solund

17,4

112 878

114

74 647

3 002

4,2

4637 Hyllestad

8,4

116 284

103

106 130

4 372

4,3

4638 Høyanger

0,5

124 207

99

276 425

4 068

1,5

4639 Vik

2,3

97 802

102

194 571

5 521

2,9

4640 Sogndal

-

-

-

717 376

14 170

2,0

4641 Aurland

8,2

78 483

110

128 426

2 251

1,8

4642 Lærdal

-0,7

136 783

105

151 278

3 282

2,2

4643 Årdal

2,9

72 145

101

339 646

11 606

3,5

4644 Luster

0,9

71 281

98

342 844

7 049

2,1

4645 Askvoll

4,4

77 309

99

214 868

5 587

2,7

4646 Fjaler

4,0

83 884

100

209 479

4 724

2,3

4647 Sunnfjord

-

-

-

1 375 146

24 603

1,8

4648 Bremanger

7,1

92 669

100

267 571

2 471

0,9

4649 Stad

-

-

-

602 292

11 945

2,0

4650 Gloppen

-0,3

113 929

98

398 401

8 147

2,1

4651 Stryn

2,5

67 706

96

447 237

4 733

1,1

Fordeles gjennom året

     

36 800

  

  

Vestland

-

-

-

37 278 824

800 816

2,2

             

Vestland fylkeskommune

-

-

-

9 749 170

217 162

2,3

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

 
** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter  

 Fra 2020 slår 119 kommuner seg sammen til til 47 nye kommuner, og 13 fylker blir til seks nye fylker. Dette medfører at vi ikke har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for disse kommunene.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2018

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2018 i kroner per innbygger

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2018

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2020, 1 000 kroner

Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominelle tall i 1 000 kroner

Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominell prosentvis vekst