Statsbudsjettet 2020: Viken

Samferdsel

Vei

E16 Sandvika – Wøyen, Bærum kommune
I alt 470 millioner kroner fra bompengeselskapet skal brukes til restarbeider, ombygging av lokalveinettet og sluttoppgjør. Tidligere har det vært tildelt 1,5 milliarder kroner i statlige midler til prosjektet. Prosjektet inngår som en del av Oslopakke 3. Ny E16 legger også til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer. Veien åpnes for trafikk i oktober 2019. Arbeidet med ombygging av lokalveinettet vil pågå frem til 2021.

E16 Bjørum – Skaret, Bærum og Hole kommuner
Prosjektet omfatter bygging av om lag 8,4 km ny firefelts vei. Det bygges blant annet en tunnel på om lag 3,4 km under Sollihøgda. Det legges nå opp til anleggsstart for hovedentreprisen rundt årsskiftet 2020-2021. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.

E18 Retvet – Vinterbro, Ås og Nordre Follo kommuner
Regjeringen setter av 230 millioner til forberedende arbeider for prosjektet.

E18 Vestkorridoren, Bærum og Asker kommuner i Viken og Oslo kommune
Regjeringen setter av 400 millioner kroner til forberedelser til anleggsstart, i hovedsak grunnerverv og prosjektering. Strekningen Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune er en del av E18 Vestkorridoren (Lysaker – Drengsrud). Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger.

E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Viken og Jevnaker kommune i Innlandet
Regjeringen setter av 170 millioner kroner i statlige midler til fortsatt utbygging. I tillegg er det lagt til grunn at 310 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Veien skal etter planen åpnes i 2022. Arbeidene med lokalveinettet ventes å være ferdig i 2023.

E134 Damåsen – Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner
Regjeringen setter av 500 millioner kroner i statlige midler til fortsatt utbygging. I tillegg er det lagt til grunn 54 millioner kroner fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 13,2 km vei i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag 8,5 km bygges som firefelts vei, og resten som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det har vært åpninger av delstrekninger underveis, men hele prosjektet skal etter planen åpnes i april 2020.

Utbedringsstrekning rv. 52 Hemsedal, Hemsedal kommune
Arbeidene med å utbedre Skøyten bru på rv. 52 videreføres. I tillegg prioriteres midler til forberedende arbeider og eventuelt anleggsstart på utbedringene av rv. 52 gjennom Hemsedal.

Rv. 110 Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune
Regjeringen setter av 94 millioner kroner i statlige midler til å fullføre brua over Seutelva, restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn at 14 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma og utvider den 1,4 km lange strekningen til firefelts vei samt ny og utvidet bru over Seutelva. Det bygges også sykkelvei og fortau på strekningen. Veien skal etter planen åpnes for trafikk i november 2019.

E134 Oslofjordforbindelsen
Regjeringen legger til grunn å bruke allerede innkrevde bompenger fra forlengingen av innkrevingen på E134 Oslofjordforbindelsen til bygging av gang- og sykkelvei langs fv. 1390 mellom Ottarsrud og Huseby, som vil fungere som omkjøringsvei i en eventuell anleggsperiode.

E6 Nordbytunnelen, fase 2, Ås kommune
Regjeringen setter av 114 millioner kroner til sluttoppgjør. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i Nordbytunnelen i Ås kommune. Anleggsarbeidene startet i august 2017, og arbeidene ble avsluttet i mai 2019.

Diverse tiltak
Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til: 

 • utbedring av et ulykkesbelastet kryss på rv. 111, Sarpsborg kommune
 • å videreføre utbyggingen av gang- og sykkelvei langs E6 på fv. 118 mellom Sandbakken og Skjeberg, Sarpsborg kommune
 • nytt veilys på E18 på deler av strekningen mellom Ørje og Melleby, Marker og Indre Østfold kommuner
 • å opparbeide kollektivknutepunkt på rv. 7 ved Hagafoss, Hol kommune
 • bygging av kollektivfelt ved Årum bru på rv.111, Fredrikstad kommune
 • etablering av toveisregulering i Brenne- og Skuitunnelene på E16, Bærum kommune
 • bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på fv. 152 (strekningene Stenfelt – Greverud og Langhusveien – Vevelstadveien – Smedsrudveien), Nordre Follo kommune
 • bygging av undergang ved Rakkestadsvingen på rv. 110, Fredrikstad kommune
 • bygging av gang- og sykkelvei langs E18 på fv. 128 ved Brennmoen, Mysen kommune
 • bygging av midtrekkverk på E134 mellom Mjøndalen og Langebru, Drammen og Øvre Eiker kommuner
 • bygging av gang- og sykkelvei i Professor Kohts vei langs E18, Bærum kommune
 • bygging av kollektivfelt ved ramper og kryss på strekningen Hvam – Skedsmovollen, Lillestrøm kommune
 • bygging av gang- og sykkelvei langs rv. 19 fra Tigerplassen til Noreløkka, Moss kommune
 • utbedring av E6 Smiehagentunnelen, Frogn kommune

Planlegging
Regjeringen setter av midler til planlegging av følgende prosjekter:

 • kommunedelplan for E134 Dagslett – Kryss E18, Asker og Lier kommuner
 • kommunedelplan for rv. 35 Hokksund – Åmot, Modum og Øvre Eiker kommuner
 • reguleringsplan for E18 Ramstadsletta – Slependen, Bærum kommune
 • reguleringsplan for rv. 19, Moss kommune
 • reguleringsplan for E134 Saggrenda – Elgsjø, Kongsberg og Notodden kommuner
 • reguleringsplan for rv. 110 Simo – St.Croix, Fredrikstad kommune
 • reguleringsplan for rv. 4 Kjul – Rotnes, Nittedal kommune

Jernbane

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, Bærum, Hole og Ringerike kommuner
Regjeringen setter av 528 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss.Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen. 

InterCity Vestfoldbanen: Drammen – Kobbervikdalen, Drammen kommune
Regjeringen setter av 956 millioner kroner til hovedarbeider. Prosjektet omfatter 9 km nytt dobbeltspor på strekningen, ombygging av Drammen stasjon, samt 2 km dobbeltspor til Gulskogen stasjon, som også utvides og bygges om. Sammen med dobbeltsporstrekningen Nykirke-Barkåker [se Vestfold og Telemark], vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, som gjør det mulig med kjøretid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter, når prosjektet etter planen står ferdig i 2025.

Follobanen: Oslo – Ski, Nordre Follo kommune
Regjeringen setter av til sammen 3,4 milliarder kroner til videre utbygging av Follobanen. Follobanen skal etter planen åpnes i desember 2022. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.

InterCity Dovrebanen: Venjar – Eidsvoll – Langset, Eidsvoll kommune
Regjeringen setter av om lag 1,3 milliarder kroner til fortsatt utbygging. Prosjektet omfatter utvidelse fra ett til to spor mellom Venjar og Eidsvoll, jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon og nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Langset. Strekningen er om lag 13 kilometer og knytter dobbeltsporet Langset – Kleverud sammen med Gardermobanen. Strekningen skal etter planen åpnes i desember 2023.

InterCity Østfoldbanen: Sandbukta – Moss – Såstad, Moss kommune
Regjeringen setter av om lag 1,9 milliarder kroner til å fortsette utbyggingen. Prosjektet omfatter om lag 10 kilometer med nytt dobbeltspor. Banen går gjennom Moss sentrum, og nye Moss stasjon skal ligge sør for dagens stasjon. Det tas sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024.

InterCity Østfoldbanen: Haug – Seut – Sarpsborg, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
Regjeringen setter av 50 millioner kroner til å ferdigstille pågående arbeid med kommunedelplan og til å vurdere alternative utbyggingsmuligheter på strekningen. Bane NOR venter vesentlig høyere kostnader for prosjektet i dets nåværende form, enn det som ligger til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Dette skyldes i stor grad kompliserte løsninger i tettbebygd område og i byer, samt at planleggingen har avdekket svært krevende grunnforhold.  

InterCity Østfoldbanen: Hensetting Fredrikstad – Sarpsborg og syd for Moss, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
Regjeringen setter av 53 millioner kroner til planlegging av tiltak som øker kapasiteten til togparkering (hensetting) mellom Fredrikstad og Sarpsborg, samt syd for Moss. Dette gjelder både for eksisterende og nye tog som skal fases inn frem mot de planlagte tilbudsforbedringene på Østfoldbanen.

Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
I 2020 vil det på Østfoldbanen og Gjøvikbanen gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Nordre Follo, Nittedal og Kongsberg kommuner
Regjeringen setter av totalt 761 millioner kroner til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. I Viken prioriteres:

 • togparkering (hensettingsanlegg) Ski (planlegging og bygging)
 • plattformforlengelser Gjøvikbanen (planlegging)
 • togparkering (hensettingsanlegg) Kongsberg (bygging)

Programområde «Mer gods på bane», Drammen, Eidsvoll, Nes kommuner
Regjeringen setter av totalt 448 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Viken prioriteres:

 • planfri kryssing på Gol stasjon, Bergensbanen (planlegging)
 • planlegging av kryssingsspor på Bodung (Kongsvingerbanen) og Bøn (Hovedbanen Oslo – Eidsvoll)
 • planovergangstiltak Sæterstøa, Kongsvingerbanen (bygging)
 • Holmen godsterminal, Drammen (bygging)

Programområde «Ny rutemodell Østlandet»
Regjeringen setter av 392 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I Viken prioriteres:

 • plattformforlengelser på linjene Spikkestad–Lillestrøm og Stabekk–Ski
 • stasjonstiltak på Kolbotn (Østfoldbanen) og Nittedal (Gjøvikbanen)
 • planskilt avgreining til Østfoldbanens Østre linje
 • vendespor ved Asker (planlegging)

Programområde «Stasjoner og knutepunkter», Asker, Ullensaker og Sørum kommuner
Regjeringen setter av 280 millioner kroner for til tiltak som skal bedre kapasiteten, tilgjengeligheten og sikkerheten på togstasjoner. I Viken prioriteres:

 • planlegging av tiltak for bedre tilgjengelighet på Asker stasjon
 • stasjonstiltak på Gardermoen (fase 2) og Sørumsand (bygging).

Bedre togtilbud: Ni nye tog på Østlandet
Regjeringen setter av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for oppgradering i forbindelse med det nye signalsystemet ERTMS.

Bedre togtilbud Østfoldbanen: Flere helgeavganger
Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet flere helgeavganger på Østfoldbanen.

Bergensbanen og Sørlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
I tråd med regjeringens bompengeavtale settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Bergensbanen og Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kyst

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene
Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene. 1,1 million kroner fordelt til Viken.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområde Nedre Glomma
I regjeringspartienes bompengeavtale legges det opp til at belønningsmidlene videreføres på 2019-nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. For Nedre Glomma er det tildelt 55 millioner kroner i 2019. Statens belønningsavtale med Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg (Nedre Glomma) går ut i 2019. Lokale myndigheter kan søke om ny belønningsavtale i tråd med retningslinjene for ordningen. Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområde Buskerudbyen
I regjeringspartienes bompengeavtale legges det opp til at belønningsmidlene videreføres på 2019-nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. For Buskerudbyen er det tildelt 80 millioner kroner i 2019. Statens belønningsavtale med Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker (Buskerudbyen) går ut i 2019. Buskerudbyen har allerede søkt om nye belønningsmidler for perioden 2020–2021. Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

Tilskudd til reduserte billettpriser
Regjeringen legger opp til at Nedre Glomma og Buskerudbyen tildeles 20 millioner kroner hver til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

Bymiljøavtale for Oslo og Akershus
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i dag en bymiljøavtale med Samferdselsdepartementet som gjelder for perioden 2017-2023. I tillegg har de en byutviklingsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Reforhandling av avtalene til en byvekstavtale startet våren 2018 og ble overlevert politisk styringsgruppe i juni 2019. Den er nå til lokalpolitisk behandling før den skal behandles av regjeringen. Oslopakke 3 er en del av den inngåtte bymiljøavtalen med Oslo og Akershus, og blir også en del av byvekstavtalen.

I budsjettet for 2020 settes det av 768 millioner kroner i statlig tilskudd til Fornebubanen. Regjeringen vil i tillegg tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

Det er satt av om lag 181 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Videre er det satt av 329 millioner kroner til belønningsmidler, forutsatt inngåelse av reforhandlet byvekstavtale.

Det er også satt av 50 millioner kroner for å redusere billettprisene på kollektivtransport. 

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge 236,5 millioner kroner til ordningen, hvor nå ni fylker er omfattet. Det er kun bevilget midler til tidligere Østfold fylkeskommune. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 57,7 millioner kroner til Viken fylkeskommune. I dette beløpet er det inkludert 14,1 millioner kroner for å dekke Vikens deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg).

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til Drammen kommune for områdesatsinger.

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 1 286,6 millioner kroner til nybygg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet, inklusiv brukerutstyr.
 • å øke bevilgningen til Universitetet i Sørøst-Norge med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • å øke bevilgningen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • 1 mill. kroner til økt områdesatsing i Drammen.
 • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 23,8 millioner kroner av midlene tilfaller Viken.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 2,25 millioner kroner av midlene tilfaller Viken.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 1,47 millioner kroner av midlene tilfaller Viken.

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen foreslår å bevilge 8,5 millioner kroner til villrein. Dette skal blant annet gå til å opprette en kvalitetsnorm for villrein, verdiskaping i villreinfjella og til konkrete tiltak i villreinområdene.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasatsi 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltak som er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det satt av 25 millioner kroner til en midlertidig og øremerket ordning i Klimasats for utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger. Regjeringen foreslår at den midlertidige ordningen videreføres og styrkes med 80 millioner kroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Det er lagt inn 5 millioner kroner på landsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en økt innsats i lakseoppsynet.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Viken vil bli prioritert i 2020, blant annet videreføring av flomsikringsprosjekt og sikring mot kvikkleireskred. Arbeidet med planlegging av flomsikringstiltak vil fortsette.

Helse

Forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt
Regjeringen foreslår 12 millioner kroner til helsefaglig bemanning ved nasjonal forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt for innsatte med sterk aggressiv adferd og psykiske lidelser.

Fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge 22 millioner kroner til rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsantalt. Fengselet har om lag 80 prosent av alle forvaringsplassene i Norge og tekniske anlegg ved fengselet er i kritisk tilstand.

Kultur

Film
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene 17,5 millioner kroner i økt tilskudd til regionale filmvirksomheter. Tilskuddene til Viken filmsenter økes som følge av dette. Av økningen skal 1 million kroner forbeholdes Viken filmsenter for å dekke filmsentertilbudet i Oslo-regionen. Tilskuddet til Viken filmsenter fastsettes som en separat tildeling utenfor beregningsmodellen for regionale filmsentre.

Kulturbygg
Over posten Nasjonale kulturbygg er det foreslått å gi tilskudd til:

 • Østfoldmuseene, for ombygging av St. Olavs Vold arbeiderbolig i Sarpsborg, med foreslått tilsagn på 11,8 millioner av et totalbudsjett på 35,4 millioner kroner.
 • Museene i Akershus i samarbeid med Østfoldmuseene, for etablering av Viken bygningsvernsenter ved Follo museum i Drøbak, med foreslått tilsagn på 16 millioner av et totalbudsjett på 28 millioner kroner
 • Norsk Industriarbeidermuseum, for sikrings- og formidlingsbygg over tungtvannskjelleren på Vemork, med foreslått tilsagn på 11 millioner fra Kulturdepartementet (og 11 millioner fra Klima- og miljødepartementet) av et totalbudsjett på 60 millioner kroner.

Fjellandbruket

I jordbruksoppgjøret 2019 er det avsatt 4 millioner kroner til områderettede tiltak for fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot andre fylkesmenn, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuet andre aktører.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 160 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2020. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre investeringsprosjektet for ny satellittstasjon på Eggemoen. Prosjektet for ballistisk laboratorium for Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller vil pågå i 2020. Midlene vil også bli benyttet til igangsatte og planlagte prosjekter på Kolsås, blant annet til fornyelse av forlegning. På Rygge planlegges tiltak i infrastruktur.

Luftforsvaret skal også kunne løse oppdrag innenfor ressurs- miljøoppsyn over havområdene samt søk- og redningsoperasjoner (SAR). Beredskapen på Rygge med Bell 412 helikoptre videreføres, med tilhørende aktivitet.

Det er planlagt å bruke om lag 46 millioner kroner i 2020 til opprydding av forurenset sjøbunn i Horten indre havn. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Horten kommune og Miljødirektoratet.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 mrd. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Viken kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2018 ble det gitt 39,3 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Buskerud gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Buskerud 141,7 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer). Det ble gitt 110,3 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Akershus gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Akershus 188,2 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer). For 2018 ble det gitt 43,7 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Østfold gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Østfold 153,5 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 100 sjøfolk i Buskerud, om lag 140 sjøfolk i Akershus og om lag 220 sjøfolk i Østfold omfattet av tilskuddsordningen.

Mineralnæringen

Regjeringen vil legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning med 3,58 millioner kroner. Saksbehandlingstiden for driftskonsesjoner etter mineralloven er de siste årene redusert fra seks til ca. to-tre år. Styrkingen vil bidra til ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden.

Nukleære saker

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikring av Norges atomanlegg i Halden og på Kjeller. Det foreslås en samlet utgiftsbevilgning på det nukleære området er på 638 millioner kroner. Dette er en økning i forhold til saldert budsjett 2019 på 357,6 millioner kroner. Kostnadene delfinansieres ved en innbetaling fra IFEs dekommisjoneringsfond på 36,4 millioner kroner.

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Buskerud 9,9 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen. I 2018 mottok prosjekter fra Akershus 81,4 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen og prosjekter fra Østfold 19,5 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen.

Viken fylke

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 2,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2019 med 4,9 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2019. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er anslått til 3,1 pst.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2020 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert skatteutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2019 og 2020 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2018. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2019. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020), Grønt hefte for 2020 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Viken

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,6 prosent.

I Viken har 37 av 51 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Rollag kommune med 5,5 prosent, mens Nore og Uvdal kommune og Flesberg kommune har lavest vekst med 1,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

Viken fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Viken fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2019) i 2020

 

        Vekst fra anslagpå regnskap 2019 - 2020

Kommune

 

 

 

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2018*

 

 

1

Netto

lånegjeld

2018*

(kr. per innb.)

 

 

2

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2018**

(i % av landsgj.)

 

3

Anslag på

frie

inntekter

2020

(1000 kr)

 

4

Nominelle

kroner

(1000 kr)

 

 

 

5

Prosent

 

 

 

 

 

6

3001 Halden

3,7

82 787

95

1 782 689

49 398

2,8

3002 Moss

-

-

-

2 724 818

52 284

2,0

3003 Sarpsborg

1,5

62 142

95

3 217 360

84 179

2,7

3004 Fredrikstad

0,4

71 567

95

4 524 292

109 675

2,5

3005 Drammen

-

-

-

5 764 754

176 421

3,2

3006 Kongsberg

1,8

64 945

99

1 567 087

41 614

2,7

3007 Ringerike

1,0

61 968

95

1 696 268

41 732

2,5

3011 Hvaler

2,4

107 136

100

268 730

8 839

3,4

3012 Aremark

4,0

113 797

105

99 882

2 278

2,3

3013 Marker

2,9

48 913

98

220 259

4 999

2,3

3014 Indre Østfold

-

-

-

2 570 204

63 946

2,6

3015 Skiptvet

1,2

25 302

95

226 877

4 578

2,1

3016 Rakkestad

3,5

78 037

95

503 995

11 042

2,2

3017 Råde

1,8

63 615

95

427 950

11 067

2,7

3018 Våler

-0,1

40 914

97

320 015

16 512

5,4

3019 Vestby

5,5

91 989

99

1 019 679

21 365

2,1

3020 Nordre Follo

-

-

-

3 476 313

80 996

2,4

3021 Ås

1,2

80 909

99

1 100 240

25 220

2,3

3022 Frogn

0,5

91 149

102

899 636

16 064

1,8

3023 Nesodden

3,2

52 788

99

1 103 073

31 529

2,9

3024 Bærum

5,3

49 471

112

8 437 587

192 885

2,3

3025 Asker

-

-

-

5 787 418

117 723

2,1

3026 Aurskog-Høland

-

-

-

989 731

26 886

2,8

3027 Rælingen

3,4

92 306

98

1 014 771

18 944

1,9

3028 Enebakk

0,2

90 682

95

610 572

11 710

2,0

3029 Lørenskog

3,4

90 133

100

2 255 238

75 747

3,5

3030 Lillestrøm

-

-

-

4 801 448

138 576

3,0

3031 Nittedal

2,0

51 372

99

1 384 506

26 990

2,0

3032 Gjerdrum

3,2

77 623

102

405 081

12 422

3,2

3033 Ullensaker

-0,9

102 415

98

2 144 999

88 730

4,3

3034 Nes (Ak.)

-0,2

44 322

96

1 243 288

33 244

2,7

3035 Eidsvoll

0,6

64 961

96

1 389 998

32 843

2,4

3036 Nannestad

2,8

72 565

97

755 240

18 245

2,5

3037 Hurdal

3,4

66 161

99

182 829

5 923

3,3

3038 Hole

2,1

49 483

100

413 270

13 285

3,3

3039 Flå

3,2

100 907

103

86 086

3 202

3,9

3040 Nesbyen

-1,2

65 315

100

216 041

4 090

1,9

3041 Gol

-0,3

98 532

99

297 941

8 419

2,9

3042 Hemsedal

1,9

69 394

103

166 731

6 693

4,2

3043 Ål

3,9

72 902

99

305 077

7 038

2,4

3044 Hol

-0,9

80 823

103

279 823

6 173

2,3

3045 Sigdal

1,6

40 642

97

227 359

6 953

3,2

3046 Krødsherad

8,2

50 626

101

158 893

4 685

3,0

3047 Modum

1,6

45 876

95

798 695

13 982

1,8

3048 Øvre Eiker

1,1

55 568

96

1 074 984

29 607

2,8

3049 Lier

2,3

67 581

100

1 546 684

43 430

2,9

3050 Flesberg

0,6

110 431

102

177 359

1 900

1,1

3051 Rollag

0,0

61 889

108

114 196

5 904

5,5

3052 Nore og Uvdal

-0,7

43 128

105

179 901

1 910

1,1

3053 Jevnaker

0,9

67 558

97

384 268

7 582

2,0

3054 Lunner

-1,1

70 259

95

513 180

7 882

1,6

Fordeles gjennom året

     

22 500

  

  

Viken

-

-

-

71 879 811

1 831 842

2,6

             

Viken fylkeskommune

-

-

-

13 439 060

201 472

1,5

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

 
** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter  

Fra 2020 slår 119 kommuner seg sammen til til 47 nye kommuner, og 13 fylker blir til seks nye fylker. Dette medfører at vi ikke har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for disse kommunene. 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2018

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2018 i kroner per innbygger

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2018

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2020, 1 000 kroner

Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominelle tall i 1 000 kroner

Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominell prosentvis vekst