Statsbudsjettet 2020: Oslo

Samferdsel

Vei

E6 Ekeberg- og Svartdalstunnelene
Regjeringen setter av 51 millioner kroner i 2020 til sluttoppgjør. Prosjektet omfatter utbedring av to tunneler i Oslo. Utbedringene omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene, samt utbedring av generelt forfall i tunnelene.

Anleggsarbeidene startet i juni 2017, og arbeidene ble avsluttet i juni 2019.

Diverse tiltak
Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

 • gang- og sykkelvei langs E6 i Østensjøveien (Sandstuveien – Østensjøveien)
 • gang- og sykkelvei langs E6 i Konows gate (Ryenkrysset – Simensbråtveien og Valhallveien – Konows gate)
 • gang- og sykkelvei langs Griniveien fra Røakrysset til bygrensen
 • diverse tiltak for syklende i Oslo
 • tiltak på gang- og sykkelveien langs E18 mellom Skøyen og Dronning Blancas vei
 • å videreføre utbedringen av E18 Festningstunnelen
 • å fullfinansiere utbedringen av Vålerengtunnelen på E6
 • nye gang- og sykkelveibruer over rv. 150 ved Ullevålskrysset
 • oppgradering av holdeplasser blant annet langs rv. 150 Ring 3

Planlegging

 • reguleringsplan for E6 Manglerudprosjektet

Jernbane

Ny Oslotunnel: Oslo kommune
Regjeringen setter av 103 millioner kroner til videre planlegging. Dagens tunnel har i over ti år hatt for lav kapasitet, og er en sårbar del av jernbanenettet der det ofte oppstår forsinkelser. Det jobbes med alternativet som innebærer bygging av både ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker og ny T-bane-tunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø.

Follobanen: Oslo – Ski, Oslo kommune
Regjeringen setter av til sammen 3,4 milliarder kroner til videre utbygging av Follobanen. Follobanen skal etter planen åpnes i desember 2022. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.

Programområde «Mer gods på bane», Oslo kommune
Regjeringen setter av totalt 448 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Oslo prioriteres:

 • planlegging av kryssingsspor på Sandermosen (Gjøvikbanen)
 • terminaltiltak Alnabru, fase 1 (bygging)

Programområde «Ny rutemodell Østlandet»
Regjeringen setter av 392 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I Oslo prioriteres bygging av:

 • retningsdrift Brynsbakken (inkludert anleggsbidrag til Statens vegvesen)
 • ventespor ved Grorud (Hovedbanen)

Programområde «Stasjoner og knutepunkter»
Regjeringen setter av 280 millioner kroner til tiltak som skal bedre kapasiteten, tilgjengeligheten og sikkerheten på togstasjoner. I Oslo prioriteres:

 • oppgradering av Grorud stasjon, Hovedbanen (planlegging)
 • tiltak for bedre tilgjengelighet eller universell utforming på Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen

Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
I 2020 vil det på Østfoldbanen og Gjøvikbanen gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Bedre togtilbud: Ni nye tog på Østlandet
Regjeringen setter av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for å få installert ERTMS-utstyr om bord. ERTMS er et nytt signalsystem som bygges ut i Norge.

Østfoldbanen og Vestfoldbanen: Flere togavganger
Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet flere togavganger på Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Bedre togtilbud: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
Regjeringen setter av 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Bymiljøavtale for Oslo og Akershus
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i dag en bymiljøavtale med Samferdselsdepartementet som gjelder for perioden 2017-2023. I tillegg har de en byutviklingsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Reforhandling av avtalene til en byvekstavtale startet våren 2018 og ble overlevert politisk styringsgruppe i juni 2019. Den er nå til lokalpolitisk behandling før den skal behandles av regjeringen. Oslopakke 3 er en del av den inngåtte bymiljøavtalen med Oslo og Akershus, og blir også en del av byvekstavtalen.

I budsjettet for 2020 settes det av 768 millioner kroner i statlig tilskudd til Fornebubanen. Regjeringen vil i tillegg tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

Det er satt av om lag 181 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Videre er det satt av 329 millioner kroner til belønningsmidler, forutsatt inngåelse av reforhandlet byvekstavtale.

Det er også satt av 50 millioner kroner for å redusere billettprisene på kollektivtransport. 

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge 236,5 millioner kroner til ordningen, hvor nå ni fylker er omfattet. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 29,9 millioner kroner til Viken fylkeskommune. I dette beløpet er det inkludert 1,3 millioner kroner for å dekke Oslos deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg).

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 164,7 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo. Dette fordeler seg på 43 millioner kroner til Groruddalen, 36,3 millioner kroner til Oslo indre øst, 34 millioner kroner til Oslo sør og 51,4 millioner kroner som fordeles mellom områdene senere i året.

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 35 millioner kroner til startbevilgning til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Midlene skal brukes til å starte opp selve bygge- og rehabiliteringsprosjektet og til utstyr.
 • 9 millioner kroner til økt områdesatsing i Oslo.
 • å øke bevilgningen til 22. juli-senteret med 2 millioner kroner til totalt 11,7 millioner kroner. Dette skal styrke senteret som nasjonal læringsarena.
 • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 21,5 millioner kroner av midlene tilfaller Oslo.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 1,25 millioner kroner av midlene tilfaller Oslo.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 820 000 kroner av midlene tilfaller Oslo.
 • å gi 75 prosent husleiekompensasjon til Universitetene i Oslo for leie av arealer i Oslo nye universitetssykehus.
 • å bevilge 870 millioner kroner til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo, inklusiv brukerutstyr
 • å bevilge 4 millioner kroner til videreføring av forprosjekt for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter.

Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltak som er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Arbeidet er foreslått styrket med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til utvikling av blågrønn infrastruktur i områdesatsingene i Oslo med 3 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasatsi 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det satt av 25 millioner kroner til en midlertidig og øremerket ordning i Klimasats for utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger. Regjeringen foreslår at den midlertidige ordningen videreføres og styrkes med 80 millioner kroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Energi og vannressurser

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 136 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE). NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene. Videre har direktoratet ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredskader. NVE har hovedkontor i Oslo.

Helse

Oslo universitetssykehus
Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 29,1 milliarder 2020-kroner til Nye Oslo universitetssykehus, med en lånebevilgning i 2020 på 100 millioner kroner. Med dette legges det til rette for at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus kan gå i gang med bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionssykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

Heroinassistert behandling
Regjeringen foreslår 13,1 millioner kroner til å gjennomføre et forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen i 2020.

Fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge 17,5 millioner kroner til forprosjekt for nytt fengsel i Oslo. Oslo fengsel er et av fengslene på Østlandet med størst vedlikeholdsbehov og er samtidig svært viktig for å dekke behovet for varetektskapasitet i Oslo-området.

Sikkerhet og beredskap

Regjeringen foreslår å bevilge 170 millioner kroner til forberedende sikkerhetsrelaterte arbeider i prosjekt nytt regjeringskvartal.

Regjeringen foreslår å bevilge 27 millioner kroner til nytt logistikkbygg ved Det kongelige slott.

Nytt regjeringskvartal

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til å ferdigstille forprosjektet for byggetrinn 1.

Regjeringen foreslår å bevilge 170 millioner kroner til energiløsning for nytt regjeringskvartal.

Regjeringen foreslår å bevilge 75,1 millioner kroner til kjøp av eiendom til nytt regjeringskvartal.

Kultur

Museum
Regjeringen foreslår å bevilge 284,8 millioner kroner til Nasjonalmuseet, inklusiv brukerutstyr. Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen skal etter planen åpne for publikum høsten 2020. Museet flytter inn i løpet av 2019. Bygget blir oppført innenfor husleieordningen i staten, og i 2020 vil det være helårseffekt på den kostnadsdekkende husleien. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museet med halvårseffekt for kostnadsdekkende husleie og økte kostnader til museumsdriften i nybygget i 2020.

Det foreslås å bevilge 750 000 kroner i økt driftstilskudd til Norsk Folkemuseum for å bidra til drift av de nye Bybygg-utstillingene.

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum ved Universitetet i Oslo, inklusiv brukerutstyr.

Teater
Regjeringen foreslår å bevilge 88 millioner kroner til videre prosjektering av Nationaltheatret, inklusiv brukerutstyr.

Teater Manu er Norges eneste profesjonelle teater som har tegnspråk som scenespråk. Dette gjør teatret til en viktig arena for utvikling og formidling av språket. Som del av regjeringens satsing på språktiltak er det i tilskuddet til Teater Manu innarbeidet en økning på 1 million kroner.

Kulturelt mangfold, inkludering og likestilling
Som ledd i regjeringens satsing på kulturelt mangfold, inkludering og likestilling er det i forslaget til statsbudsjett for 2020 innarbeidet økte tilskudd på 2,2 millioner kroner til Det Norske Teatret til videreføring av Rommen Scene, 600 000 kroner til Nordic Black Theater til videreføring av prosjektet "Slipp Botsen fri", samt 500 000 kroner til Oslo-Filharmonien og 1,4 millioner kroner til Dansens Hus. I tillegg er det i tilskuddet til Oslo museum innarbeidet en økning på 1 million kroner for å styrke museets arbeid med mangfold og inkludering.

Film
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner. Av økningen skal 1 million kroner forbeholdes Viken filmsenter for å dekke filmsentertilbudet i Oslo-regionen.

Visuell kunst
Regjeringen foreslår videre en økning på 1,1 million kroner for å styrke virksomheten i regi av Kunstnernes hus.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 140 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Oslo i 2020. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre investeringsprosjekter på Akershus festning, blant annet rehabilitering av bygning 3, ny vaktsentral og bedret tilgjengelighet til Akershus slott. Prosjektet for å tilfredsstille pålegg og utbedre mangelfulle løsninger i messen i Forsvarets leir på Huseby vil bli videreført i 2020.

Regjeringen viderefører et høyt aktivitetsnivå i Hans Majestets Kongens Garde (HMKG) i 2020.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 mrd. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Oslo kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2018 ble det gitt 280,9 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Oslo gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Oslo 373,3 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 240 sjøfolk i Oslo omfattet av tilskuddsordningen.

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Oslo 153,9 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen.

Oslo kommune

Anslag på vekst i frie inntekter

 
Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 2,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2019 med 4,9 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2019. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er anslått til 3,1 pst.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2020 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert skatteutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2019 og 2020 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2018. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2019. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020), Grønt hefte for 2020 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Oslo kommune

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. For fylkeskommunene er tilsvarende 2,0 pst. Oslo anslås samlet å få en vekst i frie inntekter på 2,0 pst.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Oslo kommune i 2018 utgiftskorrigerte frie inntekter på 106 pst. av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Oslo kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat på 5,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,6 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo kommune hadde i gjennomsnitt 42 724 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2018. Landsgjennomsnittet var 71 440 kroner per innbygger (konserntall).

 

          Vekst fra anslag på regnskap 2019 - 2020

Kommune

 

 

 

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2018*

 

 

1

Netto

lånegjeld

2018*

(kr pr innb)

 

 

2

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2018**

(i % av landsgj.)

 

3

Anslag på

frie

inntekter

2020

(1000 kr)

 

4

Nominelle

kroner

(1000 kr)

 

 

 

5

Prosent

 

 

 

 

 

6

Kommune

           

0301 Oslo

5,2

42 724

106

39 835 519

694 024

1,8

Fylke

           

03 Oslo

     

7 432 352

213 096

3,0

             

Oslo samlet

     

47 267 871

907 120

2,0

             

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Fra 2020 slår 119 kommuner seg sammen til til 47 nye kommuner, og 13 fylker blir til seks nye fylker. Dette medfører at vi ikke har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for disse kommunene.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2018

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2018 i kroner per innbygger

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2018

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2020, 1 000 kroner

Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominelle tall i 1 000 kroner

Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominell prosentvis vekst