Statsbudsjettet 2022: Nøkkeltall

Hovedtall for norsk økonomi. Tabellene er de samme som publiseres i Finansdepartementets pressemelding kl. 10:00, og inkluderer også tallene som legges frem kl. 08:00.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

 

Mrd. kroner1

 

 

 

 

2020

2020

2021

2022

Privat konsum

1 496,4 -6,9 4,0 11,1

Offentlig konsum

905,6 1,7 3,9 -0,2

Bruttoinvesteringer i fast kapital

907,0 -3,8 0,9 -0,4

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

180,8 -4,1 1,0 -14,4

   Bedrifter i Fastlands-Norge

313,6 -6,1 0,9 4,4

   Boliger

190,7 -4,0 4,2 4,1

   Offentlig forvaltning

216,4 -1,0 -2,5 -0,2

Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

3 122,7 -3,9 3,4 6,0

Eksport

1 110,0 -0,5 5,2 7,1

Herav: Råolje og naturgass

353,0 10,1 3,5 4,8

       Varer
og tjenester fra fastlandet

637,0 -8,2 6,4 9,9

Import

1 125,3 -11,9 3,7 10,6

Bruttonasjonalprodukt

3 413,5 -0,8 3,8 4,0

Herav: Fastlands-Norge

3 043,0 -2,5 3,9 3,8

Andre nøkkeltall:

       

Sysselsetting

  -1,3 0,8

1,4

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)3

  4,6 4,7 4,1

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

  5,0 3,2 2,4

Årslønnsvekst

  3,1 2,8 3,0

Konsumprisvekst (KPI)

  1,3 2,8 1,3

Vekst i KPI-JAE

  3,0 1,8 1,6

Råoljepris, kroner pr. fat (løpende priser)

  407 568 559

Råoljepris, USD pr. fat (løpende priser)

  43 68 67

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.4

  0,7 0,5 1,1

Importveid kronekurs, årlig endring i pst.5

  6,3 -6,4 -0,3

Vekst i BNP hos Norges handelspartnere6

  -4,3 5,0 4,1

1 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.

2 Utenom lagerendring.

3 Det har vært en omlegging av Arbeidskraftundersøkelsen fra 1. januar 2021 som medfører et brudd i statistikken fra dette tidspunktet.  Anslagene for AKU-ledigheten for 2021 og 2022 er ikke sammenlignbare med 2020.  

4 Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser fra juni.

5 Positivt tall angir svakere krone.

6 Norges 25 viktigste handelspartnere vektet sammen med respektive andeler av norsk eksport av varer utenom olje og gass.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, ICE, Norges Bank, Nav, Reuters, Macrobond og Finansdepartementet.

Tabell 2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

 

2020

2021

2022

Totale inntekter

1 288,8 1 366,3 1 553,3

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

134,4 210,1 303,6

   1.1 Skatter og avgifter

35,4 58,9 167,9

   1.2 Andre petroleumsinntekter

99,0 151,2 135,7

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 154,4 1 156,2 1 249,7

   2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 054,2 1 074,7 1 165,8

   2.2 Andre inntekter

100,2 81,4 83,9

Totale utgifter

1 552,5 1 595,0 1 576,5

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

27,6 26,0 26,5

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 524,9 1 569,0 1 550,0

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland

-263,7

-228,7 -23,2

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

106,8 184,1 277,1

= Oljekorrigert overskudd

-370,5 -412,8 -300,3

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

417,4 412,8 300,3

= Overskudd på statsbudsjettet

46,9 0,0 0,0

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

-310,6 -228,7 -23,2

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

224,5 205,4 233,8

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

-39,2 -23,3 210,6

Memo:

     

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

10 086 10 907 12 250

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

10 355 11 199 12 552

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3

8 941 9 201 9 634

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

364,9 397,2 322,4

   Prosent av fondskapitalen

3,6 3,6 2,6

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

11,5 12,1 9,5

Budsjettindikator, prosentenheter4

3,8 0,6 -2,6

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst

8,8 1,0 -3,4

1 Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.

2 Ved inngangen til året.

3 Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til framtidige alderspensjonsutbetalinger i folketrygden.

4 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.