Statsbudsjettet 2020: Svalbard

Forskning og utdanning

For å følge opp målsettingene i Svalbardmeldingen og sette i verk forskningsstrategien for Ny-Ålesund som Norges forskningsråd la fram tidligere i år, foreslår Regjeringen å styrke driftstilskuddet til Kings Bay AS med 12 millioner kroner i 2020.

I Svalbardmeldingen slår Regjeringen fast at Ny-Ålesund skal være en plattform for internasjonalt forskningssamarbeid i verdensklasse, der Norge har en tydelig vertskapsrolle. Ny-Ålesund skal også være en attraktiv forskningsstasjon som vil fylle fremtidens behov. Da må det planlegges og investeres langsiktig i infrastruktur og gjennomføres god forvaltning av bygningsmassen.

Regjeringen foreslår å styrke polarforskningen gjennom Norges forskningsråd med 15 millioner kroner. Mye av denne forskningen vil være knyttet til Svalbard og områdene rundt.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Svalbard Folkehøgskole med 12,1 millioner kroner i 2020.

Redning og beredskap

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til å etablere HF-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i området. Dekningen skal etter planen etableres ved en base i Hammerfest og en på Svalbard.

M/S «Polarsyssel»

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på forlenget seilingssesong for Sysselmannens fartøy M/S «Polarsyssel». Tiltaket innebærer å øke bevilgningen til Sysselmannens transporttjeneste med 5 millioner kroner i 2020. Bevilgningen skal gå til å gjøre forlengelsen av seilingssesongen for M/S «Polarsyssel» fra ni til ti måneder i året permanent.

Vern

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til sikringstiltak på Svalbard. Det vil arbeides med videreføring av sikringsprosjekt mot snøskred i Longyearbyen.