Statsbudsjettet 2020: Troms og Finnmark

Samferdsel

Vei

E6 Tana bru, Tana kommune
Det er satt av 100 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende veinett, inkludert gang- og sykkelveier. Anleggsarbeidene startet i desember 2016. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 2020.

E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune
Det er satt av 380 millioner kroner til videreføring av utbyggingen. Prosjektet omfatter bygging av ny vei og tunnel. Den nye veien erstatter dagens tunnel som er smal, lav og ikketilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Det legges til rette for gang- og sykkeltrafikk inn mot tunnelen på begge sider og gjennom tunnelen hvor kjøretøyer blir fysisk adskilt fra gående og syklende med rekkverk. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2021.

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Finnmark og Nordland
Til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten er det satt av 120 millioner kroner. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger. Det skal bygges til sammen 82 km veg. I tillegg til strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn vil bli kortet inn med om lag 30 km.

E8 Sørbotn – Laukslett , Tromsø kommune
Det er satt av 20 millioner kroner til forberedende arbeider for E8 Sørbotn – Laukslett. Det skal utarbeides reguleringsplan for vestre trasé. I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale skal prosjektet finansieres uten bompenger.

Diverse tiltak
Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

 • trafikksikkerhetstiltak på E45 mellom Salkobekken og Øvre Alta og på rv.94 ved Storsvingen, Alta og Hammerfest kommuner
 • utbedring av rv.92 mellom Riksgrensen og krysset med E6 ved Neiden, Sør-Varanger kommune
 • utbygging av strekningen Kanebogen – Byskillet på rv. 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama. Gjennomføres som en del av Vegpakke Harstad, Harstad kommune

Jernbane

Konseptvalgutredning for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge
Regjeringen setter i tråd med regjeringens bompengeavtale av 10 millioner kroner til gjennomføring av en helhetlig Konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Dette inkluderer Nord-Norge-banen.

Kyst

Farleder og fiskerihavner
Innseiling Leirpollen, Tana kommune
25,8 millioner kroner er settes av til å forbedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 124 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt i 2021.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene
Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Kystruten Bergen-Kirkenes
Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes. Dette for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Gjeldende avtale med Hurtigruten AS gjelder for perioden 2012–2019, med opsjon til å forlenge avtalen med ett år. Staten vil løse ut denne. Det foreslås å bevilge 856,1 millioner kroner til drift av kystruten i opsjonsåret 2020. Fra 1. januar 2021 er Hurtigruten AS og Havila Holding AS tildelt avtaler om å levere kystrutetjenestene.

Luftfart

Kjøp av innenlandske flyruter
I budsjettforslaget er det foreslått bevilget 718,1 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Finnmark og Troms for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022: 

 • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta
 • Hasvik – Tromsø og Hasvik – Hammerfest
 • Lakselv – Tromsø
 • Sørkjosen – Tromsø

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområde Tromsø
I regjeringspartienes bompengeavtale legges det opp til at belønningsmidlene videreføres på 2019-nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. For Tromsø er det tildelt 65 millioner kroner i 2019. Statens belønningsavtale med Troms fylkeskommune og Tromsø kommune går ut i 2019. Lokale myndigheter kan søke om ny belønningsavtale i tråd med retningslinjene for ordningen. Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

Tilskudd til reduserte billettpriser
Regjeringen legger opp til at Tromsø tildeles 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette er i tråd med regjeringens bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge 236,5 millioner kroner til ordningen, hvor nå ni fylker er omfattet, inkludert Troms og Finnmark. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen vil bevilge 192,9 millioner kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune. I dette beløpet er det inkludert 12,8 millioner kroner for å dekke Troms og Finnmarks deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). I rammen inngår også 45,5 millioner kroner til Arktis 2030 og 1,5 millioner kroner til sekretariat for Regionalt nordområdeforum i Vadsø.

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

 • å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.
 • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 3,6 millioner kroner av midlene tilfaller Troms og Finnmark.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 440 000 kroner av midlene tilfaller Troms og Finnmark.
 • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 290 000 kroner av midlene tilfaller Troms og Finnmark.

Klima, vern og miljø

Det fremgår av Meld. St. 32 (2014-2015) Norske interesser og politikk i Antarktis at norsk forskning og innhenting av ny kunnskap skal være en pilar i norsk nærvær og aktivitet i Antarktis og de omkringliggende havområdene.

Regjeringen har derfor foreslått å styrke Norsk Polarinstitutts forskning i Antarktis med 5 millioner kroner og driften av forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land med 4,3 millioner kroner i 2020. Med dette skal Norge bidra til å dekke et økende behov for kunnskap i miljøsamarbeidet under Antarktis-traktaten, og styrke kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med etablering og fremtidig forvaltning av marine verneområder i Sørishavet.

Norsk Polarinstitutts forskning og miljøovervåking i Antarktis er også av stor betydning for at Norge kan bidra ytterligere til den internasjonale kunnskapsutviklingen om Antarktis og for globale klimaproblemstillinger.

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Det er lagt inn 5 millioner kroner på landsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en økt innsats i lakseoppsynet.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter.

Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltak som er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Arbeidet er foreslått styrket med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasatsi 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det satt av 25 millioner kroner til en midlertidig og øremerket ordning i Klimasats for utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger. Regjeringen foreslår at den midlertidige ordningen videreføres og styrkes med 80 millioner kroner i 2020. Formålet er å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Troms og Finnmark vil bli prioritert i 2020. Dette inkluderer både nye prosjekt og videreføring av prosjekt som gjelder sikring mot kvikkleireskred. Det vil også settes i gang sikringsprosjekt mot snøskred.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Jettan, Indre Nordnes og Gamanjunni i Troms og Finnmark. Formålet er å kunne varsle beredskaps­myndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Petroleum

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 498 millioner kroner til Oljedirektoratets (OD). Direktoratet skal bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger og et lokalt kontor i Harstad.

Redning og beredskap

Regjeringen foreslår at det opprettes en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge er ikke like god som ellers i landet, og regjeringen ønsker derfor å styrke denne. Innbyggerne i nord fortjener en like god redningstjeneste som innbyggerne i resten av landet har. Det tas sikte på at en ny base settes i drift i Tromsø i løpet av 2022. Justis- og beredskapsdepartementet vil i den forbindelse igangsette en anbudskonkurranse.

Regjeringen foreslår å bevilge 61 millioner kroner i 2020 for å sikre at helikopterberedskapen i Nord-Norge ivaretas. Når Forsvarets bistand til politiet i form av helikopterstøtte ikke videreføres, foreslås det å iverksette en midlertidig ordning gjennom innleie av sivil helikopterkapasitet.

Ny redningshelikopterbase som er foreslått opprettet i Tromsø, foreslås også tilrettelagt slik at den dekker politiets spesielle behov og at dette inkluderer dagens beredskap på en time.

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til å etablere HF-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i området. Dekningen skal etter planen etableres ved en base i Hammerfest og en på Svalbard. Hovedredningssentralene og kystradio-stasjonene vil når dekningen er etablert kunne ha tovegs-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.

Veiledningsteam barnevernstjenester

Regjeringen foreslår 2 millioner kroner til å utvide tilbudet om veiledningsteam. Formålet med disse er å følge opp kommuner og barnevernstjenester med store utfordringer, og hjelpe kommuner med å få på plass bedre barnevernstjenester. Utfordringene er størst i de tre nordligste fylkene og utvidelsen av tilbudet skal gi rom til å prioritere disse.

Alternativ til Vold

Regjeringen foreslår 6 millioner kroner til å styrke driftstilskuddet til Alternativ til Vold. Midlene skal bidra til at Alternativ til Vold kan gi tilbud til flere voldsutøvere og voldsutsatte voksne og barn. Om lag halvparten av midlene skal bidra til å sikre helårsdrift av et nytt Alternativ til Vold-kontor i Finnmark med samisk kompetanse.

Dyrevelferd

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner i 2020 til etablering av en ny enhet for bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet i Troms politidistrikt.

Kultur

Museum
Regjeringen foreslår å bevilge 300 000 kroner til Nord-Troms Museum knyttet til museets arbeid med mangfold og inkludering.

Tilskuddet til Sør-Troms Museum foreslår regjeringen å øke med 750 000 kroner for å dekke økte driftsutgifter ved museets nye formidlingsarena på Trondenes.

Regjeringen foreslår å bevilge 23 millioner kroner til prosjektering av Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. 

Film
Tilskuddet til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) foreslår regjeringen å øke med 2,5 millioner kroner. Formålet er å sikre ISFI en bedre driftssituasjon, slik at virksomheten kan videreføre og styrke satsingen på produksjon av samiske audiovisuelle verk.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner i økt tilskudd til regionale filmvirksomheter. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Nordnorsk filmsenter og Filmfond Nord AS vil øke som følge av dette.

Kvensk språk og kultur
Regjeringen foreslår å bevilge 10,5 millioner kroner til styrking av kvensk språk og kultur. Fra 2020 foreslås det at Troms og Finnmark fylkeskommune får ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen.

Arktisk landbruk

I jordbruksoppgjøret 2019 er det avsatt 4 millioner kroner til områderettede tiltak for arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot Fylkesmannen i Nordland, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelt andre aktører.

Reingjerder

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til å sikre reingjerder mot grensen til Finland, for at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter Konvensjon mellom Norge og Finland om oppfølging og vedlikehold av reingjerder.

Forsvar

Regjeringen foreslår et budsjett for Hæren på om lag 6 milliarder kroner i 2020. Dette er en nominell økning på 414 millioner kroner. Regjeringen viderefører satsning på et høyt aktivitetsnivået i Brigade Nord og Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), og samtidig øker aktivitetsnivået i Etterretningsbataljonen til samme nivå som for Brigade Nord.

Regjeringen viderefører satsning på Landmakten i Troms og Finnmark. Blant annet fortsetter etableringen av et jegerkompaniet ved GSV og oppbyggingen av en Kavaleribataljon på Porsangmoen, som vil inngå i Finnmark landforsvar. Artilleribataljonen fortsetter oppbyggingen for etableringen av kampluftvern og mottak av nytt artilleri på Setermoen.

For å bedre Hærens beredskap i nordområdene styrkes drift og forsyningsberedskap i Hæren. Det anskaffes også reservedeler til Leopard stridsvogn for å bidra til økt operativ tilgjengelighet. Hæren vil utnytte ledig kapasitet i 2020 ved Garnisonen i Porsanger for å videreføre en pilot for grunnutdanning av rekrutter.

Regjeringen planlegger å bruke om lag 140 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2020. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å anskaffe boliger i forbindelse med etablering av en kavaleribataljon på Porsangmoen og til fornyelse av boliger på Skjold, Bardufoss og Sørreisa. Arbeidet med å bygge garasjer og lager for å tilrettelegge for jegerkompaniet på Høybuktmoen videreføres, og det benyttes midler til diverse infrastrukturtiltak i fylket.

Det planlegges å bruke om lag 20 millioner kroner på opprydding av grunnforurensing etter tidligere bruk av brannskum med poly- og perfluorerte stoffer på brannøvingsfelt ved Bardufoss.

Regjeringen legger i 2020 opp til trening, øving og samvirke i Norge mellom Hærens avdelinger og utvalgte allierte som vil være aktuelle i forsterkningsøyemed.

For å ivareta Heimevernets behov for lokal forankring, arbeides det samtidig målrettet med rekruttering fra de minst befolkede områdene av landet, og særlig i Nord-Norge.

En ubåt vil fortsatt ha permanent tilstedeværelse i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon. Dette medfører fortsatt økt maritim operativ aktivitet i Nord-Norge.

Kystvakten vil fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå. Kystvakten overtar operatøransvaret for den nasjonale slepeberedskapen fra 2020. Utgiftene til dette budsjetteres hos Kystverket som er den formelle eier av oppdraget. I tillegg utstyres fire av Kystvaktens eksisterende fartøyer for å inngå i slepeberedskapen.

Beredskapen med Bell 412 helikopter til støtte for politiet på Bardufoss avvikles så snart Justis- og beredskapsdepartementet har etablert alternativ beredskap.

Operativ testing og evaluering av NH90 helikoptrene gjennomføres fortsatt ved Bardufoss flystasjon. Levering av NH90 i endelig utgave fortsetter i 2020. NH90, underlagt 337 skvadron på Bardufoss, innfases for bruk på Kystvaktens helikopterbærende fartøyer. NH90 integreres gradvis for bruk på fregattene under Luftforsvarets 334 skvadron på Haakonsvern orlogsstasjon.

Marin forskning

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring. Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner. Bevilgningene som finansieres av fiskeri¬forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 130 sjøfolk i Finnmark og om lag 730 sjøfolk i Troms omfattet av tilskuddsordningen.

Mineralnæringen

Regjeringen vil legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning med 3,58 millioner kroner. Saksbehandlingstiden for driftskonsesjoner etter mineralloven er de siste årene redusert fra seks til ca. to-tre år. Styrkingen vil bidra til ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 mrd. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Troms og Finnmark kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2018 ble det gitt 1,8 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Finnmark gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Finnmark 241,1 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer). For 2018 ble det gitt 18,6 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Troms gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Troms 351,9 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Finnmark 3 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen. I 2018 mottok prosjekter ingen prosjekter fra Troms tilsagn gjennom ordningen.

Troms og Finnmark fylke

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 2,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2019 med 4,9 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2019. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er anslått til 3,1 pst.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2020 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert skatteutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2019 og 2020 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2018. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2019. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020), Grønt hefte for 2020 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Troms og Finnmark

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent.

I Troms og Finnmark har 12 av 39 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hasvik kommune med 5,6 prosent, mens Dyrøy kommune har lavest vekst med 0,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Troms og Finnmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2019) i 2020.

          Vekst fra anslag på regnskap 2019 - 2020

Kommune

 

 

 

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2018*

 

 

1

Netto

lånegjeld

2018*

(kr. per innb.)

 

 

2

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2018**

(i % av landsgj.)

 

3

Anslag på

frie

inntekter

2020

(1000 kr)

 

4

Nominelle

kroner

(1000 kr)

 

 

 

5

Prosent

 

 

 

 

 

6

5401 Tromsø

-1,1

98 128

104

4 281 291

88 882

2,1

5402 Harstad

4,1

106 650

103

1 482 989

39 530

2,7

5403 Alta

1,4

94 850

112

1 370 470

24 558

1,8

5404 Vardø

2,9

151 335

122

161 595

2 208

1,4

5405 Vadsø

1,0

173 164

110

388 826

8 117

2,1

5406 Hammerfest

-

-

-

792 548

8 085

1,0

5411 Kvæfjord

5,2

60 935

104

209 792

2 692

1,3

5412 Tjeldsund

-

-

-

312 327

4 203

1,4

5413 Ibestad

14,4

130 360

111

112 533

793

0,7

5414 Gratangen

2,8

95 131

115

92 368

1 105

1,2

5415 Lavangen

0,8

85 853

117

96 205

1 886

2,0

5416 Bardu

-3,5

93 713

104

260 173

5 499

2,2

5417 Salangen

4,5

131 633

107

152 579

3 244

2,2

5418 Målselv

-0,2

86 528

102

425 358

8 751

2,1

5419 Sørreisa

-1,0

75 163

104

217 684

2 338

1,1

5420 Dyrøy

6,9

113 837

115

99 791

484

0,5

5421 Senja

-

-

-

1 060 154

17 168

1,6

5422 Balsfjord

3,1

83 698

101

382 737

12 529

3,4

5423 Karlsøy

13,6

110 249

114

177 802

4 011

2,3

5424 Lyngen

2,1

182 069

111

228 876

4 684

2,1

5425 Storfjord

1,2

111 382

116

151 675

2 289

1,5

5426 Kåfjord

2,3

170 268

116

163 047

2 233

1,4

5427 Skjervøy

8,3

96 605

111

212 091

6 969

3,4

5428 Nordreisa

1,8

83 457

103

323 410

9 571

3,0

5429 Kvænangen

12,5

130 117

123

118 484

3 392

2,9

5430 Kautokeino

6,1

62 061

119

237 312

3 820

1,6

5432 Loppa

18,2

30 629

141

99 220

4 333

4,6

5433 Hasvik

6,1

54 941

135

100 770

5 319

5,6

5434 Måsøy

12,2

103 447

130

114 172

3 336

3,0

5435 Nordkapp

7,0

101 253

111

222 505

1 894

0,9

5436 Porsanger

-5,4

62 848

112

268 258

3 075

1,2

5437 Karasjok

-3,3

55 628

119

205 324

4 008

2,0

5438 Lebesby

8,5

158 809

127

128 494

2 246

1,8

5439 Gamvik

0,0

110 370

133

103 265

878

0,9

5440 Berlevåg

1,3

232 304

137

91 718

1 196

1,3

5441 Tana

-1,3

154 610

119

229 103

5 925

2,7

5442 Nesseby

5,9

127 763

134

96 896

1 163

1,2

5443 Båtsfjord

1,2

92 606

121

166 036

1 722

1,0

5444 Sør-Varanger

2,5

121 730

110

646 994

10 416

1,6

Fordeles gjennom året

     

47 300

  

  

Troms og Finnmark

-

-

-

16 032 173

330 320

2,1

             

Troms og Finnmark fylkeskommune

-

-

-

5 099 468

126 325

2,5

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

 
** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter  

Fra 2020 slår 119 kommuner seg sammen til til 47 nye kommuner, og 13 fylker blir til seks nye fylker. Dette medfører at vi ikke har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for disse kommunene.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2018

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2018 i kroner per innbygger

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2018

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2020, 1 000 kroner

Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominelle tall i 1 000 kroner

Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2019 til 2020, nominell prosentvis vekst